Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Slovenské startupy a začínajúce firmy v oblasti IT a digitálnych technológií začínajú čoraz častejšie poskytovať zamestnancom benefit vo forme zamestnaneckých akcií alebo opcií.

Ich právnemu a ekonomickému nastaveniu sekundujú aj rôznorodé daňovo-odvodové súvislosti. A to v fáze prijatia benefitu, ako aj v procese následnej participácie na ziskoch/úspechoch spoločnosti. Súčasný režim je z daňovo-odvodového hľadiska drakonický, avšak posledné mesiace začalo Slovensku svitať na lepšie časy, keďže v legislatívnom procese je práve novela zákona sčasti vylepšujúca daňové nastavenie zamestnaneckých akcií pre zamestnancov, ako aj pre živnostníkov. Upozorňuje na to advokátska kancelária Highgate Law & Tax, ktorej právnici sú súčasťou legislatívnych tímov viacerých štátnych orgánov vrátane toho, ktorý vytvára prostredie pre ESOP (t.j. zamestnanecké akcie).

Zamestnanecké akcie ako benefit

Zamestnanecké akcie sa na Slovensku stali v poslednom období využívaným nástrojom nielen u mladých a dynamicky rozvíjajúcich sa spoločností, ale aj u už etablovaných hráčov. Benefit vo forme firemných akcií alebo opcie na ich získanie pomáha firmám nielen nájsť najlepších ľudí na trhu, ale tiež týchto ľudí motivovať k lojalite a udržať ich vo firme. Zamestnávateľ môže zamestnancovi ponúknuť priamo obchodný podiel na firme alebo akcie. „V našej praxi evidujeme výrazný nárast záujmu o odmeňovanie vo forme zamestnaneckých podielov nielen medzi menšími, začínajúcimi firmami, najmä v oblasti IT a digitálnych technológií, ale aj medzi etablovanými spoločnosťami. Nie je to preto iba o firmách, ktoré sú v začiatkoch a nemajú dostatok prostriedkov na vysoké platy, a preto sa šikovných ľudí snažia prilákať práve vydaním zamestnaneckých podielov, ktorých hodnota by mala rásť spolu s rastom firmy,“ hovorí partner Highgate Law & Tax Tomáš Demo.

Hlavný ekonomický benefit zamestnaneckých podielov spočíva tak v možnosti podieľať sa v nejakej forme a rozsahu na zisku firmy, ale tiež v možnosti tento podiel v budúcnosti predať, prípadne získať podiel na predajnej cene. Jeho hodnota sa pritom odvíja od trhovej hodnoty firmy, ku ktorej v značnej miere prispievajú hlavne jej zamestnanci a kontraktori. Existuje tak predpoklad, že vlastníctvo podielu na firme zamestnanca priamo motivuje podieľať sa na raste jej hodnoty.

Zamestnanecký podiel musíte zdaniť, opciu nie

Častou sa stáva, že spoločnosť najprv udelí alebo predá svojim zamestnancom opcie. Opcia je abstraktné aktívum, ktorého reálna hodnota sa určí až pri reálnej dispozícii. Opcie sa v praxi modelujú veľmi kreatívne, aby sa preventívne dokázali manažovať rôzne variácie vzťahu s danou osobou. Ide napríklad o situácie predčasného ukončenia spolupráce, nedosahovania želaných výsledkov alebo vplyv externých faktorov. Opcie sa po splnení určitých podmienok menia na reálne podiely na spoločnosti.

Ak teda zamestnanec opciu premení, jeden z problémov spojeným s nadobúdaním zamestnaneckých podielov je vysoké daňové a odvodové zaťaženie nielen na strane zamestnanca, ale aj firmy. V prípade, že firma „zamestnáva“ živnostníkov, v kritických situáciách tak nadobudnutie akcií spoločnosti kontraktorom môže vyústiť do vyrubenia vysokej dane z príjmov a nedoplatku na zdravotnom a sociálnom poistení v ročnom zúčtovaní. „Zamestnanecké akcie upravuje zákon o dani z príjmov aj v ustanovení § 5. Ak zamestnanec obdrží len opciu, k jej zdaneniu nedochádza. K zdaňovaniu dochádza až pri skutočnej realizácii zamestnaneckej opcie, čo štandardne predstavuje deň konverzie opcie na akciu, alebo deň vzniku existencie takejto možnosti. Ide tak o posunutie zdanenia príjmu do momentu jeho skutočnej existencie, kedy obdržané aktívum predstavuje reálny a dispozitívny nárast majetku. Obdržanie opcie tak samo o sebe predstavuje často veľmi zdanlivý príjem. Ide o podmienené aktívum, ktoré nevyhnutne v danom momente nepredstavuje nárast majetkovej dispozície zamestnanca. Konverzia opcií do finančných prostriedkov je totiž v praxi naviazaná na mnohé právne, praktické a ekonomické predpoklady,“ vysvetľuje daňový advokát Highgate Law & Tax Peter Varga.

Tieňové podiely sú na Slovensku najpreferovanejšie

Jedným z dôvodov, prečo niektoré firmy svojim zamestnancom podiely na firme neponúkajú, môže byť práve spomínané vysoké daňové a odvodové zaťaženie tohto benefitu. Samozrejme okrem daňovo-odvodových dôvodov existujú aj tie právne a komerčné. Alternatívne preto v praxi vznikajú rôzne deriváty tzv. tieňových akcií na spoločnosti. Sú štruktúrované rôznymi spôsobmi s cieľom odstrániť nevýhody štandardného režimu. Nielen pre menšie firmy a rozbiehajúce sa startupy tak môže byť najvhodnejšou a finančne najdostupnejšou alternatívou vydanie tieňových podielov. Na rozdiel od štandardných možností sa zamestnanec alebo dodávateľ v tomto prípade nestáva zapísaným akcionárom alebo spoločníkom firmy. Na základe zmluvy s firmou získa „tieňový“ podiel na podnikaní spoločnosti, ktorý mu môže zaručovať, v závislosti od štrukturovania konkrétneho nastavenia, de facto rovnaký rozsah majetkových práv a benefitov ako štandardným akcionárom a spoločníkom. V niektorých aspektoch sa tieňové akcie podobajú tichému spoločenstvu, čo môže mať aj daňové benefity. Zo strany firiem ide často o preferovanú možnosť, keďže na rozdiel od vydávania obchodných podielov a akcií je to administratívne jednoduchšie riešenie,“ dodáva daňový advokát Highgate Law & Tax Peter Varga.

Slovenské právo aktuálne upravuje otázku vydávania zamestnaneckých akcií iba pri jednoduchej akciovej spoločnosti. A aj keď obchodnoprávna úprava pri sro-čkách vydanie podielov pre zamestnancov výslovne neupravuje, je to aj v spoločnostiach s ručením obmedzeným na Slovensku nielen možné, ale tiež bežné. Keďže však vydávanie zamestnaneckých akcií so sebou prináša viacero daňových a odvodových bremien na strane zamestnanca alebo dodávateľa, ale aj firmy, mal by tento plán vždy dôkladne posúdiť právnik, ale aj daňový poradca.

Značky: