Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Iba 14% vedúcich predstaviteľov firiem je úplne presvedčených o tom, že ich organizácie sú plne pripravené využiť potenciál zmien, vyplývajúcich z prichádzajúcej štvrtej priemyselnej revolúcie. Vyplýva to z celosvetového prieskumu Deloitte The Fourth Industrial Revolution is Here – Are You Ready? (Štvrtá priemyselná revolúcia je tu – ste pripravení?).

Štvrtá priemyselná revolúcia postupne prinesie do praxe ďalšie spojenie analógových technológií s digitálnymi, napríklad s prvkami dátovej analytiky, umelej inteligencie, kognitívnych počítačových systémov a internetu vecí (IoT). Avšak veľmi málo respondentov uviedlo, že vie investície do technológií štvrtej priemyselnej revolúcie adekvátne ekonomicky zdôvodniť. Zdôvodňujú to nedostatkom internej podpory, nedostatkom spolupráce s externými partnermi a zameraním na krátkodobý horizont.
Až 87% sa domnieva, že zmeny v priemysle povedú k väčšej sociálnej a ekonomickej rovnosti a stabilite. Súčasne dvaja z troch respondentov tvrdia, že biznis bude mať na vytváranie tejto budúcnosti oveľa väčší vplyv než vlády a iné štátne subjekty.

Stratégiu zatiaľ nemenia
Respondenti v prieskume uviedli, že zatiaľ nie sú celkom pripravení zmeny spojené s tzv. Industry 4.0 efektívne využiť. To ich však zatiaľ neprinútilo zmeniť stratégiu. Veľká časť vedúcich pracovníkov tak zostáva pri tradičnom zameraní na strategický rozvoj (tj. vývoj výrobkov a zvyšovanie produktivity), namiesto toho, aby svoju pozornosť presunula k rozvoju talentov a zvyšovaniu konkurencieschopnosti. „Verím, že v novej ére uspejú tí, ktorí majú široký rozhľad a rozpoznajú nevyhnutnosť prepojenia medzi podnikateľskými a sociálnymi potrebami a potom medzi finančnými výsledkami a inovačnými stratégiami. Dôležité je uvedomiť si aj prepojenie medzi produktivitou pracovnej sily a pocitom stability a blahobytu ľudí, „ hovorí CEO Deloitte Punit Renjen.

 Problém pracovnej sily
Nadchádzajúce zmeny v technológiách a priemysle zatiaľ narážajú na nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. „Iba štvrtina respondentov je silne presvedčená, že disponuje správnym zložením pracovnej sily so zručnosťami, ktoré budú v budúcnosti potrebné. Z odpovedí však vyplýva, že personálne témy majú s výnimkou snahy o zvýšenie pracovnej efektivity i naďalej nízku prioritu. Paradoxne však 86% opýtaných tvrdí, že robia všetko, čo je v ich silách, aby si vhodnú pracovnú silu zaistili,“ povedal k prieskumu Martin Rybár, partner spoločnosti Deloitte Slovensko.

 Zmena pohľadu na firmu
Prieskum zisťoval medzi 1 600 manažérmi z 19 krajín ich pripravenosť využiť prelomový krok v priemysle spôsobom, ktorý prinesie úžitok zákazníkom, zamestnancom, odborným komunitám a ďalším zainteresovaným skupinám. Otázky boli zamerané na štyri kľúčové oblasti: sociálne vplyvy, stratégie, talent / pracovná sila a technológie.
Napríklad v susednej Českej republike je podľa Jiřího Pavlíka, odborníka Deloitte na riadenie a implementáciu strategických zmien, možné zovšeobecniť výsledky výskumu aj pre väčšinu podnikov na miestnom trhu. „Témou Priemyslu 4.0 nie je len postupné posilnenie automatizácie výroby, ale zmena pohľadu na firmu ako celok. Skúsenosti nám ukazujú, že celý rad podnikov sa nezaobíde bez výraznej zmeny firemnej kultúry, ktorá nebude trestať za neúspech, ale primárne bude podporovať spoluprácu, zmenu myslenia a ochotu skúšať nové riešenia. Manažéri by mali nájsť odvahu vstúpiť na neprebádaná územie a okrem krátkodobého ekonomického profitu akcentovať aj pripravenosť firmy na dlhodobý úspech v konkurenčnom trhovom prostredí. Mnohé z nich bude musieť nájsť odvahu vystúpiť mimo svoju komfortnú zónu, prijať určité riziká a prevziať zodpovednosť,“ komentoval situáciu Pavlík.

Značky: