Podmienky používania webu

Tieto pravidlá definujú podmienky používania webovej lokality touchIT.sk:

1. Prevádzkovateľom portálu touchIT.sk (ďalej len „portál“) je spoločnosť touchIT, s. r. o., IČO 48117838, so sídlom Laučekova 5, 811 04 Bratislava. Prevádzkovateľom e-shopu na predaj predplatného na doméne www.touchit.sk je spoločnosť touchIT, s. r. o., IČO: 48117838, so sídlom Laučekova 5, 811 04 Bratislava.

2. Údaje poskytnuté používateľom v registračnom formulári budú využité výlučne na prevádzku portálu a poskytovanie ním vyžiadaných služieb. Používateľ môže prevádzkovateľovi dobrovoľne udeliť samostatný súhlas na využitie osobných údajov aj na iné ako vyššie uvedené účely. Na poskytovanie niektorých služieb portálu, meranie návštevnosti a na prevádzku systému zobrazujúceho reklamu prevádzkovateľ využíva technológiu cookies. Cookies neobsahujú žiadne osobné údaje používateľa. Prečítajte si úplné Pravidlá ochrany osobných údajov: <a href=“https://touchit.sk/zasady-zaobchadzania-s-osobnymi-udajmi-pouzivatelov“>https://touchit.sk/zasady-zaobchadzania-s-osobnymi-udajmi-pouzivatelov</a>

3. Všetok textový, obrazový a multimediálny obsah uverejnený na portáli (ďalej len „obsah“) je chránený autorskými právami touchIT, s. r. o., autorov pôvodných materiálov a tretích strán na základe zmluvne upravených vzťahov s prevádzkovateľom.

4. Časť obsahu na portáli touchIT.sk je voľne prístupná všetkým používateľom, ktorí disponujú technickým vybavením umožňujúcim pripojenie do internetu a zobrazenie stránok portálu. Prístup k iným častiam obsahu môže byť spoplatnený alebo podmienený bezplatnou registráciou. Prevádzkovateľ rozhoduje o prístupnosti/neprístupnosti a spoplatnení/nespoplatnení obsahu podľa vlastného uváženia.

5. Prevádzkovateľ sa snaží o čo najlepšiu technickú dostupnosť služieb portálu pri vynaložení ekonomicky opodstatnených nákladov. Používateľ akceptuje, že obsah môže byť nedostupný po dobu nevyhnutnú na odstránenie technických problémov.

6. Používatelia využívajú obsah na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za priame ani nepriame škody, ktoré by používateľovi mohli vzniknúť v súvislosti s využívaním informácií získaných na stránkach portálu.

7. Používatelia sami znášajú náklady na internetové pripojenie a akékoľvek iné náklady spojené so zobrazovaním obsahu a využívaním služieb portálu. Súčasťou obsahu portálu je aj reklama obchodných partnerov prevádzkovateľa.

8. Prevádzkovateľ umožňuje v rámci niektorých svojich služieb zaregistrovaným používateľom nezávislé publikovanie vlastného obsahu, najmä názorov na iný obsah. Za tento obsah je zodpovedný používateľ – autor obsahu – a je v jeho vlastnom záujme, aby sa vyvaroval právne postihnuteľného konania. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov čitateľov v diskusiách ku článkom, v diskusných fórach, poradniach. Napriek tomu prevádzkovateľ čitateľmi vytvorený obsah monitoruje, využíva automatický filter na vulgarizmy a vyhradzuje si právo podľa vlastného uváženia nežiaduce príspevky vymazávať.

9. Používateľ nesmie šíriť, podieľať sa na šírení alebo predaji a ďalšej distribúcii obsahu bez písomného súhlasu prevádzkovateľa. Kopírovanie a skladovanie obsahu pre iné ako nekomerčné účely je zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa.