Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Digitalizácia sa postupne prepracováva do všetkých oblastí bežného života a absencia aspoň základných digitálnych zručností ľuďom neraz prináša viaceré obmedzenia. 

Podpora digitálneho vzdelávania si preto v čoraz väčšej miere nachádza cestu nielen ku mladým ľuďom, ale už aj k staršej generácii slovenskej populácie. Tá si je vedomá, že pre plnohodnotné fungovanie bez bariér by si mala osvojiť aj tieto zručnosti. 

Vďaka zanieteným občianskym združeniam sa vzdelávanie seniorov stáva reálnejším a nekončí len pri teórii. Ukážkovým príkladom, ako podpora budovania praktických digitálnych zručností seniorov môže fungovať v praxi, ukázali posledné výsledky grantu Zrelí na dobu digitálnu, kedy sa  do otvorenej výzvy vyhlásenej Nadačným fondom Telekom pri Nadácii Pontis zapojilo takmer 90 občianskych združení zo všetkých kútov Slovenska. Najviac žiadostí prišlo z Nitrianskeho kraja (13). Na druhom mieste sa umiestnil Košický kraj (11) a tesne za ním Žilinský kraji s celkovo 10 prihlásenými projektami.

Cieľom grantového programu je podporiť rôznorodé organizácie a ich aktivity, ktoré chcú priblížiť seniorov k digitálnym technológiám, podporiť celkový rozvoj ich digitálnych zručností, kritické myslenie s dôrazom na prepájanie generácii a aktívne ich zapájať do celkového vzdelávania.

Desiatky prihlásených projektov ukázali, že seniori majú v spoločnosti svoje miesto

Na odbornú komisiu zloženú z piatich pracovných skupín čakalo aj v tomto roku na posúdenie desiatky projektov,  ktoré svojim zámerom dokážu čo najlepšie splniť základne body grantového programu vyhláseného koncom minulého roka:

 • zlepšovanie komunikačných zručností seniorov v digitálnom svete celkovo, ale aj tematicky zameraných napr. na boj proti podvodom, hoaxom a pod.,
 • zvyšovanie kvalifikácie seniorov v digitálnom svete (školenia práce s textom, tabuľkou, mailom, sociálnymi sieťami, fotografiami, atď.,
 • zmapovanie existujúcich iniciatív v SR aj v zahraničí, ktoré riešia tému digitálnej inklúzie seniorov, spolu s návrhom odporúčaní,
 • vytvorenie návrhu aplikácií, ktoré pomáhajú seniorom pri denných aktivitách (napr. lieky, knihy, weby…),
 • prinesenie/ vytvorenie / otestovanie modelu medzigeneračného prepájania v téme digitálnych zručností seniorov.

15 úspešných projektov a takmer 60-tisíc eur vyčlenených na podporu

Členovia komisie pri posudzovaní projektov hodnotili viacero kritérií vrátane obsahového prínosu pre seniorov.

Odborná komisia sa pri hodnotení jednotlivých projektov jednohlasne zhodla, že najdôležitejším kritérium bolo medzigeneračné prepojenie a udržateľnosť prihláseného projektu. Sme radi, že z roka na rok prichádzajú stále nové a lepšie projekty, z ktorých je na konci vždy ťažké vybrať. V tomto roku sme sa rozhodli vzhľadom na kvalitu projektov a dôležitosť témy zapájania seniorov do digitálneho sveta navýšiť pôvodnú vyhlásenú grantovú výzvu z 50 tisíc eur o ďalších takmer 10 tisíc eur,“ uviedla členka komisie a senior programová manažérka Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis Tatiana Švrčková.

Grant vo výške 59 673,20 eur sa rozdelí medzi 15 občianskych združení, ktoré ukázali, že aj seniori si zaslúžia podporu v našej spoločnosti:

 • Gymnázium sv. Košických mučeníkov ako organizačná zložka Spojenej školy sv. Košických mučeníkov – Podpora digitalizácie seniorov
 • V KAŠTIELI, Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce – Mediálna gramotnosť s pozornosťou na hoaxy
 • Občianske združenie MORFEUS
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave – Smart Seniori
 • ZPS-DSS Tulipán. n.o. – Aj seniori chcú mať digitálne zručnosti
 • Základná organizácia JDS Komárno – Podpora komunitného života seniorov vizualizáciou v online priestore
 • getREADY – Lab pre budúcnosť – Diagnóza Konšpirátor
 • CPR Trenčín – Dedkov sprievodca digitálnou galaxiou II.
 • Cirkevná základná škola sv. Gorazda – Statoční v digitálnom svete
 • Paragrafy medicíny, o. z – E-vzdelávanie v oblasti práv seniorov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
 • Základná škola s materskou školou Spišské Bystré – IT škola v parku
 • Stredná odborná škola podnikania a služieb – Robotika spája generácie
 • Súkromné gymnázium DSA Bardejov – Klub 3G+
 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici – Seniori na internete – ľahko, rýchlo a bezpečne
 • Na Jednotku – BUĎ MYSLE VITÁLNEJ V DOBE DIGITÁLNEJ

Na realizáciu tak čaká hneď niekoľko prepracovaných projektov. Veľmi vítaný a v súčasnosti potrebný je projekt občianskeho združenia Paragrafy medicíny. Ich projekt E-vzdelávanie v oblasti práv seniorov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dávajú ako ukážkový príklad, ako sa dajú prepojiť digitálne zručnosti s edukáciou o pacientskych právach.

Predkladatelia projektu si dali za cieľ zorganizovať pre seniorov 5 webinárov zameraných výhradne na edukáciu o pacientskych právach. Cieľom bude vysvetliť tejto zraniteľnej skupine obyvateľov, ktorá z dôvodu zhoršovania zdravotného stavu častejšie využíva zdravotnícke zariadenia, ako postupovať pri odmietnutí ošetrenia a obhajobe svojich pacientskych práv. Súčasťou edukačného informovania bude aj  predstavenie prostriedkov na ich ochranu. Pozornosť sa bude ďalej venovať témam súvisiacim so zabezpečením intimity v zdravotníckych zariadeniach a s podávaním podnetu na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Online kurzy budú prispôsobené cieľovej skupine s dôrazom na zrozumiteľnosť výkladu a prezentáciu informácií s využitím konkrétnych príkladov z praxe.

Značky: