Výhodnejšie odpisovanie aj podpora ekologickejšej mobility.

Záver roka 2019 sa niesol v znamení odštartovania štátnych dotácií pri obstaraní elektromobilov. Ak ste sa rozhodli obstarať ich do firemného autoparku, čakajú na vás ďalšie výhody. „Ide o zvýhodnené odpisovanie elektromobilov v novej odpisovej skupine s dobou odpisovania 2 roky,” hovorí Ladislava Pozdechová, vedúca účtovného oddelenia Business Lease Slovakia. Spoločnosť je poskytovateľom komplexnej mobility a operatívneho lízingu. Na aké povinnosti sa však majú firmy v roku 2020 so svojim fleetom bez ohľadu na typ spaľovania auta pripraviť?  Pozrite sa.

Odpisovanie vozidiel

Asi najdôležitejšou novinkou pre rok 2020 je novela zákona o dani z príjmov, podľa ktorej sa od 1.1. 2020 zavádza nová odpisová skupina pre elektrické a hybridné vozidlá so skrátenou dobou odpisovania. Ide o ďalšie opatrenie akčného plánu rozvoja elektromobility na Slovensku. „Pre podnikateľov to znamená, že si budú môcť náklady na obstaranie takéhoto vozidla premietnuť do daňovo uznateľných nákladov už za 2 roky oproti 4 rokom, počas ktorých sa odpisuje vozidlo so štandardným pohonom,” hovorí Ladislava Pozdechová. Toto opatrenie tak popri ďalších už prijatých opatreniach môže opäť motivovať firmy, ale aj jednotlivcov k ekologickejšej mobilite. „Výhodné môže byť jednak pre fyzické osoby, ktoré hľadajú druhé auto do rodiny, ale aj pre firmy, ktoré potrebujú poolové auto na využívanie mobility v meste,“ podotýka. Obstaranie takéhoto vozidla na operatívny lízing zároveň odbúrava prekážku vysokej vstupnej investície. „Operatívny lízing tiež umožňuje v rámci mesačných platieb prefinancovať len rozdiel medzi nadobúdacou hodnotou vozidla a zostatkovou cenou po skončení nájmu, teda len skutočne využitý čas pri využívaní plného servisu a služieb, a to bez prevádzkových a finančných rizík,“ hovorí. Elektromobily majú pritom vysokú zostatkovú hodnotu.

Pre odpisovanie vozidiel s klasickým typom spaľovania naďalej platí, že ak máte vo vlastníctve osobné vozidlá a používate ich pri podnikaní, z majetku ich odpisujete rovnomerne počas štyroch rokov. To platí aj pre vozidlá nadobudnuté formou finančného lízingu, ktorý trvá menej ako štyri roky. Vozidlá zaraďujete do prvej odpisovej skupiny a odpisy začnú plynúť prvým mesiacom zaradenia do majetku. „V oboch prípadoch je zároveň limitom výšky daňovej uznateľnosti odpisov pri drahších autách hranica obstarávacej hodnoty vozidla 48-tisíc eur v závislosti od výšky dosiahnutého daňového základu,“ upozorňuje odborníčka. Pri obstaraní vozidla na operatívny lízing platí, že limit daňovo uznateľnej výšky ročného nájmu je maximálne 14 400 eur v závislosti od výšky dosiahnutého daňového základu, pričom súčasťou základu dane sa stane po jeho zaplatení. „Limit sa však týka len finančnej časti platby operatívneho lízingu, nie služieb. Tým, že vozidlo obstarané formou operatívneho lízingu zostáva v majetku prenajímateľa, podnikateľ vozidlo neodpisuje,“ vysvetľuje Pozdechová.

E-známka

Do konca januára 2020 si tiež nezabudnite obstarať, ak  využívate na Slovensku celoročne spoplatnené cesty, novú elektronickú diaľničnú známku na rok 2020. Dostupná je na webstránke www.eznamka.sk. Od 1. februára 2020 bude k dispozícii už aj nový druh diaľničnej známky, a to známka platná počas tzv. technického roku. Známka bude platiť 365 dní odo dňa začiatku jej platnosti. Ak máte profesionálnu správu vozidlového parku a využívate operatívny lízing, odbremeniť od povinnosti obstarania e-známky vás vie lízingová spoločnosť. „Ak je diaľničná známka zahrnutá v kalkulácii nájmu vozidla na operatívny lízing, lízingová spoločnosť ju automaticky zabezpečuje,“ vysvetľuje Ladislava Pozdechová.

Daň z motorových vozidiel

Do 31. januára 2020 tiež musia podnikatelia a firmy podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel a daň zároveň aj zaplatiť. „Povinnosť sa vzťahuje na všetky vozidlá, ktoré podnikateľ využíval na podnikanie v uplynulom zdaňovacom období. Podať daňové priznanie a platiť daň na Slovensku musia podnikatelia aj za tie vozidlá, ktoré používajú na podnikanie v zahraničí a držiteľom ktorých je slovenský podnikateľ či firma,“ zdôrazňuje odborníčka. Pozor tiež, ak vozidlá síce nemáte, no vaši zamestnanci na služobné cesty využívali vlastné. „Zamestnávateľ musí aj tieto vozidlá zahrnúť do daňového priznania a zaplatiť daň v prepočte na počet dní, kedy sa využívali na podnikanie,“ podotýka Ladislava Pozdechová. Držiteľ vozidla sa však nie vždy rovná majiteľ vozidla. „Daň platí ten, kto je ako držiteľ zapísaný v osvedčení o evidencii vozidla,“ vysvetľuje. Pri operatívnom lízingu tak daň neplatíte, pretože držiteľom vozidla je lízingová spoločnosť a daň tak platí ona. Naopak pri finančnom lízingu ste držiteľom vy, aj keď ešte nie ste majiteľom, takže musíte podať daňové priznanie a daň z motorovych vozidiel aj v stanovenom termíne zalatiť. Výhodnejšiu daň z motorových vozidiel platia držitelia elektromobilov či plug-in hybridov.

Registračné poplatky

Ekologickejšie vozidlo je výhodnejšie aj z hľadiska registračných poplatkov. Na tie sa musíte pripraviť v prípade, že si v roku 2020 obstarávate do firmy vozidlo. A to bez ohľadu či ho prihlasujete alebo prepisujete. Jeho výšku vypočítavate podľa výkonu motora v kilowattoch, ako aj veku vozidla. „V prípade prepisu ide o čas, ktorý uplynul od prvej registrácie automobilu. Registračný poplatok sa platí pri každom zápise vozidla do evidencie, teda aj pri prepise, pričom jeho minimálna výška je 33 eur,“ spresňuje odborníčka. Ak ide o vozidlá s výkonom vyšším ako 202 kilowattov, výška registračného poplatku bude vyššia. Naopak pri obstaraní si vozidla s nižším výkonom ako 202 kilowattov, pri registrácii ušetríte. No bez ohľadu na výkon pri elektromobile zaplatíte len základný registračný poplatok 33 eur, v prípade vozidiel na hybridný pohon neplatíte za výkon elektromotora, ale len za výkon spaľovacieho motora. Odhlásenie motorového vozidla z evidencie je bez poplatku. „V prípade vozidiel na operatívny lízing je registračný poplatok súčasťou mesačnej platby, preto má jeho výška vplyv na výšku mesačnej platby operatívneho lízingu,“ dopĺňa Ladislava Pozdechová.

Emisie

Novšie a ekologickejšie vozidlá s nižšími emisiami sa oplatia aj z hľadiska cestnej dane. „Podľa zákona o Dani z motorových vozidiel platí variabilná ročná sadzba dane, a to podľa veku vozidla a výšky emisií. Tá zvýhodňuje novšie a ekologickejšie vozidlá,“ podotýka Ladislava Pozdechová. Ekologickejšie autá majú pritom zvýhodnenie ešte výraznejšie. Pri hybridných vozidlách a vozidlách na plynový a vodíkový pohon si podnikateľ sadzbu zníži navyše ešte o 50 %. Pri vozidlách, ktorých jediným zdrojom je elektrina, je sadzba dane nulová. „Pri financovaní vozidiel na operatívny lízing, kde sa obmieňajú autá obvykle po troch až štyroch rokoch, sa podnikateľovi premieta nižšia daň aj do nižších platieb operatívneho lízingu,“ konštatuje odborníčka Business Lease. S pribúdajúcim vekom auta sa však sadzba zvyšuje. Napríklad pri 10 až 13-ročných vozidlách je sadzba najskôr stopercentná a neskôr sa začne zvyšovať.