Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP) má troch nových zahraničných účastníkov systému vyrovnania transakcii s cennými papiermi. Do zoznamu účastníkov pribudla od začiatku tohto roka rakúska Erste Group Bank AG a medzinárodné depozitáre Euroclear Bank SA/NV z Belgicka a Clearstream Banking S.A. z Luxemburska.

Udelenie prístupu pre nových účastníkov bolo podmienené preukázaním splnenia požadovaných kritérií účasti v súlade s Prevádzkovým poriadkom CDCP. Celkovo tak CDCP má v súčasnosti 25 účastníkov. „Vstup nových účastníkov do systému vyrovnania transakcii s cennými papiermi dokazuje, že CDCP je dôveryhodnou a stabilnou inštitúciou, ktorá je akceptovaná aj zahraničnými subjektmi,” konštatuje generálny riaditeľ a predseda predstavenstva CDCP Ing. Martin Wiedermann.

V prípade medzinárodných depozitárov CDCP spolu s udelením prístupu zriadil aj štandardné prepojenie v zmysle Nariadenia (EÚ) č.909/2014 (Nariadenie). Medzinárodné depozitáre preto museli splniť aj ďalšie požiadavky, ktoré sa podľa Nariadenia vzťahujú na prepojenia medzi depozitármi. CDCP pred udelením prístupu obidvom medzinárodným depozitárom posúdil všetky riziká vyplývajúce z prepojenia, o.i. zabezpečenie dôvernosti informácií v súvislosti s prevádzkou prepojenia, existenciu funkčného systému riadenia prevádzkových rizík, zabezpečenie kontinuity činností alebo informačnú bezpečnosť. Obdobné posudzovanie rizík CDCP vykonáva aj pri iných žiadateľoch o prístup k systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi. Navyše v prípade prepojenia sa na postupy odsúhlasovania stavov na účtoch vzťahujú príslušné ustanovenia Nariadenia. „Splnenie náročných požiadaviek na zriadenie prepojenia je zárukou, že prepojenia spĺňajú požiadavky na európskej úrovni. Úroveň bezpečnosti držby cenných papierov slovenských emitentov pre zahraničných majiteľov sa ešte viac posilnila,“ dopĺňa Ing. Dagmar Kopuncová, obchodná riaditeľka CDCP.

Značky: