Fakulta informatiky a informačných technológií (FIIT) patrí medzi najlepšie univerzity s orientáciou čisto na IT a to nielen na Slovensku. Túto orientáciu si fakulta stále drží. Jej absolventi tak nemajú problém zamestnať sa a aj platovo patria k najlepšie hodnoteným ľuďom.

O jej kvalite svedčí aj to, že FIIT stále realizuje výber z prihlásených študentov a rozhodne neberú všetkých. Snažia sa dať svojim študentov kvalitné vzdelanie a to aj v spolupráci s firmami, ktoré s fakultou priamo spolupracujú. Podľa hodnotenia dekana fakulty je FIIT v Bratislave kvalitatívne porovnateľná so špecializovanými univerzitami v Prahe alebo v Brne.

Prijímacie pohovory

Dekana FIIT mrzí, že aj v tomto roku boli zrušené maturity z matematiky, lebo tento predmet je pre prijímanie uchádzačov o vzdelanie na FIIT veľmi dôležitý. Maturity z tohto predmetu sú pritom zrušené už druhý rok po sebe. Fakulta tak bude organizovať vlastnú prijímaciu skúšku.

Tí študenti, ktorí sa chcú dostať na štúdium na fakulte vyplnia prihlášku, ktorú nájdu na webe fakulty. To treba urobiť do 18. apríla 2021. Ďalej treba splniť podmienky na prijatie na štúdium. Znamená to napr. úspešné absolvovanie prijímacej skúšky, alebo je to úspešné absolvovanie SCIO testov či úspešné absolvovanie rôznych súťaží.

Pri vypĺňaní uchádzači prihlášky zadajú svoje údaje, nahrajú príslušné dokumenty o absolvovaní testov či súťaží a následne zaplatia poplatok za prijímaciu skúšku (20 eur). Ak by boli nejaké nejasnosti, k dispozícii je tím na študijnom oddelení, ktorý ochotne poradí. Podľa prodekana pre štúdium je takáto komunikácia s fakultou veľmi dynamická a uchádzačom sa snažia maximálne vyjsť v ústrety.

Následne zasadne prijímacia komisia, ktorá rozhodne o prijatí a túto informáciu dostane uchádzač do 30. 6. 2021. Tí študenti, ktorí splnili podmienky na prijatie (SCIO testy alebo súťaže) majú prijatie garantované.  Pre nich prijímacia skúška nie je povinná, ale prodekan pre štúdium odporúča, aby si ju predsa len urobili. Takto získané body totiž môžu študentom pomôcť napr. pri získaní ubytovania na internáte.

Na garantované prijatie na fakultu treba získať 60 bodov a to napr. zo SCIO testov, zo súťaží (to aj z predchádzajúcich rokov) alebo z ostrej prijímacej skúšky. Prijímacia skúška pritom prebieha výhradne elektronicky, netreba nikam cestovať.

Fakulta okrem iného pripravila aj cvičný test, kde sa absolventi zoznámia s tým, čo ich bude čakať pri skutočnej prijímacej skúške. Aj forma vyplnenia cvičného testu bude rovnaká ako pri ostrej skúške.

Ako je to potom s výučbou?

Nás následne zaujímalo to, ako konkrétne prebieha výučba teraz, keď sú fyzické priestory školy zatvorené a všetko prebieha online. Hovorili sme tak aj s pedagogickými pracovníkmi a boli sme sa pozrieť aj do niektorých laboratórií.

Pandémia celý proces výučba zmenila. Namiesto prezentácie naživo pred povedzme stovkou ľudí je to iné prednášať tak, že hovoríte do kamery a nemáte okamžitú spätnú väzbu ako študenti učivo vnímajú. Ale už si na túto formu na FIIT zvykli a pedagogickí pracovníci fakulty dokážu pripraviť aj v tejto podobe zaujímavé prezentácie.

Prednášky mávajú prednášajúci napr. raz za týždeň (v závislosti od predmetu), okrem toho prebiehajú aj cvičenia, samozrejme online formou. Študenti pritom dostávajú zadania, ktoré riešia individuálne alebo v skupinách. Na vypracovania majú študenti stanovený čas a následne sa overujú ich znalosti. To napr. formou automatických testov alebo vzdialenou komunikáciou so študentom. Cieľom je overiť si, či študenti preberanej látke rozumejú. Táto forma potom aj odhalí, či študenti naozaj vypracovali konkrétne zadanie sami, vlastnými silami. V tejto časti sa uplatňuje osobný prístup. Samozrejme, počíta sa s tým, že aj študenti FIIT budú na tento spôsob výučby pripravení technicky ale aj psychicky.

Boli sme si pozrieť aj niektoré laboratóriá a prednáškové miestnosti a konštatujeme, že sú na mimoriadne vysokej úrovni. Určite príde čas, kedy sa sem študenti vrátia a budú môcť ich potenciál využiť naplno.

Kde sa ako absolvent uplatníte?

Absolventi FIIT sa typicky zamestnávajú v IT firmách nadnárodných alebo národných, tiež sú to banky a iné finančné organizácie. V dobe pandémie je však záujem o IT špecialistov obrovský a to pretrvá aj po jej skončení. IT sa totiž dostalo do oblastí, kde sme si to predtým nevedeli predstaviť.

FIIT má zriadené špeciálne laboratórium v spolupráci s firmou Samsung, fakulta priamo spolupracuje s IBM,  tiež je to AT&T, Cisco a pod. Spolupráca sa rozvíja v oblasti sektoru utility, energie, kyberbezpečnosti a pod.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.