Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Sporiteľom, ktorí si na svoj budúci dôchodok sporia v akciovom negarantovanom dôchodkom fonde PROGRES v Allianz – Slovenskej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, sa za minulý rok zhodnotili ich dôchodkové úspory o takmer 7,6 % p. a.* Takýto výnos dosiahlo však len 16,2 % úspor, ktoré sú umiestnené v tomto fonde. Zvyšok, až 83,8 % úspor držia sporitelia v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde GARANT, ktorý za minulý rok zhodnotil o 0,97 % p. a.* „Je škoda, že väčšina sporiteľov, ktorí majú ešte približne 25 až 30 rokov do odchodu do dôchodku sporí neefektívne a nevyužíva potenciál rastu a zhodnocovania svojich úspor. Takmer 8-násobne vyšší výnos Progresu oproti Garantu v roku 2017 hovorí jasnou rečou,“ konštatuje predseda predstavenstva Allianz SDSS Marián Kopecký.

Agresívny verzus konzervatívny sporiteľ

Allianz SDSS spravovala ku koncu roka 2017 majetok v hodnote viac ako 2,4 miliardy eur pre vyše 436-tisíc sporiteľov. Priemerný vek sporiteľov je okolo 40 rokov. „Univerzálny model rozloženia dôchodkových úspor neexistuje, vždy to závisí najmä od veku sporiteľa a od jeho tolerancie k riziku,“ hovorí vedúci správy aktív Allianz SDSS Miro Kotov. Ako pomôcka pre výber vhodnej investičnej stratégie môže poslúžiť tabuľka, ktorá sporiteľov rozdeľuje podľa ich tolerancie rizika na konzervatívnych, priemerných alebo rizikovo agresívnych a podľa veku im navrhne podiel úspor v negarantovanom fonde PROGRES. Podľa nej Allianz SDSS odporúča všetkým sporiteľom do 30 rokov umiestniť 100 % úspor vo fonde PROGRES. Sporitelia medzi 30 a 40 rokmi by mali vo fonde PROGRES  držať 50 až 100 % úspor. Naopak, veľmi konzervatívny sporiteľ vo veku 40 až 50 rokov by nemal mať v negarantovanom fonde viac ako 25 % svojich úspor. Vo veku nad 50 rokov by podiel akcií takýchto sporiteľov nemal prevyšovať 20 %, avšak pri sporiteľoch vyhľadávajúcich riziko sa odporúča bez problémov využiť hornú zákonnú hranicu sporenia v negarantovanom fonde. Sporiteľom nad 60 rokov, blížiacim sa do dôchodkového veku, sa odporúča orientovať sa najmä na sporenie si v garantovanom fonde.

 

Odporúčaný podiel úspor vo fonde PROGRES (zvyšok je uložený vo fonde GARANT)
Tolerancia rizika / VekDo 30 rokov30 – 40 rokov40 – 50 rokov50 – 60 rokov 
Vysoká tolerancia – „agresívny” sporiteľ100 %100 %100 %60 % 
Stredná tolerancia – „neutrálny” sporiteľ100 %90 %50 %35 % 
Nízka tolerancia – konzervatívny sporiteľ100 %50 %25 %20 % 

Zdroj: Allianz SDSS

Okrem tejto zjednodušenej pomôcky Allianz SDSS ponúka na svojej webstránke www.asdss.sk možnosť vyplniť krátky rizikový dotazník. Po jeho vyplnení klient dostane návrh vhodného pomeru sporenia medzi fondmi Progres a Garant, vzhľadom na svoj vek, výšku úspor a rizikový profil. Zmeniť pomer sporenia medzi fondmi môžu sporitelia bezplatne – online vo svojom dôchodkovom účte, prípadne telefonicky, v pobočke alebo prostredníctvom svojho finančného poradcu. Allianz SDSS ponúka svojim klientom, ako jediná na trhu, možnosť postupného presunu aktív z jedného fondu do druhého, čím sa znižuje riziko strát v dôsledku pohybu trhov.

Koľko vám zarobila vaša dss-ka?

V akých fondoch si sporíte vy? Koľko ste doteraz nasporili na vašom osobnom dôchodkovom účte? Aká suma vám z vašich odvodov pribudla na dôchodkový účet minulý rok? Koľko vám zarobila vaša DSS-ka a koľko si stiahla za správu a zhodnotenie vašich úspor? Všetky tieto údaje nájdete na výpise z vášho dôchodkového účtu, ktorý do konca januára dostane každý sporiteľ v 2. pilieri. Výpis obsahuje celkový zostatok na vašom dôchodkovom účte ku koncu roka, súčet vašich príspevkov za celý minulý rok aj za jednotlivé mesiace. Ak chcete zistiť, koľko vám zarobila vaša dôchodková správcovská spoločnosť, jednoducho odpočítate od celkového zostatku ku koncu roka 2017 celkový zostatok predchádzajúceho roka a z neho potom odpočítate sumu všetkých príspevkov za rok 2017. Výsledná suma je suma zhodnotenia vašich úspor za celý rok.

Značky: