Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Európska komisia zverejnila výsledky Indexu digitálnej ekonomiky, ktorý monitoruje celkovú digitálnu výkonnosť EÚ a jej jednotlivých členov, ako aj ich pokrok v budovaní digitálnej konkurencieschopnosti.

Slovensko sa umiestnilo na 22. mieste z 28 členských štátov. Spoločnosť Huawei spolu s firmami All Digital a EY sa spojili za účelom identifikovania nedostatkov v digitálnych znalostiach Európanov, aby im pomohli preklenúť digitálnu priepasť.

Digitalizácia a technológie už nie sú abstraktné pojmy, ktoré sa týkajú len hŕstky odborníkov. Od návštevy lekára až po spôsob, akým podnikáme, digitalizácia preniká do každého aspektu nášho života. Z toho dôvodu sa do popredia dáva digitálna transformácia a zvyšovanie digitálnych zručností medzi obyvateľmi Európskej únie. Úroveň vašich zručností si môžete overiť na stránke europeandigitalskills.eu/quiz/.

Od roku 2012 do roku 2020 len 21% spoločností v EÚ poskytlo školenia na rozvoj a zlepšenie digitálnych zručností svojich zamestnancov. Podľa prieskumu Komisie bude do roku 2025 potrebovať rekvalifikovať až 60 % Európanov s nízkymi digitálnymi zručnosťami, ktoré sú súčasťou budúcnosti práce. Tieto ciele sú stanovené v Akčnom pláne EÚ pre digitálne vzdelávanie. Ako upozorňujú slovenské akademické inštitúcie ako napríklad TUKE, súčasný model štúdia na Slovensku sa v kontexte digitálnej ekonomiky ukazuje ako problematický, keďže sa väčší význam prikladá memorovaniu ako analytickému mysleniu a riešeniu problémov. Slovenské a európske štatistiky, analýzy a diskusie s odbornou verejnosťou potvrdzujú, že Slovensko akútne potrebuje systémovú zmenu vo vzdelávaní. Študenti by si mali osvojiť digitálne zručnosti v systéme, ktorý je v súlade s modernými princípmi vzdelávania a súčasne vychováva odborníkov schopných naplniť požiadavky pracovného trhu v digitálnej dobe.  

Aby sa priemysel a vzdelávacie inštitúcie dokázali vyrovnať s globálnymi výzvami, ktoré nás čakajú, musia spolupracovať, aby poskytovali aktuálne príležitosti na vzdelávanie pre mladých ľudí. V roku 2019 mala Európska únia odhadovaný nedostatok digitálnych zručností u 1,9 milióna odborníkov v oblasti informačných a komunikačných technológií. Hoci EÚ nepochybne potrebuje viac odborníkov v oblasti IKT, ešte naliehavejšie potrebuje digitálne zvyšovanie kvalifikácie. Súkromné spoločnosti majú právomoc aktívne riešiť nesúlad v digitálnych zručnostiach tým, že svoje zdroje odbornej prípravy široko sprístupnia občanom EÚ. Študenti aj pracovníci by mali mať prístup k novým vzdelávacím materiálnom a príležitostiam na zvyšovanie kvalifikácie a vypĺňanie medzier v digitálnych zručnostiach.

Zdá sa, že strategické investície do vzdelania, inovácií, IKT infraštruktúry a technológií sú kľúčovými faktormi, ktoré v digitálnej dobe podnecujú ekonomický rast jednotlivých krajín. Aby sa však ekonomika stala znalostnou a nie produkčnou, je nevyhnutné investovať do digitálnej konektivity, digitálnej transformácie, udržateľných ekologických riešení, ako aj do programov vzdelávania pracovnej sily a sociálnej infraštruktúry. Spoločnosť Huawei pomáha Slovákov vzdelávať v digitálnych zručnostiach prostredníctvom projektov akými sú Seeds for the future, Huawei IKT akadémia alebo Top Minds.

Značky: