Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Po takmer dvoch desaťročiach digitálnej transformácie školstva na Slovensku má projekt zásadné nedostatky.

Absentuje koncepčné riadenie IT projektov s jasne vymedzeným zastrešujúcim orgánom, ktorý má dohliadať na plnenie prijatých strategických dokumentov. Kontrola Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR zameraná na využívanie strategických dokumentov poukázala na ich nesystémový monitoring a vyhodnocovanie v oblasti informatizácie školstva.

„Prijaté stratégie majú len formálny charakter a v praxi sa dostatočne nevyužívajú, z čoho vzniká riziko neplnenia stanovených cieľov,“ uviedol predseda NKÚ Ľubomír Andrassy. Školy dnes sú síce pripojené na vysokorýchlostný internet, pri vzdelávaní však slovenské školstvo nevyužíva nástroje, ktoré táto možnosť ponúka, a to hlavne digitálny obsah a digitálne učebnice. Otázkou tiež zostáva, či je potrebné opakovane na rozširovanie už existujúcej infraštruktúry minúť z Plánu obnovy a odolnosti ďalších viac ako 100 miliónov eur, s čím sa počíta v blízkom období. A to aj preto, že pripojenie k internetu u nás poskytuje viac ako 700 spoločností.

Informatizácia a digitálna agenda sú pre Európsku úniu prioritou a povinnosťou Slovenska bolo prijímať také opatrenia, ktoré prostredníctvom strategických koncepcií a programov mali v období rokov 2014-2022 prispieť k informatizácii školstva.  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVS) SR v súčasnosti poskytuje internetové pripojenie a dátové služby v rámci projektu SANET najmä pre akademickú oblasť a EDUNET_SK pre základné, stredné a materské školy a vybrané školské zariadenia.

Už v počiatkoch projektu digitalizácie slovenského školstva nastali zásadné chyby, keď rezort školstva preniesol zodpovednosť pri vypracovaní piatich Akčných plánov do rúk súkromnej spoločnosti PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. za 360-tisíc eur. Napriek tomu, že rezort školstva na to mohol a mal využiť vlastnú sekciu informatiky.

„Akčný plán rozvoja a optimalizácie informačnej a komunikačnej technológie infraštruktúry a súvisiaceho vybavenia v rezorte školstva“ neobsahoval žiadne informácie v súvislosti s financovaním stanovených aktivít a v priebehu piatich rokov (2016 až 2020) nebol aktualizovaný. Chýbal pravidelný monitoring plnenia aktivít a aj vyhodnocovanie celého strategického materiálu. Národní kontrolóri tak identifikovali pretrvávajúce riziko nehospodárneho a neúčinného využívania finančných prostriedkov pri preverovaných zmluvných vzťahoch. NKÚ parlamentnému výboru pre vzdelávanie odporúča, aby zaviazal rezort školstva raz ročne predkladať odpočet, ako plní prijaté akčné plány a ako realizuje stratégiu podporujúcu digitalizáciu procesov vzdelávania v kontexte obsahu a bezpečnosti.

Národná autorita pre oblasť externej kontroly poukazuje na nekoncepčnosť a nejednoznačnosť projektu „Digitálne učivo na dosah“ za viac ako 29 miliónov eur, ktorého prevádzku ministerstvo ukončilo v roku 2021. Názov nevystihoval obsah projektu, keďže neriešil samotné digitálne učivo, ale len infraštruktúru pre prístup k vzdelávaciemu obsahu. „V roku 2023 nie je problémom pripojenie na vysokorýchlostný internet, ale absencia digitálneho vzdelávacieho obsahu. Jednou z najväčších výziev je ochrana mladých ľudí pred neželaným obsahom, hoaxami, šikanou na internete, v čom rezort školstva trestuhodne zlyháva,“ poukazuje na kľúčové aktuálne problémy predseda NKÚ Ľ. Andrassy. Ďalšou z oblastí je kyberochrana, kde by malo ministerstvo spolupracovať aj so štátnymi autoritami v tomto sektore, ako je napríklad Národný bezpečnostný úrad a Ministerstvo obrany SR. Je zároveň na zváženie, či v čase, keď na Slovensku pôsobí viac ako 700 poskytovateľov služieb prístupu k internetu, je hospodárne a efektívne objednávať tieto služby centrálne od jedného poskytovateľa na základe dobrovoľnosti škôl. Viac ako tretina z nich pritom využíva iné ako štátne pripojenie. Pri porovnaní cien pripojenia k internetu sme v rámci dotazníkového prieskumu zistili, že mesačné náklady cez rezortný systém sú na úrovni takmer 90 eur a pri súkromných poskytovateľoch sa cena pohybuje len na úrovni 30 eur.

V roku 2019 bolo do projektu EDUNET_SK pripojených 91 škôl, v roku 2020 stúpol ich počet na 2 068, v nasledujúcom roku to bolo 2 554 škôl a celkovo do roku 2022 bolo pripojených 2 939 škôl. Projektu predchádzal iný projekt – Infovek z roku 1999, na ktorý nadviazal Infovek 2.

V rámci neho ministerstvo uzavrelo v roku 2015 zmluvu so Slovak Telekom, a.s. v dohodnutej ročnej výške bezmála 5,78 milióna eur. Celkové finančné prostriedky boli navýšené o takmer 1,27 milióna eur za tri pokuty, ktoré ministerstvu uložil Úrad pre verejné obstarávanie kvôli nezákonnému predlžovaniu projektu, kým nebude zavedený projekt EDUNET_SK. Rezort ani v jednom prípade nepreveril dodržanie finančnej disciplíny so zreteľom na vyvodenie zodpovednosti za škodu a neprijal ani žiadne opatrenie na následné minimalizovanie rizika.

V súvislosti s projektom EDUNET­_SK, ministerstvo uzavrelo zmluvný vzťah so spoločnosťou SWAN, a. s., ktorej predmetom bolo poskytovanie telekomunikačných, dátových služieb a služieb centrálneho manažmentu virtuálnej privátnej siete pre školy za viac ako 64 miliónov eur. Ku koncu roka 2022 bolo však z plánovaných 64 miliónov eur vyčerpaných len 51 %. V tejto zmluve neboli stanovené merateľné ukazovatele pre hospodárne a účinné použitie finančných prostriedkov. Objem týchto zdrojov bol dohodnutý pre neurčitý počet škôl, čiže pre školy, ktoré o túto službu prejavia dobrovoľný záujem a ministerstvo pri podpise zmluvy nemalo ani schválené finančné prostriedky v rozpočte svojej kapitoly. „Keďže zo strany rezortu nie je schválená dlhodobá, ani strednodobá stratégia poskytovania internetových služieb na školách po ukončení projektu EDUNET_SK, vyvstáva riziko, že sa budú opakovať chyby z minulosti. Zadanie pre tento projekt vtedy nebolo včas pripravené, čo viedlo k nezákonnému predlžovaniu projektu Infovek 2,“ dodal Ľ. Andrassy. Súčasné vedenie rezortu musí v krátkej dobe dať odpoveď na otázku, či je dnes prioritou využitia národných a európskych zdrojov naďalej len technická infraštruktúra, alebo nastal čas, aby sa k učiteľom a žiakom dostalo digitálne učivo a internet na školách bol bezpečný.