Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Pivovar Šariš stojí na prahu ďalšieho významného míľnika. Už počas nadchádzajúcich mesiacov by mal dosiahnuť ďalšiu métu v udržateľnosti tým, že žiadny odpad z jeho výroby neskončí na skládke, ale nájde svoje ďalšie využitie. Spoločnosť Plzeňský Prazdroj Slovensko, pod ktorú pivovar spadá, o tom informovala pri príležitosti blížiaceho sa Dňa Zeme. Ten od roku 1970 každoročne na celom svete pripomína dôležitosť úsilia ochrany životného prostredia pre budúce generácie.

Jedným zo strategických cieľov Plzeňského Prazdroja Slovensko je popri varení vysokokvalitného piva či kultivácii pivnej kultúry aj dôraz na to, aby všetky odpady z výroby jeho pivovarov boli znovu použiteľné alebo recyklovateľné – a aby do roku 2025 žiadny z nich neskončil na skládke. Vďaka postupnej modernizácii a dobre nastavenému systému nakladania s odpadom sa to pivovare vo Veľkom Šariši podarí už v predstihu, a to v priebehu roka 2023. Kým vlani na skládky putovalo 0,2 % odpadov z jeho výroby, v roku 2023 na ne nezamieri už nič.

Šetrnejšia výroba na vyššom leveli

Pre produkciu piva sú typické tzv. vedľajšie produkty, ktoré pri jeho výrobe vznikajú a predstavujú väčšinu odpadov. Nejde v pravom zmysle slova o odpad, pretože sú dodávané poľnohospodárom, predovšetkým ako krmivá pre zvieratá. Ide  najmä o pivovarské mláto, kvasnice a iný sladovnícky materiál. V roku 2022 predstavovali až 95 % z 21-tisíc ton odpadov, ktoré Pivovar Šariš vyprodukoval. Ostatné vyseparované zložky, ako napríklad obaly zo skla či z papiera, etikety, obaly z plastu či kovové obaly putujú do príslušných spoločností, ktoré sa postarajú o ich recykláciu. K metódam opätovného využitia odpadov v Pivovare Šariš patrí aj kompostovanie. To sa využíva v prípade odpadov, ktoré vznikajú počas procesu filtrácie piva a zahŕňajú najmä filtračnú kremelinu. Zvyšné odpady, ako napríklad obaly z dreva či zmiešané obaly, putujú na energetické využitie.

Dosiahnutie nulového skládkovania umožní Pivovaru Šariš nová spolupráca so spoločnosťou prevádzkujúcou zariadenie na energetické zhodnotenie odpadov. „Po novom energeticky zhodnocujeme aj také druhy odpadov, pre ktoré neexistuje v blízkom okolí žiadne zariadenie na ich recykláciu, a ktoré v roku 2022 končili na skládke v režime skládkovaných odpadov,“ vysvetľuje Grzegorz Komora, manažér závodu, Pivovar Šariš.

Z nepotrebných opäť užitočné

Jedným z hlavných pilierov Pivovaru Šariš v udržateľnom prístupe k odpadu je pritom predchádzanie jeho vzniku – a ak už vznikne, tak jeho druhotné využitie. Pomohli tu technologické inovácie, ktorými pivovar za posledné roky prešiel, a ktoré zefektívnili jeho výrobné procesy.

Keďže najväčšiu časť skládkovaných odpadov tvorili v minulosti etikety z umývania fliaš, Prazdroj pri nich uskutočnil viacero úprav, aby mohli byť ďalej recyklovateľné, kompostovateľné, prípadne inak spracovateľné. Aktuálne sa stávajú súčasťou recyklátu, ktorý sa využíva napríklad pri výrobe nových kartónových obalov. „Našou prioritou je pristupovať k výrobe tak, aby bola k  životnému prostrediu maximálne šetrná. Sme hrdí na to, že v rámci pivovarov Plzeňského Prazdroja v oblasti odpadov dosahujeme najlepšie skóre práve vo Veľkom Šariši. To by však nebolo možné bez vysokého environmentálneho povedomia našich ľudí, ktorí svedomito dodržiavajú princípy separácie vzniknutých odpadov z výrobných činností jednotlivých oddelení,“ uzatvára Grzegorz Komora.

Značky: