Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Microsoft Cloud for Sustainability vo verzii public preview je dostupný. Ide o dôležitý okamih. Snaha o zníženie uhlíkových emisií sa stala celosvetovou prioritou a vyžaduje si sústredené a naliehavé úsilie nás všetkých. Sme presvedčení, že tento nový produkt významne prispeje k nášmu úsiliu a pomôže zákazníkom prejsť na udržateľnejší spôsob fungovania. Vlády a firmy po celom svete, vrátane spoločnosti Microsoft, sa v posledných dvoch rokoch zaviazali výrazne znížiť množstvo uhlíkových emisií. V súvislosti s prebiehajúcou 26. konferenciou OSN o zmene klímy v Glasgowe (COP26), kde sa účastníci z celého sveta chystajú oboznámiť verejnosť so svojimi ambíciami týkajúcimi sa dosiahnutia nulových emisií, je ale jasné, že svet potrebuje viac než sľuby. Potrebujeme dosiahnuť komerčný pokrok. Hlavná otázka, ktorá sa v Glasgowe rieši, je to, čo je potrebné urobiť pre dosiahnutie hmatateľných a udržateľných výsledkov. Domnievame sa, že odpoveď pozostáva z troch častí.

  • Po prvé, uhlíkové emisie nebudeme schopní dostať pod kontrolu, pokiaľ ich nebudeme vedieť zmerať. Je nutné, aby sme všetci hovorili rovnakým jazykom a merali množstvo emitovaného i zachytávaného uhlíka jednotným a presným spôsobom. Jednoducho povedané, musíme prijať štandardizované postupy pre výpočet uhlíkovej bilancie.
  • Po druhé platí, že bude nutné, aby nové štandardy pre stanovovanie uhlíkovej bilancie prijali všetky podniky a používali ich k evidencii a vykazovaniu uhlíkových emisií.
  • A po tretie, nie je možné nič merať v skutočne masovom meradle, pokiaľ nebudeme schopní meranie automatizovať. Potrebujeme nové digitálne technológie, ktoré nám umožnia vytvoriť potrebné nástroje a vybudovať nový ekosystém, ktorý prepojí jednotlivé zdroje emisií a dá vzniknúť novej generácii systémov umožňujúcich presné a lacné vykazovanie uhlíkových emisií.

Spoločnosť Microsoft sa zameriava na všetky tieto kroky. Ako hlavný partner využijeme na konferencii COP26 silu svojho hlasu, aby sme podporili prijatie nových štandardov pre vykazovanie uhlíkovej bilancie, a tieto štandardy budeme aj uplatňovať v záujme dosiahnutia vlastných záväzkov. Naďalej do tejto oblasti investujeme a pracujeme na technologických inováciách, pričom riešenie Microsoft Cloud for Sustainability je jednou z nich.

Aby sme dosiahli skutočný pokrok, musíme si predovšetkým uvedomiť, že navzdory našim najlepším úmyslom sú naše schopnosti merať uhlíkové emisie a vykázať uhlíkovú bilanciu stále veľmi nedostačujúce. Preto by sme sa s vami chceli podeliť o niekoľko nižšie uvedených odporúčaní, ako môžeme všetci postupovať rovnakým spôsobom, k čomu chce Microsoft ako spoločnosť prispieť.

O uhlíkových emisiách musíme hovoriť rovnakým jazykom

Aj keď mnohí z nás používajú pri opise problému uhlíkových emisií a jeho možných riešení rovnaké slová, tieto slová mávajú často odlišný význam. Je nutné, aby celý svet začal o uhlíkových emisiách hovoriť rovnakým jazykom.

Prvým krokom musí byť, že definujeme, čo skutočne znamenajú „čisté nulové emisie“. Niektoré spoločnosti sa v súčasnej dobe chvália „rýchlym víťazstvom“ v snahe o dosiahnutie „čistých nulových emisií“, ale zďaleka pritom nie je isté, do akej miery sú takto proklamované „víťazstvá“ skutočné. Vzniká tak riziko, že spoločne do celého problému vnesieme viac zmätku než jednoznačnosti a že dokonca podkopeme dôveryhodnosť nesmierneho úsilia, ktoré podniky vynakladajú.

Sme presvedčení, že „čisté nulové emisie“ začínajú zohľadnením všetkých troch kategórií podnikových emisií[1]. Pokiaľ do celkového hodnotenia nezahrnieme všetky tieto typy emisií, budú vykazované čísla síce pôsobiť lepšie na papieri, ale skutočný výsledok nebude zodpovedať tomu, čo svet k vyriešeniu problému zmeny klímy potrebuje. „Čisté nulové emisie“ naviac znamenajú, že emisie nie sú kompenzované iba tým, že sa im „vyhneme“ – napríklad tak, že niekomu zaplatíme, aby niečo nerobil, napríklad nerúbal stromy. Tento pojem musí zahŕňať aj odstraňovanie uhlíka zo životného prostredia účinným a udržateľným spôsobom. Aj keď toto úsilie začína postupmi pre zachytávanie uhlíka na prírodnej báze, zjavne si vyžiada aj technológie, ktoré bude nutné ešte len vynájsť. Preto sme v záujme urýchlenia masového nasadenia nových riešení priamo investovali do niekoľkých spoločností prostredníctvom nášho Fondu pre inovácie v oblasti klímy čiastku 1 miliardy USD. Ďalej sme chceli prispieť darom vo výške 100 miliónov USD na iniciatívu Breakthrough Energy’s Catalyst.

Potrebujeme presné a štandardizované postupy pre vykazovanie uhlíkovej bilancie

K záväzku dosiahnuť čisté nulové emisie sa verejne prihlásilo viac ako 1500 spoločností s celkovým obratom viac ako 11,4 biliónov USD. To je priaznivá správa. Ak však majú podniky tieto ciele splniť a niesť za ne zodpovednosť, bude svet musieť prijať lepšie spoločné štandardy pre meranie a vykazovanie uhlíkových emisií. To si vyžaduje, aby sa vykazovanie uhlíkovej bilancie začalo riadiť rovnako prísnymi pravidlami, aké svet požaduje vo vykazovaní finančných výsledkov.

Komerčné podniky a stále častejšie aj iné organizácie dnes pri vykazovaní finančných výsledkov podliehajú prísnym pravidlám týkajúcich sa auditu, evidencie a vykazovania finančných údajov. Ak ste napríklad verejne obchodovanou spoločnosťou, máte povinnosť zverejňovať svoje finančné výsledky a regulačné orgány dohliadajú na správnosť týchto údajov. Nepotrebujeme krištáľovú guľu, aby sme predpovedali, že svet si bude vyžadovať dodržovanie podobne prísnych pravidiel aj pri vykazovaní uhlíkovej bilancie.

Aj keď sme do tejto fázy zatiaľ ešte nedospeli, kľúčovou zásadou pri obchodnom plánovaní by malo byť, kam chceme dôjsť, nie to, kde sme dnes. To si vyžiada zavedenie štandardizovaného systému pre vykazovanie uhlíkovej bilancie, na ktorého vytvorení sa bude podieľať priemysel, ale nad ktorého dodržovaním budú bdieť regulačné orgány.

Microsoft Cloud for Sustainability prináša nové digitálne nástroje pre automatizáciu vykazovania uhlíkovej bilancie

Naši zákazníci nám denne zdôrazňujú, že správa a vyhodnocovanie dát je pre nich jedným z najväčších problémov, s akými sa na ceste k udržateľnosti potýkajú. Všetky oblasti hodnotového reťazca generujú obrovské množstvá dát, s ktorými sa na ceste k udržateľnosti potýkajú. Všetky oblasti hodnotového reťazca generujú obrovské množstvá dát, ktoré sú bohužiaľ v súčasnej dobe často nekvalitné, roztrieštené a ťažko sa zdieľajú. Veľmi reálne riziko spočíva v tom, že kým nemôžu byť údaje o uhlíkových emisiách využité k spoľahlivej analýze a prijatiu zodpovedajúcich opatrení, nemôžu mať ani pri najlepšej vôli skutočnú výpovednú hodnotu. Taká bola aj naša skúsenosť v rámci celej spoločnosti Microsoft pri našom úsilí dosiahnuť do roku 2030 negatívnu uhlíkovú bilanciu a nulové odpady. Veľmi skoro sme si uvedomili, že potrebujeme spojiť naše špičkové dátové a environmentálne tímy s našimi technickými a produktovými tímami, aby sme dokázali vyvinúť nové a lepšie digitálne technológie nielen pre seba, ale aj pre našich zákazníkov.

Tak vznikla služba Microsoft Cloud for Sustainability.

Služba Microsoft Cloud for Sustainability využíva široké spektrum služieb Microsoft Cloud.

Ide o balíček služieb SaaS (Software as a Service), ktorý sa pripája k zdrojom dát, urýchľuje integráciu a vykazovanie, poskytuje presné údaje o uhlíkovej bilancii, meria výkon v porovnaní s cieľmi a ponúka inteligentné informácie, aby organizácie mohli podniknúť účinnejšie kroky v oblasti udržateľnosti.

Riešenie síce dnes predovšetkým podporuje riadenie emisií, ale do budúcna existujú plány na podporu hospodárenia s vodou a odpadmi.

Služba Microsoft Cloud for Sustainability pomáha organizáciám rozvíjať tri kritické procesy, ktoré je nutné pre dosiahnutie cieľov v oblasti udržateľnosti vzájomne prepojiť.

Prvým je evidencia uhlíkových emisií. Služba Microsoft Cloud for Sustainability automatizuje zber dát prostredníctvom konektorov, ktoré získavajú dáta zo zdrojov emisií prakticky v reálnom čase, a dokážu tak eliminovať ručné odosielanie dát.

Svoje dátové pripojenia môžete nastaviť z katalógu vopred zostavených konektorov a poskytovateľov prevádzkových dát, ako sú obchodné riešenia, dodávatelia energie, nástroje pre správu ciest, obchodní partneri, internet vecí a systémová telemetria. Využíva aj spoločný dátový model na získanie jednotlivých dátových síl a ich priradenie k zdrojom emisií, čím dochádza k urýchleniu integrácie dát a ich vykazovania.

Druhým je vykazovanie uhlíka. Služba Microsoft Cloud for Sustainability poskytuje možnosť analyzovať, vizualizovať a vykazovať spotrebu zdrojov, dopady na životné prostredie a pokrok v oblasti udržateľnosti, a to zúčastneným stranám, regulačným orgánom aj verejnosti.

Poskytuje vizualizáciu dát a informačné panely pre nastavenie východiskovej úrovne, sledovanie spotreby a meranie dosahovaných výsledkov v porovnaní s nastavenými cieľmi. Umožňuje aj ľahko exportovať vaše dáta k spracovaniu reportov určených pre verejnosť.

Tretím je znižovanie emisií uhlíka. Služba Microsoft Cloud for sustainability je navrhnutá tak, aby poskytovala praktické informácie a odporúčania, ktoré pomôžu znižovať emisie a zlepšovať obchodné procesy. Môžete nastaviť a sledovať prírastkové dlhodobé ciele v priamej náväznosti na vaše dáta.

Systém bodového hodnotenia a informácie vám pomôžu udržať sa na správnej ceste a zaistiť, aby ste mali nasmerované k dosiahnutiu cieľov. Spoločný dátový model vám umožní porovnať váš pokrok s ďalšími subjektmi, ktoré tiež používajú službu Microsoft Cloud for Sustainability. Pomáha identifikovať potenciálne nedostatky pri plnení regulačných požiadaviek.

Meranie uhlíkových emisií ale samo o sebe nie je finálnym cieľom. Jedná sa o dôležitý základ pre efektívne stratégie pre znižovanie uhlíkových emisií a krok smerom k udržateľnej budúcnosti. Je súčasťou toho, čo v širšom meradle ponúkame prostredníctvom služby Microsoft Cloud, ktorá zákazníkom umožňuje vytvárať kvalitnejšie dátové zdroje a využívať lepšie digitálne nástroje k prepojeniu celej orgnizácie – od predných línií až po vrcholové vedenie – s cieľom predvídať trendy a aktívne vykonávať zmeny umožňujúce dosiahnutie cieľov v oblasti udržateľnosti spolu s ďalšími obchodnými cieľmi.  

Musíme vybudovať nový ekosystém uhlíkových technológií

V priebehu vývoja nášho riešenia sme dospeli k záveru, že svet potrebuje nielen digitálne technológie, ale aj nový digitálny ekosystém, ktorý by dokázal lepšie podporovať evidenciu, vykazovanie a znižovanie emisií uhlíka. Dnešný stav vykazovania uhlíkovej bilancie je ešte stále v plienkach. Organizácie musia dnes obvykle vyhodnotiť svoje záznamy o výdajoch a následne použiť k odhadu s nimi súvisiacich priemerných emisií tabuľky. To zďaleka nestačí na to, čo svet naozaj potrebuje, teda schopnosť získavať presné údaje v takmer reálnom čase priamo zo samotných zdrojov emisií.

To nás inšpirovalo nielen k vývoju digitálnej technológie a jednotného dátového modelu, ktorý je základom služby Microsoft Cloud for Sustainability, ale aj k tomu, aby sme pomohli vytvoriť nový a rozsiahly ekosystém prepájajúci širokú škálu spoločností a odvetví, ktoré musia navzájom spolupracovať.

V spolupráci s partnermi vytvárame a dodávame dátové konektory a riešenia špecifické pre dané odvetvie, aby sme automatizovali vykazovanie všetkých zdrojov emisií. To pomôže každému odvetviu sprístupniť nové horizontálne a odvetvové riešenia, ktoré budú schopné k získavaniu a analýze dát zo vzájomne oddelených systémov využívať pokročilú analytiku, umelú inteligenciu, strojové učenie internet vecí a digitálne dvojčatá.

Nejde o nový produkt, ale aj nové riešenie so širokým záberom

Ako je vidieť, spájame našu prácu na vývoji technológií so širokým záväzkom pomáhať pri riešení všetkých aspektov svetových výziev v oblasti uhlíka. Nové produkty budú mať zásadný význam, ale samy o sebe stačiť nebudú. Preto sme odhodlaní urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme pri vykazovaní uhlíkových emisií hovorili spoločnou rečou, vyvinuli efektívne riešenie pre vykazovanie uhlíkovej bilancie, pomohli zákazníkom znížiť množstvo uhlíkových emisií a vybudovali rozsiahly technologický ekosystém, ktorý je k tomu všetkému potrebný. Ak chcete dostávať informácie o inováciách, novinkách a iniciatívach spoločnosti Microsoft v oblasti udržateľnosti, môžete sa zaregistrovať tu.

Konferencia OSN o zmene klímy 2021 (COP26) bude dôležitým okamihom, kedy svet zhodnotí, v akej situácii sa všetci spoločne nachádzame. Ešte dôležitejšie ale je, že ide o príležitosť, ktorá by nás mala inšpirovať k novým krokom. Jedna vec je jasná: Čaká nás dlhá a dôležitá cesta!


[1] Prvá kategória emisií – priame emisie pochádzajúce z aktivít a zdrojov, ktoré má spoločnosť sama pod kontrolou (napr. emisie z vlastných výrobných závodov a automobilov)

Druhá kategória emisií  – nepriame emisie pochádzajúce z výroby energie, ktorú spoločnosť využíva na svoju prevádzku.

Tretia kategória emisií – nepriame emisie, ktoré spoločnosť priamo nekontroluje, ale sú vyprodukované jej aktivitami (napríklad dodávatelia, transport, odpad)

Značky: