Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Aj v druhom štvrťroku pokračovala skupina VÚB v raste a zaznamenala medziročný nárast úverov o 9,4% s celkovým objemom 8,6 mld. eur oproti 7,9 mld. eur minulý rok. Úverové portfólio rástlo s rovnakým prispením oboch segmentov, retailového i firemného. Skupine medziročne narástli aj vklady o 4,1 % a ich celkový objem dosiahol 8,2 mld. Eur. Takmer 10% -ný nárast úverov je výborným hospodárskym výsledkom a zároveň potvrdením, že produkty, ktoré ponúkame sú u klientov úspešné a spĺňajú ich očakávania“, hovorí  Alexander Resch, generálny riaditeľ VÚB.

Z pohľadu efektívnosti sa VÚB  tiež darilo. Udržala si pomer nákladov a výnosov na vynikajúcej úrovni 44% (bez bankového odvodu). Hrubé prevádzkové výnosy skupiny VÚB sa medziročne zvýšili o 2% na 275,4 mil. eur. Tento výsledok sme dosiahli vďaka výnosom z poplatkov a iným prevádzkovým príjmom. Prevádzkový zisk skupiny VÚB medziročne  vzrástol o 9,3% na 144,4 mil. eur a čistý zisk vzrástol o 9,1% na 83,1 mil. eur.

VÚB je dobre kapitalizovaná, kapitálová primeranosť skupiny VÚB dosiahla 16,53%, čo výrazne prevyšuje minimálnu úroveň stanovenú Národnou bankou Slovenska (8%).

Vybrané finančné ukazovatele z konsolidovaného výkazu ziskov a strát a ostatných súčastí komplexného výsledku:

mil. EURJún 2015Jún  2014Zmena
Prevádzkové výnosy275,4270,02,0%
Prevádzkové náklady bez  bankového odvodu(121,2) (118,3)2,5%
Prevádzkový zisk pred tvorbou opravných položiek144,4132,19,3%
Zisk pred zdanením108,396,811,9%
Čistý zisk za 6 mesiacov83,176,29,1%
Základný a zriedený zisk na akciu v eurách6,405,879,0%
Pomer nákladov a výnosov bez bankového odvodu44,02%43,84%18 bps

Vybrané finančné ukazovatele z konsolidovaného výkazu o finančnej situácii:

mil. EUR Jún 2015Jún 2014Zmena
Úvery klientom8 5967 8589,4%
Vklady a úvery od klientov8 1957 8744,1%
Celkové aktíva12 02111 5264,3%

Do skupiny VÚB patrí VÚB banka a jej 100%-né dcérske spoločnosti Consumer Finance Holding, VÚB Factoring a VÚB Leasing. Skupina z konsolidovaného hľadiska taktiež zahŕňa i VÚB Generali DSS (podiel 50%) a VÚB Asset Management (podiel 40,55%).