Vedeli ste, že o majetok vo firme sa musíte starať aj po tom, ako ho kúpite? Správa majetku firmy je kľúčovým bodom k úspešnému podnikaniu.

Mať prehľad v tom, aký majetok vlastníte, kto ho využíva a dokedy má záruku, má veľký vplyv na dlhodobú udržateľnosť firmy. Prečítajte si náš článok a zistite, aké základné informácie potrebujete vedieť pri jeho správe.

Čo sa považuje za majetok firmy? 

Majetok firmy definuje zákon 431/2002 Z.z. o účtovníctve, ktorý znie: „Majetok sú tie aktíva účtovnej jednotky, ktoré sú výsledkom minulých udalostí, je takmer isté, že v budúcnosti zvýšia ekonomické úžitky účtovnej jednotky a dajú sa spoľahlivo oceniť podľa príslušných paragrafov zákona o účtovníctve; vykazujú sa v účtovnej závierke v súvahe alebo vo výkaze o majetku a záväzkoch.“

Za majetok firmy sa teda považujú všetky prostriedky, ktoré podnik používa pri vykonávaní svojej hospodárskej činnosti. Ide o hmotné aj nehmotné veci, člení sa aj podľa charakteru, časového hľadiska, prevádzkového cyklu alebo z hľadiska likvidity. Medzi majetok firmy patria napríklad nehnuteľnosti, pozemky, autá, softvéry, materiál a aj zásoby.

Čo potrebujete vedieť pri správe majetku? 

Ak sa chcete vyznať v správe majetku vašej firmy, prečítajte si naše tipy. Nezabúdajte však, že ak nie ste expertom v oblasti financií a správy majetku, môžete využiť pomoc advokátskej kancelárie. Tá ponúka služby aj v takýchto prípadoch a bez problémov sa o váš majetok postará. 

1. Znalosť zákonov 

Znalosť zákonov, predpisov a regulácií týkajúcich sa správy majetku je nevyhnutná pre každú firmu. Rôzne odvetvia a krajiny majú špecifické právne predpisy týkajúce sa majetku, zdanenia a správy. Ich dodržiavanie je kľúčové pre plánované prosperovanie podniku. 

Aj preto by sa mali firmy obrátiť na právnych odborníkov alebo konzultantov, ktorí poskytnú odborné poradenstvo a zabezpečia, že spoločnosť hospodári s majetkom v súlade s relevantnými zákonmi a reguláciami. Na Slovensku nájdete potrebné informácie v obchodnom zákonníku

2. Odpisovanie majetku

Pri správe majetku, by ste sa mali aspoň trochu vyznať v odpisovaní majetku. Ide o peňažnú sumu, ktorá vyjadruje morálne alebo fyzické opotrebenie dlhodobého majetku za určité obdobie. Je to proces, pri ktorom sa zohľadňuje postupný pokles hodnoty majetku v čase. 

Práve odpisovanie majetku vám umožňuje znížiť daňový základ. 

Napríklad:

Ak sa rozhodnete pre rovnomernú odpisovaciu metódu, osobné vozidlá sa nachádzajú v prvej odpisovej skupine. To znamená, že ich možno od základu dane odpočítať rovnomerne počas 4 rokov. Keď si teda zakúpite vozidlo, jeho kúpnu cenu si rozdelíte na štvrtiny, a tie si budete počas 4 rokov odpočítavať od základu dane. Ak ste teda kúpili auto za 5 000 eur, ktoré budete odpisovať 4 roky, tak za prvý rok si z neho môžete odpísať len 1 250 eur. Pozor si však treba dávať na to, že ak by ste auto začali používať pre podnikateľské účely od júla, môžete si uplatniť len určitú časť odpisu. Zo sumy 1 250 eur za rok to bude teda len 625 eur.

Toto zníženie môže viesť k úsporám v daňovom prostredí a poskytuje vám presné informácie o skutočnej hodnote vášho majetku. Správne odpisovanie je tiež dôležité z hľadiska dodržiavania právnych noriem. Spoločnosť sa vďaka tomu vyhne zbytočným pokutám alebo iným právnym dôsledkom.

3. Základné informácie o majetku 

Správne hospodáriť s majetkom môžete len vtedy, ak v ňom máte prehľad. Potrebujete vedieť, prečo majetok máte, kedy a ako ste ho zaobstarali. Kto je zaň zodpovedný, a či spĺňa všetky štandardy kvality. 

Vždy o ňom uchovávajte aktuálne informácie, kto ho používa a tiež by ste mali vedieť, kto je dodávateľom, a kedy mu končí záruka. Nezabudnite si tiež všetky dokumenty a písomnosti odložiť prípadne vyhotoviť kópiu. Nikdy totiž neviete, kedy sa vám zídu.

4. Poistenie majetku

Ako firma by ste mali mať jasne danú stratégiu na hodnotenie a riadenie rizík, ktoré môžu ohroziť váš majetok. Do toho patrí prehľad o majetku a jeho poistenie, ktoré zabezpečí, že v prípade poškodenia, krádeže alebo zničenia, bude firma schopná získať nový majetok a pokračovať v prevádzke.

5. Pravidelná inventarizácia

Pre efektívnu správu majetku firmy je dôležitá dôkladná inventarizácia. Všetok majetok by mal byť dôkladne zdokumentovaný. To zahŕňa krátkodobý majetok, ako sú zásoby, materiál, a dlhodobý majetok, ako sú napríklad nehnuteľnosti, vozidlá a vybavenie. 

Vďaka tomu budete mať vo svojom majetku poriadok, odstránite riziko straty alebo zámeny jednotlivých položiek a vždy budete mať aktuálne informácie o tom, kde je umiestnený.

Prečítajte si aj:

Značky:

Komentáre sú uzavreté