Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Cieľom vyhlásenej grantovej výzvy bola pomoc jednej z najzraniteľnejších skupín v našej spoločnosti, ktorá si zaslúži rovnako ako mladšie ročníky, prístup k dôležitým informáciám

Vzdelávanie v oblasti digitálnych zručnosti nepatrí len mladším ročníkom. Informovanosť ako aj celková gramotnosť v oblastí moderných technológií sa týka celej spoločnosti, vrátane seniorov, ktorí sa stali stredobodom pozornosti vyhláseného grantového programu Zrelí na dobu digitálnu.

Vzdelávania seniorov v oblasti digitálnych technológií je na chvoste záujmu spoločnosti, preto Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis vyhlásil špeciálny grantový program priamo určený na podporu a angažovanosť seniorov, aby sa čo najviac priblížili a spoznali moderné technológie. Cieľom vyhlásenej grantovej výzvy bola pomoc jednej z najzraniteľnejších skupín v našej spoločnosti, ktorá si zaslúži rovnako ako mladšie ročníky, prístup k dôležitým informáciám.

Do grantovej výzvy, ktorá bola vyhlásená koncom minulého roka, sa zapojilo 85 subjektov so svojimi projektami priamo orientovanými na seniorov. Každý z prihlásených subjektov, sa mohol uchádzať o finančnú podporu vo výške až 5 000 €, ktoré im pomôžu s realizáciu ich projektu.

Grantový program rozdelí 50 tisíc eur

Celkovo bolo vyčlenených 50 tisíc eur na podporu zaslaných projektov. O tú sa mohli uchádzať občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, obce a mestá, záujmové združenia právnických osôb, rozpočtové a príspevkové organizácie a iné právnické osoby, ktorých predmetom činnosti je jedna alebo viac činností, ktoré napĺňajú verejnoprospešný účel alebo ak budú právnymi nástupcami vyššie uvedených právnických osôb na základe zmeny právnych predpisov. Žiadosti o grant bolo potrebné zaslať prihlásiť elektronicky cez portál www.darca.sk.

Žiadosti prišli z celého Slovenska pričom najviac prihlásených projektov bolo z Prešovského kraja, v tesnom závese boli prihlášky zo Žilinského, Trenčianskeho, Trnavského, Bratislavského a Banskobystrického kraja.

Odborná komisia zložená zo šiestich pracovných skupín pozostávajúcich z hodnotiacich odborníkov z celého Slovenska začiatkom roka postupne zhodnotila 85 prihlásených žiadostí. Spomedzi nich vybrala 17 prihlásených projektov, medzi, ktoré sa rozdelí grantové podpora vo výške 50 tisíc eur.  Víťazné subjekty budú môcť pridelený finančný dar, ktorý uviedli v prihláške projektu, čerpať v období február až september 2022 na svoje projekty, ktorých cieľom je podpora vzdelávania seniorov v oblasti digitálnych zručností.

„Považujeme za dôležité vytvárať priestor seniorom, aby sa prestali báť moderných digitálnych technológií a naučiť ich ako im môžu uľahčiť a skvalitniť  každodenný život. Technológie zároveň poskytujú zaujímavý priestor na generačné prepojenie a výmenu skúseností, ktorá môže fungovať aj opačne, od mladých k seniorom. Pri uzávierke grantovej výzvy nás veľmi potešil vysoký záujem zo strany zapojených subjektov, 85 prihlásených projektov hovorí samo za seba,“ uviedla Tatiana Švrčková z Nadačného fondu Telekom.

Pri posudzovaní všetkých projektov, odborná komisia jednoznačne usúdila, že problematika pomoci a vzdelávania seniorov je veľmi dôležitá. Rovnako ako aj rôznorodosť projektov, ktoré posudzovala, ukázala, že zapojené subjekty chcú prostredníctvom rôznych aktivít pomôcť tejto cieľovej skupine, aby si čo najviac osvojili nové rôzne technológie, vedeli s nimi pracovať a využívať ich pre svoje dennodenné potreby.

Ľubica Gálisová, prezidentka zastupujúca Fórum pre pomoc starším a členka komisie, ktorá víťazné projekty vyberala, poukazuje na realitu, že starší sú najohrozenejšou skupinou, ktorá je neustále vylučovaná a v spoločnosti je, žiaľ, na konci: „Práve v tejto súvislosti by som si dovolila použiť dve myšlienky, ktoré najviac vystihujú potrebu úcty a rešpektu k starším. Spoločnosť, ktorá nevyužíva múdrosť a skúsenosti starších je chudobná, jej autorom je svetoznámy diplomat a hlavný predstaviteľ OSN Kofi Annan a druhá myšlienka, ktorá zaznela z úst Svätého otca Jána Pavla II. Ľahšie nesie bremeno staroby ten, kto cíti úctu a lásku od mladých. Ak chceme zmeniť spoločnosť, musia generácie spolupracovať a byť si vzájomne užitoční a mať k sebe vzájomne úctu, čo sa môže odraziť v spoločnosti. Starší má byť nielen považovaný ako plnohodnotný občan, ale má byť s ním aj tak zachádzané.“

Zo všetkých víťazných projektov stojí za zmienku spomenúť projekt Digitálny most z Pezinka, ktorý prepája deti so seniormi. Spoločne strávia interaktívny týždenný workshop plný tímovej práce a získavania digitálnych zručností, z ktorého bude vznikať súbežne dokumentárny film na tému rozdielneho vnímania digitálneho sveta a toho čo ponúka dvom generáciám a ktorý bude na záver odpremiérovaný širšej verejnosti.

Zoznam víťazných projektov, ktoré uspeli v grantovom programe Zrelí na dobu digitálnu, medzi ktorých sa rozdelí finančný príspevok 50 tisíc eur.

 1. OZ Ženský inštitút tvorivosti
 2. Centrum sociálnych služieb Horný Turiec
 3. Cenrum sociálnych služieb „Johanka“, n.o.
 4. SÝKORKA n.o.
 5. Mesto Komárno
 6. Trnavská arcidiecézna charita – Dom pokojnej staroby
 7. Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
 8. Tekovská knižnica v Leviciach
 9. Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho Veľký Krtíš
 10. Kysucká knižnica v Čadci
 11. Podtatranská knižnica v Poprade
 12. Krajská knižnica v Žiline
 13. Mesto Trenčianske Teplice
 14. Seniori v pohybe
 15. Michalovský Domov Seniorov
 16. o.z. pAKO – pezinská AKČNÁ KOPA
 17. Obec Spišský Hrhov

Značky: