Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upozorňuje telekomunikačných operátorov, aby si nezabudli splniť každoročnú povinnosť predložiť RÚ do konca januára správu o používaní pridelených čísel. V prípade nesplnenia povinnosti hrozí operátorom pokuta. Správa o používaní pridelených čísel slúži ako informácia o tom, ktoré čísla sa skutočne používajú. RÚ prideľuje čísla telekomunikačným operátorom a sú potrebné na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a služieb. Najznámejším príkladom použitia čísel sú telefónne čísla účastníkov verejných telefónnych sietí.

Podľa zákona o elektronických komunikáciách RÚ uloží pokutu tomu, kto nepredložil úradu správu o používaní čísel v lehote uvedenej v rozhodnutí úradu o pridelení čísel. RÚ pri ukladaní pokuty prihliadne najmä na závažnosť, spôsob, trvanie a dôsledky porušenia povinnosti..

Podľa rozhodnutí RÚ, ktorými boli pridelené čísla držiteľ  je povinný  predkladať RÚ každoročne v lehote do 31. januára správu o používaní prideleného čísla. Za používanie čísel sa platí úhrada. Podľa rozhodnutí RÚ, ktorými boli pridelené čísla úhrada je splatná do 31. marca nasledujúceho roka po vydaní rozhodnutia RÚ o pridelení čísla a opakovane každoročne po dobu platnosti rozhodnutia RÚ o pridelení čísla na účet RÚ. Podľa zákona o elektronických komunikáciách „úrad zruší individuálne povolenie na používanie čísel alebo rozhodne o odobratí prideleného čísla, ak držiteľ individuálneho povolenia na používanie čísel neuhradil opakovanú úhradu za pridelené čísla do troch mesiacov odo dňa jej splatnosti.“

Značky: