Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V nedeľu 25. septembra uplynulo sedem rokov od chvíle, kedy Valné zhromaždenie OSN prijalo 17 cieľov udržateľného rozvoja.

Tie majú poskytnúť krajinám návod, ako riešiť najdôležitejšie úlohy súčasného sveta od boja proti chudobe, až po ochranu životného prostredia. Aby však boli snahy o lepšiu budúcnosť našej planéty čo najefektívnejšie, musia sa do nich okrem krajín a politikov zapojiť aj veľké spoločnosti. „Len neškodiť‘ už dnes nestačí,“ burcuje Jaap van ‚t Ooster, generálny riaditeľ spoločnosti Canon 4CE.

Ciele trvalo udržateľného rozvoja predstavujú ambiciózny záväzok členských štátov OSN znížiť chudobu, zabezpečiť prístup k vzdelaniu, potravinám a čistej vode, prijať opatrenia pre rovnosť príležitostí, mier a stabilitu vo svete. Ide tiež o záväzok chrániť životné prostredie, zmierniť zmenu klímy a zabezpečiť prístup k udržateľným zdrojom energie.

„Ako zástupcovia globálne pôsobiacej spoločnosti sme si dobre vedomí svojej zodpovednosti. Pri plánovaní vývoja nových technológií musíme postupovať opatrne, aby sme svojim konaním nepoškodili nielen životné prostredie, ale ani miestne komunity,“ hovorí Jaap van ‚t Ooster, generálny riaditeľ spoločnosti Canon 4CE a dodáva: „Iba neškodiť však už dnes nestačí. Je potrebné pravidelne podnikať akcie na podporu najdôležitejších cieľov.“

Ekológia na prvom mieste

Spoločnosť Canon sa angažuje najmä v šiestich zo 17 cieľov. Sú to dobré zdravie a kvalita života, rodová rovnosť, hospodársky rast a dôstojná práca, inovácia – priemysel – infraštruktúra, zodpovedná spotreba a výroba a opatrenia v oblasti klímy.

Ďalej sa spoločnosť venuje oblastiam vzdelávania, prístupu k čistej energii a riešeniu nerovností.

Nie je náhodou, že niekoľko z uvedených cieľov súvisí s ekológiou. „Tá je dnes úplným základom, ak chceme zabrániť klimatickej katastrofe a zastaviť degradáciu cenných prírodných oblastí,“ zdôrazňuje Jaap van ‚t Ooster. Vymenoval niektoré z najvýznamnejších ekologických aktivít spoločnosti:

• Špičkový dizajn výrobkov, ktorý účinne znižuje ekologickú stopu spoločnosti Canon na makroúrovni. Dnešné zariadenia sú menšie a spotrebúvajú menej energie, zatiaľ čo ich výrobný výkon je stále lepší a lepší.

• Dlhodobé stratégie znižovania emisií CO2. Podľa záväzkov spoločnosti Canon majú do roku 2030 emisie spojené s výrobou každého produktu klesnúť o 50 % v porovnaní s úrovňou z roku 2008. Do roku 2050 sa má spoločnosť stať úplne emisne neutrálna.

• Zavádzanie uzavretého hospodárskeho cyklu, ktorý zahŕňa obmedzenie jednorazových obalov a obnovu existujúcich strojov a súčastí.

• Používanie lepších surovín v procese výroby papiera, aby sa účinne bojovalo proti odlesňovaniu.

Medzi rokmi 2008 a 2020 dosiahla úspora energie, vďaka zavedeniu nových technológií spoločnosti Canon, až 55,218 GWh. Použitie nových obalov tonerových kaziet znížilo veľkosť balíkov až o 30 %. V dôsledku toho klesli emisie CO2 vznikajúce pri ich preprave o 20 %. Aby bol cieľ znížiť emisie do roku 2030 splnený, mali by emisie každoročne klesať o 3 %, v skutočnosti však klesajú v priemere o 4,3 %.

Myslieť globálne aj lokálne

Úspešné plnenie cieľov trvalo udržateľného rozvoja by nebolo možné bez aktivít na miestnej úrovni. „Miestne iniciatívy prebiehajú po celom svete. Napríklad v rámci programu Canon Miraisha umožňujeme mladým z piatich krajín subsaharskej Afriky zúčastňovať sa workshopov, ktoré rozvíjajú ich zručnosti a kreativitu a pomáhajú im uplatniť sa na trhu práce,“ hovorí Jaap van ‚t Ooster.

V strednej a východnej Európe sa miestne pobočky spoločnosti Canon zapojili napríklad do športového programu s názvom „Go Canon! Go!“, aby pomohli získať peniaze na podporu Spoločnosti pre starostlivosť o nevidiacich v poľskom meste Laski. V Českej republike Canon vďaka technológii pre tlač personalizovaných tapiet UVgel skrášlil tri materské školy a už niekoľko rokov pokračuje v dobročinnom projekte Kopírka hľadá kanceláriu. Jeho zmyslom je venovať použité, ale stále spoľahlivé a výkonné kancelárske prístroje neziskovkám, tento rok najmä tým, ktoré pomáhajú zvládnuť utečeneckú situáciu súvisiacu s vojnou na Ukrajine. A tiež, čo je nemenej dôležité, napĺňať ciele cirkulárnej ekonomiky.

Nedá sa nespomenúť ani program Canon EMEA Young People, ktorý je realizovaný priamo v spolupráci s OSN. Jeho cieľom je inšpirovať, vzdelávať a posilňovať mladých ľudí z celého sveta; doteraz bolo oslovených viac ako 5 500 účastníkov v 27 krajinách. V rámci interne nastavených cieľov diverzity je ale rovnako dôležité starať sa aj o ľudí v preddôchodkovom veku. „Na nich stojí celý náš firemný servis, čo v prípade technologickej firmy, ako je Canon, nie je zanedbateľná divízia. Tí ľudia majú obrovské skúsenosti,“ zdôrazňuje ambasádorka diverzity v spoločnosti Canon CZ Jitka Štědroňová.

Spoločná činnosť prináša výsledky

Za zmienku stojí, že spoločnosť Canon sa do podobných aktivít zapojila už pred vyhlásením Cieľov udržateľného rozvoja OSN. „Od samého začiatku boli hodnoty spoločnosti spojené so starou japonskou filozofiou kyosei, čo znamená žiť a pracovať pre spoločné dobro. Sme pevne presvedčení, že komerčná organizácia môže a mala by mať ideály, ktoré popri dosahovaní zisku sleduje,“ tvrdí Jaap van ‚t Ooster.

Z tohto dôvodu chce Canon presvedčiť ostatné technologické spoločnosti, aby sa aktívne podieľali na Cieľoch udržateľného rozvoja. „V konečnom dôsledku môže mať skutočne blahodarný účinok iba spoločná akcia. Týka sa to aj nás všetkých – spotrebiteľov. Práve naše rozhodnutia majú skutočný vplyv na rozhodnutia veľkých spoločností,“ zdôrazňuje generálny riaditeľ Canon 4CE.

Značky: