Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Pred jedenástimi rokmi na Slovensku vzniklo občianske združenie Aj Ty v IT. Jeho cieľom dodnes zostáva otvoriť dievčatám a ženám dvere k úspešnej kariére v najrýchlejšie rastúcom a najlepšie ohodnotenom segmente na trhu. Niekdajšia doména mužov má v rukách žien šancu naplniť svoje poslanie. Hoci je to beh na dlhú trať, jeho cieľom je výhra na oboch stranách.

Informovanosť, motivácia a cielené zobúdzanie potenciálu žien otvorených rastu môže priniesť do firiem kvalifikované odborníčky a Slovenkám priblížiť príležitosti na budovanie kariéry v IT. Prirodzeným vyústením viac ako dekády edukačných aktivít a vzájomného zdieľania je už druhý ročník konferencie Slovak Women in Tech, na ktorej úspešné Slovenky inšpirujú ženy, ktoré zvažujú kariérnu zmenu.

Napredovanie vďaka exaktným dátam

Výsledky v poradí už druhého unikátneho reprezentatívneho prieskumu zobrazujú aktuálne preferencie žien (a mužov) na pracovnom trhu. Odpovedajú na otázku o rovnosti príležitostí a slúžia ako pomyselný most spájajúci ponuku a dopyt.

Dlhodobejšie trendy v číslach

Mechanika aktuálneho prieskumu bola nastavená tak, aby bolo na základe získaných dát možné porovnať vývoj záujmu žien o pracovné uplatnenie sa v IT segmente a popísať trend v tejto oblasti. Z viac, ako 2000-člennej vzorky spĺňajúcej kritériá pre reprezentatívnosť prieskumu sa smerodajnou stala skupina respondentov, ktorá po zodpovedaní screeningových otázok vykazovala záujem o prácu v IT sektore.

Okrem otázok zameraných na budúce smerovanie sa batéria dát rozšírila aj o  informácie o aktuálnej životnej situácii respondentov zvažujúcich zmenu, o ich motivácii, sebahodnotení a úrovni digitálnej gramotnosti. Prieskum tiež poskytol informácie o bariérach, ktoré stoja v ceste za perspektívnou kariérnou zmenou a ponúka tiež náhľad na proces výberu a rozhodovania sa pri výbere práce u žien i mužov zvažujúcich v najbližších 12 mesiacoch zmenu.

Aj keď by sa mohlo zdať, že v uvažovaní o kariérnom posune je medzi mužmi a ženami markantnejší rozdiel, nie je tomu tak. Bez ohľadu na segment sú si respondenti v mnohých parametroch veľmi podobní. U 18 % mužov a 15 % žien zvažujúcich kariérnu zmenu v najbližších 12 mesiacoch prevažuje skôr pasívnejší prístup – preferujú čakanie na zaujímavú pracovnú ponuku či oslovenie zamestnávateľom namiesto aktívneho angažovania sa. Muži aj ženy rovnako uprednostňujú čas strávený s blízkymi a čas na seba pred možnosťou kariérneho rastu. Bez väčšieho prekvapenia sa muži aj ženy zhodli aj na tom, že je pre nich najdôležitejšia pracovná náplň a finančné ohodnotenie.

U bezmála troch štvrtín opýtaných žien a 63 % mužov je na vrchole TOP 5 faktorov rozhodujúcich o výbere nového zamestnania vzdialenosť budúceho pracoviska od miesta bydliska. Na druhom a treťom mieste sa zhodne u oboch pohlaví umiestnil flexibilný pracovný čas a možnosť práce z domu.

Obavy nie sú iba ženskou témou

Zaujímavým zistením je, že za optimálne finančné ohodnotenie považujú ženy v IT segmente sumu 1476 eur, zatiaľ čo uvažovanie mužov o optimálnom plate v spomínanom segmente sa hýbe okolo čiastky vyššej o takmer 800 eur.

Viac, ako polovica mužov a žien s rozdielmi len okolo 5 % medzi pohlaviami sa zhodla na obavách z nedostatku vedomostí, potrebného vzdelania či skúseností. Na druhej strane obe skupiny respondentov vnímajú zvýšenú potrebu neustále sa vzdelávať – tá je o 6 percentuálnych bodov vyššia u žien. Za istú bariéru v uplatnení však muži aj ženy takmer zhodne považujú medzery v ovládaní cudzích jazykov.

Rozdiely sú aj v uvažovaní o kariérnom posune z hľadiska zamestnávateľa. Ženy svoj kariérny rast až v 73 % vidia u toho súčasného, kým muži si naplnenie svojich cieľov sľubujú skôr od zmeny zamestnávateľa.

Ako zásadné sa však v téme uvažovania o uplatnení sa v IT sektore javí zistenie, že u mužov je to tretia z najpreferovanejších možností, zatiaľ čo u žien je preferencia práce v IT na chvoste rebríčka. Čiastočne na to vplýva aj fakt, že 22 % zo vzorky mužov v IT už pracuje.

„Slovak women“ v IT pred rokom a dnes

Podľa aktuálneho prieskumu narástol počet žien, ktoré zvažujú zmenu zamestnania. Oproti minuloročným 27 % sa k tejto možnosti v horizonte najbližších 12 mesiacov prikláňa až 39 % žien. Pomerovo však klesol záujem žien o prácu v IT z minuloročných 10 % na tohtoročných 8,5 %. Ženy vnímajú ako najatraktívnejšiu oblasť na uplatnenie sa aj naďalej administratívu a predaj. Nové pozície aktívne vyhľadáva len niečo okolo 15 % žien a oproti minulému roku sa nezmenila ani preferencia v motivácii na zmenu zamestnania. Tá by mala podľa 85 % opýtaných prísť zvonka v podobe oslovenia potenciálnym zamestnávateľom. IT tak, ako minulého roku zostáva medzi ženami na okraji záujmu aj napriek tomu, že respondentky považujú za jednu z hlavných motivácií na prácu v IT atraktívne finančné ohodnotenie.

K nízkemu záujmu o segment prispieva najmä pocit nedostatočného vzdelania a kvalifikácie. Pred uchádzaním sa o prácu stoja obavy totožné s tými, ktoré sa podarilo formulovať aj vďaka dátam z minuloročného prieskumu. Až 72 % žien vníma úroveň svojich vedomostí a skúseností v IT ako začiatočnícku. Takmer rovnaký počet (80 %) to zároveň považuje za profesionálny hendikep. Napriek tomu medziročne klesol podiel žien, ktoré absolvovali nejakú formu profesionálneho vzdelávania sa z minuloročných 38 % na tohtoročných 25 %.

Aj Ty v IT a firmy môžu pomôcť ženám rásť

Za kľúčové posolstvo, ktoré sa opiera o získané dáta považuje organizácia Aj Ty v IT informáciu, že ženy stále vnímajú svoju kvalifikáciu ako nízku alebo nedostatočnú pre úspešné uplatnenie sa v IT.

Z prieskumu tiež vyplynulo, že zamestnávatelia môžu vyťažiť z vyhľadávania talentov vo vlastných radoch a z investovania do ich vzdelávania aj napriek neistote a trendu škrtania nákladov. Organizovať re-skillingové a up-skillingové programy sa javí ako perspektívne, keďže žien pracujúcich v IT či na vstupe do segmentu je stále málo. Efektívnou pre firmy sa tiež javí stratégia predstavovať pri obsadzovaní pozícií IT ako celok, čo môže zvýšiť prvotný záujem uchádzačov o zamestnanie v segmente. Firmy môžu taktiež aktívne vplývať na budovanie základne budúcich odborníkov podporou vzdelávania v IT a podporou programov, ktoré sa aktívne venujú technologickej gramotnosti detí a mládeže či podpore talentov.

Značky: