Západoslovenská distribučná pokračuje v investovaní do modernizácie energetických vedení. Nová kiosková  trafostanica, odbremení od komplikácií pri opravách a skvalitní dodávku elektrickej energie.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná investovala viac ako 110 000 eur do modernizácie elektrického vedenia v prihraničnej oblasti s Českou republikou. Pri Skalici v lokalite Mlynky sme sa boli pozrieť osobne. Bola tu vybudovaná nová kiosková trafostanica a zakabelizovaných viac ako 700 m vzdušného vedenia. Doteraz bola táto oblasť zásobovaná elektrickou energiu z trafostanice umiestnenej v Českej republike, čo výrazne komplikovalo údržbu a opravy, pretože práce museli byť objednávané od českých partnerov. Kabelizáciou časti vedenia a jeho umiestnením do zeme spolu s prípravou pre digitalizáciu, sa zabezpečí nižšia poruchovosť, nakoľko takéto vedenie nie je citlivé na poveternostné vplyvy, ktoré tu boli hlavným zdrojom porúch.

Nová trafostanica na území Slovenskej republiky

Nová trafostanica na území Slovenskej republiky

Komplikované opravy už minulosťou

Trafostanica z roku 1967 umiestnená na území Českej republiky spôsobovala obyvateľom lokality Mlynky komplikácie. Súčasná trafostanica na území Slovenska je tak  vyriešením mnohých problémov a komplikácií.

Slovensko od Českej republiky tu oddeľuje priehrada

Slovensko od Českej republiky tu oddeľuje priehrada

Západoslovenská distribučná (ZSD) realizovala túto stavbu v rámci medzinárodného projektu inteligentnej sústavy ACON Smart Grids. Ide o prvý projekt distribučných spoločností (ZSD a E.ON Distribuce) v regióne strednej a východnej Európy, ktorý uspel medzi projektami spoločného záujmu EÚ. Celková hodnota podporeného projektu ACON sa pohybuje vo výške 182 miliómov eur. Z toho spolufinancovanie z európskych zdrojov dosahuje 91,2 mil. eur, t. j. 50 % z hodnoty projektu a náklady každého z partnerov projektu predstavujú približne 50 %. Zároveň ide o historicky prvý slovensko-český projekt, zameraný na masívne nasadzovanie najmodernejších smart technológií, ktorý umožní nástup „novej energetiky“ založenej na lokálnych obnoviteľných zdrojoch.

Stará transformačná stanica ZSD na území Českej republiky

Stará transformačná stanica ZSD na území Českej republiky

Zvýšený zákaznícky komfort pocíti v horizonte nasledujúcich piatich rokov vyše 190 000 zákazníkov, predovšetkým v okresoch Malacky, Senica, Skalica, Myjava, Nové Mesto nad Váhom a Trenčín, ako aj ďalší zákazníci regiónu južnej a východnej časti Českej republiky. „Vybudovaním modernej trafostanice zavádzame do siete inteligentné prvky, vďaka ktorým sa zvýši stabilita sústavy aj v priľahlých oblastiach a do budúcnosti okrem iného zaistí podporu pripájania obnoviteľných zdrojov,“ uviedol Tomáš Turek, predseda predstavenstva ZSD.

Účastníci tlačovej konferencie

Účastníci tlačovej konferencie

Rovnako dôležitý je aj environmentálny aspekt, pretože vedenie sa nachádza v chránenej krajinnej oblasti. Umiestnením vedenia do zeme sa zmenší jeho ochranné pásmo, čím sa zníži zásah do porastov a zároveň už nebude dochádzať ku kontaktom vtákov so vzdušným vedením a elektrickými stĺpmi.

Prenos podzemného vedenia a prechod na vzdušné vedenie

Prenos podzemného vedenia a prechod na vzdušné vedenie

Jestvujúce stĺpové/stožiarové trafostanice sú štandardne prevádzkované bez záchytných nádrží, ktoré slúžia na zachytenie uniknutého oleja pri havarijných situáciách. Zo zákona má ZSD povinnosť montovať tieto záchytné nádrže len v presne definovaných oblastiach, predovšetkým pri zdrojoch pitnej vody. V rámci rekonštrukcie však spoločnosť zrealizovala preložku stožiarovej trafostanice do kiosku, ktorý takúto záchytnú nádrž už obsahuje. Toto opatrenie sa bude realizovať pri všetkých stavbách v rámci projektu ACON, bez ohľadu na to, či je oblasť definovaná ako chránená.

Investície sa presunú aj na juh Slovenska

V rámci projektu ACON sa modernizuje sústava na západe a severe  západoslovenského regiónu, predovšetkým prihraničné oblasti s Českou republikou. Vďaka novému projektu Danube InGrid sa vybuduje inteligentná sústava aj na juhu. V októbri tohto roka získal slovensko-maďarský projekt spoločného záujmu Danube InGrid doteraz najvyššie grantové spolufinancovanie v kategórii smart grid z európskeho finančného nástroja CEF – 102 miliónov eur, pričom celková hodnota projektu je takmer 290 miliónov eur.

PCI projekty predstavujú kľúčové infraštruktúrne projekty, ktorých cieľom je prepájanie európskych energetických systémov a dosahovanie energetických a klimatických cieľov EÚ. Primárnym zámerom projektu Danube InGrid je vybudovanie inteligentnej siete v regióne strednej a východnej Európy, ktorá umožní rozsiahlejšiu integráciu výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov do distribučnej sústavy, pri udržaní vysokej kvality a bezpečnosti dodávok.

Realizátormi projektu Danube InGrid u nás je, okrem spoločnosti ZSD a spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS). V Maďarsku je to prevádzkovateľ distribučnej sústavy E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt (EED). Dotknutým územím je región západného Slovenska a severozápadného Maďarska. Spoločnosť ZSD sa sústredí predovšetkým na modernizáciu technológie v 150 transformačných staniciach, budovanie nových rozvodní, budovanie optickej siete v dĺžke 320 km a implementáciu IT riešení vrátane systémov kybernetickej bezpečnosti.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.