Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Medzi aplikácie elektromotorov patria predovšetkým ventilátory, dúchadlá, obrábacie stroje, turbíny, čerpadlá, elektrické náradie, kompresory, alternátory, valcovne, premiestňovače, lode a papierne. Elektromotor je dôležitým zariadením v rôznych aplikáciách, ako sú vysokonapäťové striedavé vykurovacie, chladiace a ventilačné zariadenia, motorové vozidlá a domáce spotrebiče.

Výhody elektromotorov

 • Hlavné náklady na elektromotory sú v porovnaní s motormi na fosílne palivá nižšie, avšak výkony oboch sú podobné.
 • Elektromotory majú pohyblivé časti, preto je životnosť elektromotorov dlhšia.
 • Kapacita elektromotorov pri správnej údržbe dosahuje 30 000 hodín.
 • Elektromotory sú veľmi účinné a automatické riadenie umožňuje funkcie automatického zastavenia a spustenia.
 • Sú šetrné k životnému prostrediu, pretože neuvoľňujú škodliviny.
 • Dokážu spolupracovať s ostatnými priemyselnými zariadeniami, napríklad môže byť pripojený frekvenčný menič 400v či rôzne typy elektroprevodoviek

Nevýhody elektromotorov

 • Veľké elektromotory sa ťažko pohybujú a treba zvážiť presné napájanie prúdom a napätím.
 • V iných prípadoch sú pre izolované zóny, kde je nedostupné elektrické napájanie, povinné nákladné rozšírenia vedenia.
 • Pri využití motora s vysokým výkonom a nízkym zaťažovacím faktorom môžu byť vysoké náklady na hodinu práce.

Bezpečnostné pravidlá pri používani elektromotorov

 • Pracovný priestor musí byť vždy dobre osvetlený a čistý.
 • Všetky motory majú veľa malých súčiastok; malé deti sa musia držať mimo pracovného priestoru.
 • Motory sa otáčajú veľmi rýchlo; vždy treba nosiť osobné ochranné prostriedky.
 • Motor nesmie zostať bez dozoru.
 • Ak je batéria ponechaná nakrátko dlhší čas, môže prasknúť alebo vybuchnúť.
 • Nesmie sa prekročiť menovité prevádzkové napätie. Vysoké napätie by mohlo spôsobiť prehriatie a vznik požiaru.
 • Motory musí obsluhovať kvalifikovaný personál.

Údržba elektromotorov zohľadňuje:

Rutina čistenia a údržby

Každá spoločnosť musí mať zavedený plán čistenia. Jednoduché udržiavanie motora v čistote výrazne zvyšuje životnosť a výkon. Motor nesmie mať nikdy nadmerné množstvo prachu, mastnoty alebo iných nečistôt.

Mazanie motora

Elektromotor je možné premazať, čo môže viesť k vnútorným problémom. Motor však potrebuje mazanie, aby pracoval na maximálnej úrovni výkonu. Každý elektromotor potrebuje iné množstvo maziva. Veľmi skoré alebo veľmi neskoré mazanie motora môže viesť k jeho predčasnému roztrhnutiu a opotrebovaniu. Aj výrobcovia zvyčajne odporúčajú špecifické mazivá určené pre ich elektromotor.

Kontrola ložísk

Ložiská motora čelia najväčšiemu opotrebovaniu, preto je prirodzené, že z času na čas očakávame problémy s nimi. Aby sa predišlo predčasnému opotrebovaniu ložísk, treba sa najprv uistiť, že motor je správne nastavený. Nesprávne nastavenie môže ložiská výrazne namáhať. Aj nevhodné mazivá spôsobujú, že ložiská sa opotrebujú skôr, ako musia. Jedným z bežných príznakov, že sa ložisko stáva chybným, je prehrievanie motora.

Kontrola ložískZdroj: iqsdirectory.com
Kontrola ložísk

Zníženie alebo odstránenie vibrácií

Každý motor do určitej miery vibruje, ale nadmerné vibrácie môžu spôsobiť vážne poškodenie. V okamihu, keď motor vibruje viac, ako je normálne, je potrebné ho vypnúť. Príčinou je zvyčajne mechanické chybné nastavenie, poškodené ložisko alebo príliš vysoké napnutie remeňa.

Kontrola rotora a statora

Stator a rotor sú dôležité časti motora. Akékoľvek medzery okolo týchto častí sa musia zmerať a tiež s vôľou priemeru. Vôle sa môžu líšiť v závislosti od elektromotora a ložísk.

Zaznamenávanie zistení

Dlhú životnosť a opotrebenie nemožno monitorovať, ak sa nálezy nezaznamenávajú. Pri každej kontrole motora, pri ktorej je potrebné vymeniť ložiská alebo nastaviť napnutie remeňa a podobne, sa musí urobiť záznam. Okrem toho, keď sa do ložísk alebo motora pridá mazivo, musí sa to zdokumentovať. Nadchádzajúcu údržbu a výdavky možno lepšie predvídať a primerane plánovať.

Čo ste sa dozvedeli?

Elektromotory premieňajú elektrickú energiu na mechanickú energiu. Väčšina z nich pracuje prostredníctvom interakcie magnetického poľa motora a elektrického prúdu v navinutom vodiči na vytvorenie sily na spôsob krútiaceho momentu dodávaného na hriadeľ motora. Najdôležitejšími časťami motora sú rotor a stator. Môžu byť napájané striedavým alebo jednosmerným prúdom. Existuje mnoho typov elektromotorov vrátane indukčných, servomotorov, alebo tiež známe trojfázové elektromotory. Používajú sa v elektrických vozidlách, klimatizáciách, lodiach a hydraulických strojoch.

Zloženie elektromotoraZdroj: frekvencnemenice.sk
Zloženie elektromotora

Značky: