Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Skupina VÚB, člen medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, bola v roku 2017 veľmi úspešná v oblasti obchodnej výkonnosti, zákazníckej spokojnosti i profitability. 

„Ocenenie Banka roka 2017 od magazínu Trend i výborné výsledky sú potvrdením, že našu stratégiu orientovanú na zákazníka a inovácie pozitívne prijali odborníci aj klienti. Okrem výbornej komerčnej výkonnosti sa nám podarilo zvýšiť spokojnosť klientov zjednodušením kontaktu s bankou a zároveň začleniť spoločnosti Consumer Finance Holding a VÚB Faktoring do štruktúr banky,“ uviedol Alexander Resch, generálny riaditeľ VÚB banky. Ku koncu decembra dosiahol celkový objem úverov 12,0 mld. EUR (12 % medziročný nárast)  a objem vkladov dosiahol úroveň 9,9 mld. EUR (4% medziročný nárast).

Skupina VÚB dosiahla prevádzkový zisk vo výške 280,4 mil. EUR (-0,7 %) a čistý zisk vo výške 175,0 mil. EUR (11,6 %).

Kapitálová primeranosť skupiny VÚB zostala aj naďalej silná. Primeranosť kapitálu na úrovni Skupiny predstavovala v decembri 2017 18,24 %, čím splnila minimálne požiadavky stanovené Národnou bankou Slovenska.

Vybrané finančné ukazovatele z konsolidovaného výkazu ziskov a strát a ostatných súčastí komplexného výsledku:

EUR mil.December 2017December 2016Zmena
Prevádzkové výnosy547,4555,8-1,5%
Prevádzkové náklady(267,0) (273,4)-2,3%
Prevádzkový zisk pred tvorbou opravných položiek280,4282,4-0,7%
Zisk pred zdanením223,1211,75,4%
Čistý zisk za rok175,0156,811,6%
Základný a zriedený zisk na akciu v eurách13,4912,0811,7%
Pomer nákladov ku výnosom (okrem bankového odvodu)44,25%45,20%-95 b.b.
    

Vybrané ukazovatele z konsolidovaného výkazu o finančnej situácii:

EUR mil.December 2017December 2016Zmena
Úvery klientom12 00110 72511 ,9%
Vklady a úvery klientov9 9399 5653 ,9%
Celkové aktíva14 97114 0376 ,7%

Ku 31. decembru 2017 do skupiny VÚB patrila VÚB banka a jej 100%-né dcérske spoločnosti Consumer Finance Holding, Consumer Finance Holding Česká republika, a.s., VÚB Factoring a VÚB Leasing. Skupina z konsolidovaného hľadiska taktiež zahŕňa VÚB Generali DSS (podiel 50%).

Značky: