Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) vyhlásila 22. decembra 2023 výzvu z Programu Slovensko zameranú na podporu zníženia energetickej náročnosti a využívania obnoviteľných zdrojov vo verejných budovách. Na výzvu je vyčlenených 143 miliónov €.

Podmienky výzvy SIEA pripravovala niekoľko mesiacov participatívnym spôsobom v spolupráci so všetkými zainteresovanými subjektami, ktorých sa výzva týka. Primárne je podpora zameraná na verejné administratívne budovy a budovy škôl a školských zariadení. Oprávneným žiadateľom môžu byť okrem subjektov štátnej správy, obcí, miest a vyšších územných celkov, aj nadácie, občianske združenia alebo neziskové a cirkevné organizácie, pokiaľ sa ich projekt týka verejných budov využívaných ako školy, školské zariadenia alebo na ubytovanie pre ľudí v núdzi.

Minimálna výška podpory na projekt je 200-tisíc € a maximálna výška na projekt nesmie presiahnuť 5 miliónov €. Maximálna miera príspevku bude 100 %, v závislosti od dosiahnutej úspory primárnej energie.

Na rozdiel od predchádzajúceho programového obdobia bude možné prostredníctvom jednej žiadosti získať podporu na dva druhy opatrení. Na znižovanie energetickej náročnosti budov je vyčlenených 133 miliónov € a na využívanie obnoviteľných zdrojov 10 miliónov €.

Pri znižovaní energetickej náročnosti budov bude možné prioritne podporiť napríklad zateplenie, výmenu otvorových výplní a modernizáciu systémov technických zariadení budov. Novinkou je, že zároveň bude možné financovať aj opatrenia, ktoré priamo nesúvisia s efektívnosťou, ale napríklad zvyšujú kvalitu vnútorného prostredia. Podporu tak bude možné využiť napríklad na debarierizáciu, zabezpečenie tepelnej aj akustickej pohody, aplikáciu princípov európskeho Bauhausu a tiež na zelené a vodozádržné opatrenia či zavedenie energetického manažmentu budovy.

Pomoc na tieto aktivity je možné získať, ak sa zlepší energetická klasifikácia budovy najmenej o jednu energetickú triedu a budova dosiahne plánovanú úsporu primárnej energie minimálne 30 %. Aby boli prevádzkovatelia verejných budov motivovaní pripraviť ambiciózne projekty s čo najvyššou úsporou, 100-percentné pokrytie oprávnených výdavkov získajú len vtedy, ak dosiahnu úsporu primárnej energie 60 % a viac. Ak to bude menej, intenzita podpory bude odzrkadľovať dosahovanú úsporu.

Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie v systémoch zásobovania energiou je zameraná na inštaláciu zariadení, uskladňovanie energie a zavádzanie systémov monitorovania, optimalizácie a riadenia spotreby energie.

Prvé hodnotiace kolo výzvy bude uzatvorené 9. februára 2023, nasledujúce v týždenných intervaloch. Pre záujemcov o podporu z tejto výzvy SIEA pripraví v priebehu januára informačný seminár. Presný termín zverejní čoskoro na stránke siea.sk. Podujatie bude možné sledovať aj online a k dispozícii bude aj videozáznam.

Riadiacim orgánom Programu Slovensko je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Bližšie informácie môžu záujemcova získať prostredníctvom e-mailovej adresy psk@siea.gov.sk.

Kompletné znenie výzvy OZE PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR

Značky: