Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Softvérová spoločnosť Solitea Business Solutions, ktorá patrí do portfólia slovensko-českej IT skupiny Solitea, jednej z najvýznamnejších v strednej Európe, dodá a zabezpečí prevádzku nového colno-deklaračného informačného systému pre fínsku colnú správu (TULLI).

Objem zákazky je 22 miliónov eur a je najväčším exportom obdobných IT služieb z Českej republiky a zo Slovenska.

Z víťazstva v náročnom tendri máme radosť, fínska TULLI patrí medzi najrešpektovanejšie colné správy sveta. Potvrdzuje to i fakt, že Svetová banka ju v roku 2016 označila za štvrtú najlepšiu na svete z celkovo skúmaných 160 colných správ,“ hovorí Petr Franc, CEO spoločnosti Solitea Business Solutions z portfólia IT skupiny Solitea, majoritne vlastnenej čisto slovenským investičným fondom Sandberg Capital.

Úspech vo Fínsku je ďalším dôkazom, že Solitea Business Solutions dokáže poskytovať softvérové riešenia na mieru pre tých najnáročnejších zákazníkov, či už zo súkromného alebo z verejného sektora,“ reaguje Michal Rybovič, investičný manažér Sandberg Capital, ktorý je zodpovedný za investície fondu do IT. „Teší nás to o to viac, že Fínsko je považované za jedného z najvyspelejších lídrov sveta v elektronizácii,“ dopĺňa Michal Rybovič.

Na systéme sa bude podieľať široký tím zložený z desiatok expertov z českej i fínskej strany, ktorí budú okrem rozsiahlosti projektu čeliť aj mimoriadne vysokým nárokom na bezpečnostné opatrenia. Cieľom je implementovať do roku 2020 informačný systém podľa novej colnej legislatívy Európskej únie, maximálne automatizovať colné procesy a v nasledujúcich rokoch zabezpečiť novému systému podporu a údržbu.

Ako prebiehalo výberové konanie?

Projekt nového colno-deklaračného systému bol dlhodobo a starostlivo pripravovaný a výber dodávateľa prebiehal formou viacstupňového súťažného dialógu. Vďaka tomu sa zadávateľ detailne oboznámil s know-how, s riešením a so zázemím jednotlivých uchádzačov a postupne získal informácie o ich silných a slabých stránkach. Svoje zistenia premietol do konečného znenia súťažných podkladov a nakoniec vybral dodávateľa s najlepšími predpokladmi na úspešnú realizáciu zadania. „Pred začiatkom výberového konania bol vykonaný prieskum trhu a mohli sme predvídať, že verejné obstarávanie môže vyhrať aj iný ako fínsky dodávateľ. Vedeli sme, že žiadna z fínskych spoločností ešte nevytvorila komplexný informačný systém colného konania v súlade s referenčnými štandardmi,“ zdôrazňuje projektová manažérka TULLI Leila Lappalainen.

Prvá fáza súťaže sa začala v novembri 2015 a jej cieľom bolo zostavenie shortlistu, zoznamu firiem, ktoré spĺňajú požadované kvalifikačné predpoklady – okrem iného preukázateľne hlboké skúsenosti s colnou problematikou a splnenie prísnych požiadaviek v ekonomickej, personálnej a organizačnej oblasti. Náročné kvalifikačné kritériá splnili nakoniec len dve firmy zo všetkých prihlásených. Konkurentom SBS bola jedna z najväčších škandinávskych IT firiem.

V druhej fáze súťaže sa zadávateľ detailne zaujímal o ponúkané riešenie, zoznámil sa s členmi riešiteľského tímu, s ich odbornými znalosťami, s postupmi firmy pri vedení projektov, vývoji softvéru, s poskytovaním podpory informačných systémov a v neposlednom rade so schopnosťou splniť náročné bezpečnostné požiadavky. Na základe rokovaní s oboma uchádzačmi zadávateľ zostavil konečnú verziu súťažných podkladov a vyzval oboch uchádzačov na predloženie finálnych ponúk.

Na konci októbra 2016 vyhodnotil zadávateľ ponuku spoločnosti Solitea Business Solutions ako najvhodnejšiu. Zmluva s fínskou colnou správou na 22 miliónov eur bola podpísaná 14. decembra 2016. „Pre nás nebolo prekvapením, že výberové konanie vyhrala česká spoločnosť (patriaca pod slovenský investičný fond Sandberg Capital – pozn.). Požadovali sme od dodávateľa preukázateľné skúsenosti a Solitea Business Solutions má dobré referencie aj silné odborné znalosti v oblasti colného konania. Podobný systém sa už používa v Českej republike,“ spresňuje CIO TULLI Anu Autio.

Detaily k pripravovanému informačnému systému

Majoritnú časť projektu dodá Solitea Business Solutions, po fínsky hovoriaci experti a informácie týkajúce sa špecifík fínskeho prostredia potom zabezpečí ako subdodávateľ spoločnosť Fujitsu Finland. Popritom bude na projekte pracovať aj ďalšia česká firma Transoft, ktorá je dlhoročným partnerom Solitea Business Solutions pre špecifickú časť colného systému. Dodávaný systém bude postavený na technológiách firmy Microsoft a má nahradiť existujúci technologicky heterogénny informačný systém novým integrovaným a technologicky homogénnym riešením. Postupne budú implementované vzájomne prepojené kľúčové systémy pre jednotlivé colné režimy pre dovoz, vývoz a tranzit tovaru cestnej, železničnej, leteckej a v prípade Fínska aj rozšírenej námornej prepravy. Ďalej bude dodaný rad podporných systémov, ako napríklad Kvóty (ochrana hospodárskych záujmov krajiny prostredníctvom obmedzenia množstva dovezeného/vyvezeného určitého druhu tovaru), Surveillance (špeciálne dohľady nad vopred definovaným druhom tovaru) alebo Systém pre výpočet colného dlhu (clo, DPH, spotrebná daň).

Značky: