Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Firmy a podnikatelia, ktorí v uplynulom zdaňovacom období využívajú na podnikanie vozidlo, musia už do 31.01.2019 nielen podať daňové priznanie, ale aj zaplatiť daň z motorových vozidiel. V prípade nezaplatenia hrozí pokuta. Koho všetkého sa to týka?

Firmy a podnikatelia, ktorí v uplynulom zdaňovacom období využívali na podnikanie vozidlo, musia už do 31.01.2019 nielen podať daňové priznanie, ale aj zaplatiť daň z motorových vozidiel. Daň pritom treba zaplatiť za všetky vozidlá využívané na podnikanie, bez ohľadu na to, či boli využívané na podnikanie na Slovensku alebo v zahraničí, ak je držiteľom slovenská firma alebo podnikateľ. „Povinnosť zaplatiť daň má ten, kto je ako držiteľ zapísaný v osvedčení o evidencii vozidla,“ upozorňuje Ladislava Pozdechová, vedúca  účtovného oddelenia Business Lease Slovakia. Spoločnosť je poskytovateľom komplexnej mobility a operatívneho lízingu.

  1. Kto platí daň

Daňové priznanie podáva a daň z motorového vozidla platí podľa zákona ten, kto je ako držiteľ zapísaný v osvedčení o evidencii vozidla. Pozor však na formu obstarania vozidla! „Ak majú firmy či podnikatelia vozidlá prenajaté cez operatívny lízing, daňové priznanie nepodávajú oni, ale lízingová spoločnosť. Tá je totiž ako prenajímateľ držiteľom vozidla a teda v stanovenom termíne platí daň,“ upozorňuje Ladislava Pozdechová. Ak ste však požiadali lízingovú spoločnosť len o správu vozidiel, držiteľom áut zostávate a daňová povinnosť je tak na vás. Obdobne to platí aj v prípade, ak podnikáte s vozidlami, ktoré splácate cez finančný lízing. „Daň musí firma či podnikateľ platiť aj napriek tomu, že je momentálne len nájomca. Je totiž zároveň držiteľom zapísanom v technickom preukaze, čo je pre určenie daňovníka rozhodujúce,“ konštatuje Ladislava Pozdechová.

  1. Za aké vozidlá sa platí daň

Ako daňovník platíte daň za všetky vozidlá, ktoré ste využívali za uplynulé daňové obdobie na podnikanie na Slovensku, ale aj v cudzine. Ak ste zároveň počas zdaňovacieho obdobia poslali zamestnanca na služobnú cestu vlastným vozidlom, zaplatíte daň aj za toto vozidlo, a to v prepočte na počet dní, kedy vozidlo využil na podnikateľské aktivity.

  1. Kedy a ako treba priznať a zaplatiť daň

Daňovník musí daň priznať a zároveň zaplatiť do 31. januára. Inak mu daňový úrad uloží pokutu podľa zákona o správe daní a poplatkov. „Dátum zaplatenia dane sa určuje podľa dátumu odpísania platby na bankovom výpise. Ak daň podnikateľ nevypočíta správne, ešte vždy má šancu podať dodatočné či opravné daňové priznanie podľa toho, či sa pri výpočte výšky dane pomýlil do lehoty podania, alebo po lehote,“ spresňuje Pozdechová. Pozor však, na papierové podania v prípade platcov DPH daňový úrad neprihliada. Posledný termín na podanie daňového priznania elektronicky je 23.59 hodiny dňa 31.1.2019. Ak vám ako daňovníkovi vznikne povinnosť platiť štvrťročné alebo mesačné preddavky, uhrádzate ich daňovému úradu, kde podávate daňové priznanie.

  1. Sadzba dane

Sadzba dane je podľa súčasnej platnej legislatívy rovnaká bez ohľadu na to, v ktorom kraji používate vozidlo na podnikanie. Výška však variuje podľa veku vozidla a emisií a vypočítava sa odo dňa prvej registrácie vozidla. Sadzba je výhodnejšia pri novších a ekologickejších vozidlách. Vyššie percento zníženia ročnej sadzby dane tak prináša aj väčšie úspory na dani. „V prípade financovania vozidiel na operatívny lízing, kde sa obmieňajú autá obvykle po troch až štyroch rokoch, sa podnikateľovi premieta nižšia daň aj do nižších platieb operatívneho lízingu,“ vysvetľuje Ladislava Pozdechová z Business Lease. V prípade ekologických vozidiel je zvýhodnenie ešte vyššie. Napríklad pri hybridných vozidlách a vozidlách na plynový a vodíkový pohon si podnikateľ sadzbu zníži navyše ešte o 50 % a v prípade vozidiel, ktorých jediným zdrojom je elektrina, je sadzba dane nulová. S pribúdajúcim vekom auta sa, naopak, sadzba zvyšuje. Napríklad pri 10 až 13-ročných vozidlách je sadzba najskôr stopercentná a neskôr sa začne zvyšovať.

  1. Oprava chýb

Ak ako daňovník zistíte chybu v daňovom priznaní, následný postup závisí od toho, či ste chybu zistili ešte v lehote, alebo až po nej. „Ak daňovník zistil chybu ešte v lehote, napríklad nesprávne stanovil ročnú sadzbu dane k danému vozidlu, prípadne nesprávne stanovil dobu používania vozidla na podnikanie alebo opomenul nejaké vozidlo v daňovom priznaní, môže podať do 31.1. 2019 opravné daňové priznanie,“ vysvetľuje odborníčka. Obdobne tak môže žiadať o vrátenie preplatku alebo o jeho započítanie s inou daňovou povinnosťou, ak ste zaplatili vyššiu daň, než ste mali. Ak však zistíte chybu až po lehote, môžete podať dodatočné daňové priznanie. Musíte tak urobiť vždy, ak má byť daň vyššia ako bola vypočítaná v riadnom daňovom priznaní. Pokiaľ má zistená chyba za následok nižšiu daň, môžete podať dodatočné daňové priznanie.