Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Hodnotenie vedcov alebo vysokoškolských pedagógov je citlivý proces. Každý vedný odbor má množstvo špecifík, ktoré pri posudzovaní treba zohľadniť. Hodnotiaci proces ocenenia ESET Science Award vsadil na kombináciu merateľných a kvalitatívnych parametrov. Finálne rozhodnutie je výsledkom konsenzu hodnotiacej komisie, ktorú tvoria vedci z príbuzných odborov, aby dokázali relevantne posúdiť desiatky kritérií.

Ako „merať“ vedu

Už od 50. rokov minulého storočia sa vedci zaoberajú spôsobmi ako merať kvalitu vedy a výskumu.  V rámci odboru nazývaného scientometria sa postupne vyvinul celý rad kvantitatívnych parametrov. Za kľúčový parameter je dnes považovaný ohlas na výskum vedca, teda či si prácu vedca všíma medzinárodná vedecká obec a či s týmito výsledkami ďalej pracuje. Pri hodnotení ESET Science Award mali hodnotitelia k dispozícii rozsiahle spracované profily nominovaných, kde boli okrem iných zosumarizované významné publikácie a články v karentovaných časopisoch, citácie v karentovaných časopisoch, autorstvo alebo spoluautorstvo na významných publikáciách, normovaný Hirschov index, zapojenie do medzinárodných vedeckých projektov a mnohé ďalšie merateľné parametre.

Hodnotenie nebolo len o číslach

Číselné hodnotenie práce vedca alebo pedagóga má mnohé úskalia, ktoré vyplývajú z mnohých odlišností jednotlivých vedných odborov. Preto podstatnou mierou dopĺňali profil nominovaných kvalitatívne kritériá. Napríklad v kategórii Výnimočná osobnosť slovenskej vedy sa ku každému nominovanému vyjadrovali až dvaja špecialisti z daného odboru. Novinkou na Slovensku bolo hodnotenie dodržiavania etických štandardov pri vedení tímu a poslucháčov. Vedecká etika a integrita sú v dnešnej dobe považované za integrálnu súčasť excelentného výskumu. Dodržiavanie etických štandardov okrem iného od vedca alebo vedkyne vyžaduje, aby neskresľovali a nefalšovali výsledky alebo neprezentovali cudzie výsledky ako svoje vlastné.

Veda je kolektívny šport

Tradičná predstava je, že vedecká práca je založená na individuálnom štúdiu a sólo výskume. Prakticky v každom vedeckom odbore je dnes nevyhnutná spolupráca s kolegami, mladými výskumníkmi, doktorandami aj vedcami z iných vedných odborov. Vizitkou špičkových vedcov je práve pôsobenie v kvalitnom tímovom prostredí. Podobnú logiku malo aj hodnotenie vysokoškolských pedagógov, ktorých kvalita sa posudzovala, okrem iného tým, ako dokážu do svojho výskumu a práce zapájať mladých vedcov a študentov. Zaujímavou časťou hodnotiaceho procesu bol preto zber názorov najbližších spolupracovníkov, podriadených alebo študentov, ktorých nominovaná/ý vedie.

Náš hodnotiaci proces sme nastavili tak, aby odzrkadľoval najvyššie štandardy v medzinárodnom vedecko-výskumnom priestore. Niekoľko mesiacov práce na hodnotení vedcov a pedagógov prinieslo mnoho zaujímavých zistení. Dnes neexistuje aktuálny prehľad o tom, čo z výskumu realizovaného na Slovensku, môžeme považovať za excelentný výskum aj vo svetovom meradle. Vedecké a vzdelávacie inštitúcie dostatočne nepresadzujú rozmer vedeckej etiky. Na druhej strane je veľmi povzbudzujúca ochota spolupracovať zo strany všetkých oslovených vedecko-výskumných organizácií a masívna podpora vysokých škôl. Veríme, že výsledky prvého ročníka ocenenia ESET Science Award nebudú vedeckú obec polarizovať, ale že budú vnímané ako náš vklad do diskusie, akú vedu na Slovensku chceme vytvárať a podporovať,“ vysvetľuje projektová manažérka ocenenia Paulína Böhmerová.

Poznámka: Do prvého ročníka ESET Science Award boli pozvaní len vedkyne a vedci   určitých vedných oblastí: prírodné vedy, technické vedy, lekárske a farmaceutické vedy a pôdohospodárske vedy. Humanitné a spoločenské vedné odbory neboli v prvom ročníku do ocenenia zahrnuté.

Viac informácií nájdete na www.esetscienceaward.sk

Značky: