Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Finančná správa sa v praxi stretáva s viacerými chybami v niektorých odsekoch colného vyhlásenia (CV).

Pripravila preto informačný materiál, ktorý pomôže deklarantom odstrániť ich, čím sa do budúcnosti vyhnú možnému predĺženiu colného konania a tým neskoršiemu prepusteniu tovaru príjemcovi. Na tieto skutočnosti upozornila deklarantov aj pomocou softwarningu.

Kompletný informačný materiál k vypĺňaniu CV je verejnosti dostupný na portáli finančnej správy na špecializovanej podstránke. Finančná správa odporúča obchodnej verejnosti, aby sa s ním dostatočne oboznámila, nakoľko v najbližšom období bude venovať zvýšenú pozornosť vypĺňaniu CV. Deklarantom pomôže vyhnúť sa možným chybám alebo prípadným sankciám zo strany colného úradu. V prípade otázok sa deklaranti môžu obrátiť aj na call centrum finančnej správy na tel. čísle 048/43 17 222.

V praxi sa často stáva, že pri vývozných colných vyhláseniach deklarant nedostatočne uvádza miesto, kde je možné vykonať prehliadku tovaru. V rámci odseku „Umiestnenie tovaru“ je vždy potrebné uvádzať presné miesto, teda názov firmy, ulicu, mesto, prípadne označenie skladu, nie len napr. mesto Bratislava, alebo niektoré z interpunkčných znamienok.  

Pri dovoze tovaru sa miesto, kde možno vykonať prehliadku tovaru, uvádza pomocou príslušných kódov. Ak sa uvedený údajový prvok v závislosti od navrhovaného colného režimu vypĺňa, uvedenie miesta predloženia tovaru musí byť dostatočne presné, aby mohli colné orgány vykonať fyzickú kontrolu tovaru.

Časté chyby eviduje finančná správa aj v prípade opisu tovaru. Ten musí byť formulovaný dostatočne presne, aby sa tovar mohol okamžite a jednoznačne identifikovať a zatriediť do kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka. Nutné je  uviesť obchodný názov tovaru, technický opis, chemické značky, evidenčné a výrobné čísla. V žiadnom prípade nie je správne kopírovať znenie colného sadzobníka, ako napr. „ostatné plastové výrobky pre osobné autá“, „pánske oblečenie“ a pod.

Deklaranti by mali byť obozretní aj pri uvádzaní fiktívnych certifikátov, ktorými deklarujú, že tovar nepodlieha zákazom a obmedzeniam. Podklady, na základe ktorých bol do colného vyhlásenia uvedený fiktívny certifikát Yxx sú v držbe deklaranta, čo znamená, že v prípade overovania údajov uvedených v CV zo strany colných orgánov musia byť predložené ku kontrole.

Značky: