Tatra banka Group ukončila rok 2017 s konsolidovaným ziskom 124,4 mil. €. Úvery poskytnuté klientom rástli o viac ako 11 %, pri poklese podielu zlyhaných úverov. Rástli aj vklady klientov, a to takmer o 12 %.

„Mimoriadne ma teší, že aj v roku 2017 sme dokázali rásť, a to bez toho, aby sme museli podstúpiť vyššie riziko. V uplynulom roku sme zaznamenali najvyššie predaje hypotekárnych a spotrebiteľských úverov. Napriek tomu stále patríme medzi banky s najnižšími rizikovými nákladmi. Úspešne sme odkúpili slovenskú časť portfólia banky ZUNO a udržali drvivú väčšinu jej aktívnych klientov. V spolupráci s našou materskou bankou Raiffeisen Bank International sa nám podarila sekuritizácia časti úverového portfólia, ktorá je na Slovensku raritou. Napriek mimoriadne intenzívnej konkurencii a klesajúcim úrokovým výnosom sme dosiahli zisk viac ako 124 miliónov eur,“ vyjadril sa Michal Liday, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Tatra banky.

„Vynikajúcu kondíciu a vysoký štandard služieb Tatra banky potvrdzujú aj ocenenia od viacerých slovenských a zahraničných renomovaných inštitúcií. Britský finančný časopis Euromoney už po trinásty krát vyhlásil Tatra banku za „Najlepšiu banku na Slovensku“. Titul najlepšej banky získala Tatra banka v uplynulom roku aj od magazínu EMEA Finance. Magazíny Global Finance a Euromoney dokonca ocenili náš inovatívny prístup titulom „Najlepšia digitálna banka v regióne strednej a východnej Európy“. Rovnako dizajn našej webovej stránky bol označený za najlepší v celej strednej a východnej Európe. A to som spomenul len niekoľko ocenení z mnohých, ktoré sme spoločne s kolegami získali v uplynulom roku,“ dodal generálny riaditeľ Tatra banky.

Kľúčové finančné ukazovatele

Konsolidovaný zisk skupiny Tatra banka Group po zdanení medziročne klesol o 1,3 % z úrovne 126,0 mil. € v roku 2016 na 124,4 mil. €. Nižší zisk bol spôsobený najmä jednorazovým výnosom, ktorý súvisel s odkúpením akcií spoločnosti Visa Europe Ltd. spoločnosťou Visa Inc. v roku 2016. V roku 2017 mierne poklesli úrokové výnosy, naopak, výnosy z poplatkov a provízii vzrástli. Rast prevádzkových výnosov a pokles prevádzkových nákladov viedol k zlepšeniu ukazovateľa pomeru nákladov a výnosov na 56,3 % z úrovne 60,3 % v roku 2016. V marci 2017 medzinárodná ratingová agentúra Moody’s zvýšila Tatra banke rating na investičný stupeň A3 a stabilný výhľad.

Vývoj výnosov a nákladov

Čisté úrokové výnosy pokračovali v poklese aj v roku 2017, keď klesli o 1,1 % na úroveň 271,6 mil. €. Na rozdiel od roku 2016 sa však pokles spomalil, aj vďaka rýchlejšiemu rastu objemu úverov. Dôvodom bol fakt, že už v roku 2016 klesli úrokové sadzby na spodné priečky v rámci krajín EÚ a priestor na ich ďalší pokles bol obmedzený.

Rast objemu úverov v roku 2017 oproti 2016 zrýchlil z 5,0 % na 11,4 % z troch dôvodov. Prvým dôvodom bolo zrýchlenie rastu hypoték v Tatra banke, napriek spomaleniu rastu celého trhu. Druhým dôvodom bolo zotavenie firemných úverov v roku 2017, ktoré po dlhšom období stagnácie začali rásť. Tretím dôvodom bola kúpa slovenskej časti portfólia banky ZUNO. Na druhej strane, NBS začala v roku 2017 sprísňovať možnosti poskytovania hypotekárnych a spotrebiteľských úverov. Kým prísnejšie pravidlá pre hypotéky začali platiť už v roku 2017, pre spotrebiteľské úvery to bude až v roku 2018. Preto na trhu úverov fyzických osôb rátame so spomalením tempa rastu aj v tomto roku.

Čisté výnosy z poplatkov a provízií dosiahli úroveň 125,2 mil. €, t. j. medziročne vzrástli   o 4,8 %. Výnos z poplatkov rástol najmä vďaka rastu počtu účtov klientov a rastu kartových služieb. To sa následne prenieslo do vyšších výnosov za spracovanie transakcií. Čistý zisk z obchodnej činnosti zaznamenal nárast o 19,3 % na úroveň 27,2 mil. €.

Všeobecné administratívne náklady klesli o 2,7 % na 242,4 mil. €, najmä vďaka nižším odpisom a nižším prevádzkovým nákladom.

Vývoj aktív

Konsolidované aktíva skupiny Tatra banka Group vzrástli o 9,9 % na úroveň 12,50 mld. €. Výrazne sa na raste podieľali úvery poskytnuté klientom, ktoré narástli o 11,4 % na sumu 9,53 mld. €. Podiel zlyhaných úverov na celkovom portfóliu poklesol z 3,5 % na úroveň      2,9 %, čo je výrazne pod hodnotou sektora a poukazuje na veľmi dobrú kvalitu úverového portfólia. Z klientskych úverov rástli najmä úvery určené na zabezpečenie bývania. Znížil sa objem štátnych cenných papierov, objem prostriedkov držaných v centrálnej banke vzrástol.

Vývoj pasív a vlastného imania

Vklady klientov stúpli na 10,04 mld. €. Narástli najmä bežné účty vo všetkých klientskych segmentoch, naopak, poklesli termínované depozitá. Pomer úverov ku vkladom na konsolidovanej báze k 31. 12. 2017 bol 94,9 %. Ukazovateľ primeranosti vlastných zdrojov na konsolidovanej báze bol k 31. 12. 2017 na úrovni 17,74 %, čo je významne viac ako je požadovaná hodnota Národnou bankou a Európskou centrálnou bankou.

Značky: