Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) právoplatne pridelil spoločnosti Slovanet, a.s. dva frekvenčné bloky z frekvenčného pásma 10 150 – 10 650 MHz (10 GHz) v okresoch: Stará Ľubovňa, Šaľa, Turčianske Teplice.

Spoločnosť Slovanet, a.s. sa stala víťazom výberových konaní formou elektronickej aukcie a za pridelené bloky v každej lokalite zaplatila jednorazovú úhradu vo výške 1202 €. Držiteľ povolení je povinný začať používať pridelené frekvencie do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia.

Predmetom každého z týchto výberových konaní boli tri frekvenčné bloky, každý so šírkou 14 MHz (2 x 7 MHz) duplexne. Účastník výberového konania sa mohol uchádzať o ľubovoľný počet frekvenčných blokov. Výberová komisia vyhodnotila, či predložené ponuky spĺňajú požiadavky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk. Všetci účastníci výberového konania splnili požiadavky uvedené vo výzve a RÚ ich pozval do elektronickej aukcie. Jediným hodnotiacim kritériom bola ponúknutá výška jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií. RÚ stanovil najnižšie podanie za ponúkané frekvenčné bloky, ktoré boli predmetom výberového konania. Najnižšie podanie bolo vyvolávacou cenou, ktorá predstavovala pre každý ponúkaný frekvenčný blok hodnotu 550 €.

Frekvencie z pásma 10 GHz sú určené na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete za účelom poskytovania elektronických komunikačných služieb koncovým užívateľom.

Značky: