Nízky záujem študentov o technické a prírodovedné predmety (STEM – Science, Technology, Engineering and Mathematics) je z dlhodobého celospoločenského pohľadu rizikom pre vývoj trhu práce, kde bude narastať už teraz viditeľný nedostatok odborníkov v technických smeroch, v IT sektore, vo vede a výskume.

V diskusii za okrúhly stolom pod vedením IT Asociácie Slovenska a spoločnosti Microsoft sa zišli zástupcovia štátneho, komerčného a neziskového sektora, aby spoločne dospeli k odporúčaniam a krokom, ktoré by zvrátili tento nepriaznivý trend.

 Stanovisko spoločnosti Microsoft:

Po realizovaných prieskumoch zameraných na príčiny nízkeho záujmu mladých ľudí a najmä dievčat o technické a prírodovedné predmety a očakávania súčasných študentov od školy v roku 2030, dnes vieme povedať, že sme identifikovali tieto príčiny:

 • Nedostatok praktických zážitkov a skúseností na vyučovaní.
 • Učitelia, ktorí nedokážu motivovať študentov zaujímavou formou vyučovania.
 • Nedostatočné prepojenie získaných vedomostí a reálneho života.
 • Nedostatok ženských vzorov v oblasti vedy, techniky a informatiky.
 • Nedostatočná personalizácia vzdelávania.
 • Slabý záber na zručnosti pre 21. storočie a 4. priemyselnú revolúciu.

Stanovisko IT asociácie Slovenska:

„Obavy, ktoré majú mladí ľudia a predovšetkým dievčatá z informatických povolaní sú neopodstatnené. IT odborníci už dávno nie sú „exoti“ alebo „postavy zo sitcomu“. Mladí ľudia navyše nie sú dostatočne informovaní o tom, že informačno-komunikačný (IKT) sektor ponúka zaujímavú prácu, slušné platy a dlhodobú stabilitu aj pre ženy. Darí sa im najmä v analytických pozíciách, projektovom manažmente, testovaní, príprave dokumentácie a konzultáciách pri nastavovaní štandardných programových balíkov.

Pre ženy – matky – je výhodou IKT aj fakt, že v tomto sektore je už dnes bežnou praxou práca z domu a čoraz viac sa využívajú aj čiastočné úväzky, na rozdiel od úradníckych alebo učiteľských profesií. Pozitívne príklady žien v IT sú pritom všade okolo – či už sú to analytičky, testerky informačných systémov či tvorkyne používateľskej dokumentácie.“

Kľúčové odporúčania pre rozvoj digitálnych zručností pre 21. storočie

 Diskusia s odborníkmi, ktorí zastrešovali rôzne oblasti (NUCEM, ŠIOV, IT Asociácia ako stavovská organizácia, akademické prostredie zamerané na prípravu budúcich učiteľov, firemný sektor, učitelia, neziskový sektor) priniesla tieto odporúčania na riešenie diskutovanej problematiky:

 Zmeny v systéme školstva

 • Integrovať digitálnu vzdelanosť do širšieho kurikula.
 • Zjednotenia vzdelávacích programov aj v prípade STEM predmetov
 • Vytvoriť viac príležitostí pre výučbu IKT na školách aj mimo nich.
 • Klásť väčší dôraz na STEM ako súčasť stratégie na rozvoj digitálnych zručností.

Zmeny v oblasti vzdelávania

 • Využiť nové technológie na podnietenie záujmu o STEM.
 • Školiace programy pre učiteľov, ktoré pomôžu urobiť vyučovací proces interaktívnejší. Učitelia sa potrebujú cítiť komfortne a mať oporu v zavádzaní technológií do svojich tried, potrebujú pomoc, aby využívali technológie vizionársky a dláždili im cestu ku kvalitnejšiemu vyučovaniu a lepším výsledkom študentov.
 • Vniesť do tried kreatívnejšie postupy a praktické zážitky. Pracovať so žiakmi v menších skupinách.
 • Vniesť do tried viac riešenia problémov, viac kreativity a viac príležitostí na používanie technológií.
 • Digitálne technológie nám umožňujú pracovať interdisciplinárne a prepájať vyučovacie predmety.

Zmeny v spolupráci so súkromným sektorom

 • Spojiť sa so štátom a neziskovým sektorom na podporu aktivít rozvíjajúcich digitálnu vzdelanosť.
 • Viditeľnejšie vzory. Potrebujeme viac vzorov z oblasti STEM, ktoré by dokázali inšpirovať dnešných študentov
 • Využívať potenciál a know-how firiem pri realizácii projektov zameraných na rozvoj zručností pre priemysel 4.0
 • Podporiť aktívnych a inovatívnych učiteľov v školstve a zabrániť tak ich odlivu do súkromného sektora.
 • Umožniť žiakom/dievčatám praktickú osobnú skúsenosť zo stáží či praxe v IT firmách.

Zmeny v spoločenskom vnímaní STEM povolaní

 • Zapojiť médiá, ktoré dokážu žiakov motivovať. Učiteľ a rodič totiž nie sú v tomto dostatočným motivátorom. Vonkajšia motivácia detí síce vzrástla (deti si uvedomujú, že STEM má význam), ale vnútorná motivácia klesla (deti vyučovanie chémie, fyziky nebaví).

Značky: