Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová sa v týchto dňoch obráti na Európsku komisiu s otázkou, či aktívne podporí v členských štátoch možnosť reformovať súdnictvo aj prostredníctvom využitia umelej inteligencie.

Predovšetkým v nových členských štátoch Únie, vrátane Slovenska, je dlhodobo problém s korupciou medzi sudcami, s nízkou vymožiteľnosťou práva a s prieťahmi v súdnych konaniach.

Lucia Ďuriš Nicholsonová sa domnieva, že využitie nástrojov postavených na umelej inteligencii v súdnom rozhodovaní by spolu s premyslenými reformami mohli prispieť k väčšej dôveryhodnosti a celkovej úrovni nášho roky zanedbávaného súdnictva.

Umelá inteligencia tiež môže byť prínosná pri hľadaní odpovedí na niektoré otázky v nedávnom otvorenom liste prezidentke SR Zuzane Čaputovej.

Korupčné správanie niektorých sudcov často spôsobuje, že v rovnakých prípadoch, aj pri existencii precedentného rozhodnutia súdu, sudca rozhoduje rôzne, veľakrát nespravodlivo a nie sú vyvodené žiadne dôsledky. Kvôli preťaženosti súdov a sudcov, ktorí sú nerovnomerne zaťažení prípadmi rôznej náročnosti, vznikajú prieťahy v súdnych konaniach a tie potom končia na súde v Štrasburgu.

Diskusia o tom, ako zmodernizovať slovenské súdnictvo by preto mala kopírovať najnovší vývoj, kam umelá inteligencia nepochybne patrí.

Ak by sa napríklad podarilo zaviesť  riešenia postavené na umelej inteligencii do súdov, najmä v jednoduchých právnych prípadoch by to odbremenilo súdy a sudcov a zabezpečilo rovnaké rozhodnutia v prípadoch rovnakej právnej podstaty a rovnakého právneho vzoru.

Na základe vytvorených algoritmov bude konkrétny prípad porovnaný s databázou obdobných prípadov a systém vygeneruje návrh rozhodnutia, ktoré zohľadní aktuálnu legislatívu ako i všetky relevantné atribúty predošlých rozhodnutí z databázy súdov. Umelá inteligencia exceluje najmä v rýchlom predpovedaní budúcich udalostí na základe dát a v súdnictve môže byť použitá aj na odporúčanie vhodnej formy sankcií, na predpovedanie pravdepodobnosti recidívy, na automatizáciu rutinných kontrol a dokáže eliminovať zaujatosť sudcov, na čo však potrebuje správne dáta.

Rozhodnutia súdov, na základe ktorých budú vytvorené algoritmy pre systém umelej inteligencie by museli prejsť starostlivou a pravidelnou kontrolou, aby algoritmy nezohľadňovali chybné rozhodnutia a neboli tak zaujaté. Preto je dôležité, aby algoritmy boli transparentné a chápali sme ako pracujú.

Umelá inteligencia by najprv pôsobila ako asistencia sudcom, ktorí by mohli byť postupne odbremenení od množstva prípadov a viac času venovať komplikovaným právnym prípadom, do ktorých nebude možné zapojiť umelú inteligenciu.

Riešenie môže byť rozšírené o hodnotenie, takzvaný “ranking“ jednotlivých sudcov, čo môže byť zohľadnené pri kariérnom postupe sudcov. Práve na problém netransparentne nastaveného kariérneho postupu sudcov upozornila v otvorenom liste sudkyňa K. Javorčíková.

Okrem výkonnejšieho a spravodlivejšieho súdnictva by sa tým vytvoril priestor pre inovatívne spoločnosti, ktoré by dokázali riešenia postavené na umelej inteligencii zavádzať do praxe. Výber nových riešení musí byť postavený na trhových princípoch, transparentný a otvorený.

Komisia má možnosť odporučiť členským štátom, aby pri reforme súdnictva, zohľadnili možnosť zavedenia umelej inteligencie. Umelú inteligenciu dnes využívajú v súdnictve napríklad USA, kde vznikla aj iniciatíva “ Data driven justice initiative“.  Skúmaniu transparentnosti algoritmov a ich dopadov na spoločnosť sa venuje napríklad nezisková organizácia AlgorithmWatch.

Značky: