Často sa používa, napr. na internete, slovo banner ako reklamný pútač. Je to správne slovo z hľadiska slovenčiny a píše sa s dvoma „n“? Ešte viac sa používa slovo zdieľať, napr. fotografie alebo zážitky, z anglického „share“. Je použitie tohto slova v slovenčine správne alebo čo by sme mali namiesto neho použiť?

Odpovedá Sibyla Mislovičová:

Anglický výraz banner vo význame „reklamný pútač na internetových stránkach zobrazujúci komerčné informácie“ sa v slovenskom prostredí používa variantne, teda v pôvodnej podobe banner, ako aj v zdomácnenej verzii baner. To znamená, že sa jeho podoba ešte len ustaľuje. Napriek tomu, že vo Veľkom slovníku cudzích slov (2008) sa uvádza v podobe s jedným nbaner, v jazykovej praxi je zatiaľ frekventovanejšia nezdomácnená podoba banner.

Za spisovné možno pokladať oba varianty banner aj baner, ale v jednom texte (v jednom článku či knihe) sa treba rozhodnúť pre jeden z nich a len ten dôsledne používať. V slovenčine sa toto prevzaté slovo skloňuje podľa vzoru dub, čiže v nominatíve a akuzatíve množného čísla má príponu -y, teda baner/banner banery/bannery. V lokáli jednotného čísla však má príponu -i podľa vzoru stroj: (na) baneri/banneri.

Sibyla Mislovičová

Sibyla Mislovičová

Sloveso zdieľať je – dá sa povedať – trocha problematické. Časť používateľov ho obľubuje a nemieni sa ho vzdať, časť ho pri komunikácii nepotrebuje a vyhýba sa mu. V kodifikačných príručkách sa toto slovo hodnotí ako nespisovné, v médiách je však napriek tomu veľmi populárne. Ako teda možno nahradiť sloveso zdieľať a jeho tvary zdieľaniezdieľaný? Najlepšie bude uviesť niekoľko príkladov.

Namiesto frázy zdieľam/nezdieľam váš názor stačí povedať súhlasím/nesúhlasím s vami alebo mám ten istý názor/mám iný názor. Spojenia zdieľať byt, izbu, kanceláriu a pod. možno nahradiť spojeniami mať spoločný byt, spoločne bývať, bývať spolu v izbe, deliť sa o byt, izbu či kanceláriu atď.

Takisto namiesto spojenia zdieľať informácie možno podľa kontextu odporučiť spojenie vymieňať si informácie, resp. deliť sa o informácie, šíriť informácie, sprístupniť či sprístupňovať informácie. A čo so spojeniami zdieľať fotografie, zážitky? Fotografie možno sprístupniť, vymieňať si ich a o zážitkoch možno napríklad porozprávať či sa o ne podeliť. Príkladov by bolo aj na tri príspevky, podstatné však je to, že „netreba všetko zdieľať“, dá sa to vyjadriť aj inak a možno jednoznačnejšie, najmä v oficiálnej komunikácii.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.