Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Súčasťou CTT UVP UNIZA je aj Technologický inkubátor, ktorý  zabezpečuje bezplatné poradenstvo a vzdelávanie pre študentov a výskumných pracovníkov UNIZA v rámci rozvoja ich inovačných projektov. Aktuálne podporovanými projektmi sú napr. projekt zameraný na realizáciu vertikálnych fariem, zostrojenie dronov na vodíkový pohon, projekt riešiaci komerčnú železničnú osobnú prepravu, rozbeh on-line magazínu zameraného na problematiku kvality v rôznych druhoch priemyslu, on-line platforma pre podporu žien podnikateliek a iné.

Súčasťou CTT UVP UNIZA je Stredisko patentových informácií SR (PATLIB), ktoré funguje už 5 rokov, rovnako ako informačno-poradenské miesto Úradu priemyselného vlastníctva SR pre inovácie – „Innoinfo“, ktoré poskytuje malým a stredným podnikom, technickej verejnosti a ostatným používateľom základné informácie o možnostiach priemyselno-právnej ochrany technických riešení v Slovenskej republike.

Kde na tie nápady a inovácie študenti chodia? Čo s nimi robia a ako si ich chránia? Počas štúdia, popri štúdiu, pri vykonávaní praxe alebo výskumu, v projekte alebo v podnikateľskom pláne študenta. Hodnotné a aktuálne informácie získavajú aj prostredníctvom hackathonov alebo workshopov a mnohých ďalších podujatí,  ktoré CTT UVP UNIZA pre študentov organizuje alebo spoluorganizuje so svojimi partnermi z praxe.

Nové a praktické informácie študenti nájdu aj v predmete Povolanie podnikateľ, ktorý je súčasťou podnikateľského ekosystému a startupovej podpory. Poskytuje mentoring, networking a tiež zázemie v oblasti inovácií. Startup program Povolanie podnikateľ spolupracuje so všetkými fakultami UNIZA a úspešnými podnikateľmi: http://startupprogram.sk/.

UNIZA patrí medzi lídrov v počte chránených výsledkov duševného vlastníctva vznikajúceho v prostredí vedeckovýskumných inštitúcií, niektoré z nich je možné vidieť aj v databázach Úradu priemyselného vlastníctva SR, na konferenciách alebo uplatnené v praxi.

„V súčasnosti je pre študentov, doktorandov a mladých výskumníkov veľmi atraktívny  grantový systém UNIZA, prostredníctvom ktorého ich univerzita motivuje a finančne podporuje v ich vynálezcovskej činnosti, uvedomenia si významu  ochrany svojich nápadov a samozrejme aj k ich finalizácii zostrojením prototypu a uplatnením do praxe: https://vav.uniza.sk/hlasovanie/,“ povedala Ing. Andrea Čorejová, PhD., vedúca CTT UVP UNIZA.

Skúsenosti s prípravou a podaním patentovej prihlášky majú za sebou aj Marek, ktorý navrhol spolu s výskumníkmi a svojimi pedagógmi záchranársku guľu na pomoc pri nehodách v tuneloch alebo Adrián, ktorý počas svojho doktorandského štúdia spolupracoval s kolegami z UNIZA na vývoji smart volantu ako aj viacerých ďalších, už aj chránených, výsledkoch výskumu.

„Študenti na UNIZA sú veľmi tvoriví a vynaliezaví. Učíme ich významu ochrany svojich nápadov a  uvedomeniu si, že dobré treba chrániť. Snažíme sa, aby mali povedomie o prínose a význame ochrany duševného vlastníctva nielen v akademickom prostredí, ale najmä v praxi,“ povedala Ing. Andrea Čorejová, PhD. z CTT UVP UNIZA.

Značky: