Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Allianz – Slovenská poisťovňa chce byť lídrom aj v diverzite a všetkým zamestnancom poskytovať rovnaké príležitosti. Ako prvá spoločnosť na Slovensku koncom minulého roka získala medzinárodné uznávaný certifikát EDGE ASSESS.

EDGE (The Economic Dividends for Gender Equality) je celosvetovo uznávaná hodnotiaca metodika a certifikačný štandard pre spoločnosti, ktoré sa usilujú o rovnosť žien a mužov. „Získanie EDGE certifikátu potvrdzuje, že Allianz je aj na Slovensku zamestnávateľom, ktorý vytvára podmienky pre rovnosť príležitostí pre všetkých. Diverzita a inklúzia sú jednými z priorít našej spoločnosti a s týmito cieľmi a ambíciami sa snažíme urýchliť náš pokrok smerom k skutočne rozmanitému, spravodlivému a inkluzívnemu pracovisku pre všetkých. Napríklad v čase, keď vedľa seba pracuje viacero generácií súčasne, je veľmi dôležité, aby firmy dokázali vytvoriť vhodné podmienky a priestor pre všetky generácie a tak maximalizovať ich pracovný potenciál,“ vysvetľuje riaditeľ odboru ľudských zdrojov Allianz Marián Bilík.

V rámci certifikácie vykonala nezávislá audítorská spoločnosť Intertek hĺbkový audit. Ten okrem iného skúmal uplatňovanie princípu rovnakej mzdy za rovnakú prácu. Podľa štatistík Európskej komisie totiž slovenské ženy zarábajú približne o pätinu menej ako muži. Allianz uplatňuje pravidlo rovnakého základného platu pri rovnakej pozícií a rovnakom obsahu práce. Audit sa ďalej zameral na oblasť náboru zamestnancov, kde zisťoval, či sú náborové kampane vedené neutrálne a či je počas pohovorov na manažérske pozície zaistený rovnaký prístup pre mužov aj ženy. V rámci zlepšenia uplatňovania princípov rovnosti sa Allianz zaviazal k ďalším krokom, ako vytvorenie mechanizmu, ktorý zaručí rovnosť v odmeňovaní po návrate zamestnankyne/zamestnanca z materskej či rodičovskej dovolenky a podpora zamestnancov v nahlasovaní nesúladného konania akými sú napríklad mobing, bossing či sexuálne obťažovanie.

Certifikát EDGE Assess je platný do konca roka 2023. „V rámci procesu certifikácie EDGE sme získali ďalšie odporúčania na zlepšenie. V nasledujúcich rokoch sa plánujeme zapojiť do viacerých lokálnych a globálnych aktivít,“ uzatvára M. Bilík.

Značky: