Ministerstvo hospodárstva upravuje projekt Zelená domácnostiam na podporu inštalácie zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie – kotly na biomasu, tepelné čerpadlá, slnečné kolektory či fotovoltické panely tak, aby bol spravodlivejší.

Zdroj: Touchit.sk

Pôvodne garantovaný podiel vyše 50 miliónov eur pre Bratislavský kraj z celkovej sumy 150 miliónov eur rezort upraví tak, aby sa v tomto regióne použili zdroje porovnateľné so zvyškom Slovenska. Tento proces bude trvať niekoľko týždňov. Následne bude možné začať s preplácaním poukážok pre ľudí z projektu Zelená domácnostiam pre Bratislavský kraj aj ostatné časti Slovenska.

Ministerstvo hospodárstva SR a Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) zároveň predstavili novú a vyššiu formu pomoci pre nízkopríjmové domácnosti s názvom „Zelená solidarita“. V rámci tohto projektu domácnosti s nízkym príjmom budú môcť požiadať o podporu až do výšky 90 % oprávnených nákladov.

Zelená domácnostiam

Predchádzajúca vláda SR stanovila, že z projektu Zelená domácnostiam má smerovať viac ako 50 miliónov eur do Bratislavského kraja, čo je približne jedna tretina z celého rozpočtu projektu. Na ostatných sedem krajov ostalo spolu iba 100 miliónov eur, čo je v priemere na jeden kraj približne 14 miliónov eur. Navyše záujem v Bratislavskom kraji o túto formu podpory nie je taký, ako na zvyšnom území Slovenska. Podľa predbežných registrácií pochádza z Bratislavského kraja približne 1 500 žiadostí v hodnote 4,25 milióna eur. Z ostatných krajov Slovenska eviduje SIEA spolu viac ako 12 000 žiadostí za cca 35 miliónov eur.

Okamžite po rozdelení projektu a prostriedkov štát začne s postupnou aktiváciou a preplácaním poukážok. Proces rozdelenia bude trvať niekoľko týždňov, a jeho spustenie je naplánované na júl. Ministerstvo hospodárstva SR sa za zdržanie domácnostiam čakajúcim na inštaláciu ospravedlňuje.

Zelená solidarita

Špeciálnu pomoc určenú pre ľudí s nízkym príjmom plánuje rezort hospodárstva spustiť v 3. kvartáli 2024. Takýmto domácnostiam štát prispeje vyššou mierou podpory. Zatiaľ čo štandardný príspevok v rámci projektu Zelená domácnostiam môže pokrývať maximálne 50 percent nákladov na inštaláciu, v prípade zvýhodnených podmienok v rámci podprojektu Zelená solidarita môže pokrývať až 90 % nákladov.

Zdroj: Touchit.sk

Domácnosti si v projekte Zelená solidarita môžu rovnako, ako v projekte Zelená domácnostiam, vybrať z 5 300 zariadení spĺňajúcich technické požiadavky a na inštaláciu využiť služby až 1 570 oprávnených zhotoviteľov registrovaných v projekte Zelená domácnostiam.

Maximálna hodnota poukážky so zvýhodnením pre nízkopríjmové domácnosti

Podporované zariadenieMaximálna hodnota poukážky Maximálny podporovaný výkon
Kotly na biomasu2 700 15 kW
Slnečné kolektory3 600 4 kW
Fotovoltické panely6 300 7 kW

Doplatok domácnosti pri 90 % intenzite pomoci (modelové príklady)

Druh zariadeniakotol na biomasuslnečný kolektorfotovoltický panel
Výkon zariadenia18 kW5 kW6 kW
Maximálna hodnota poukážky2 700 €3 600 €5 400 €
Náklad na inštaláciu zariadenia3 000 €4 000 €5 800 €
Schválená výška príspevku pre domácnosť2 700 €3 600 €5 220 €
Doplatok domácnosti300 €400 €580 €

Kto bude mať nárok na podporu pre nízkopríjmové domácnosti

Za nízkopríjmovú domácnosť budú v projekte spoločne posudzovaní vlastníci nehnuteľností a všetci, ktorí majú evidovaný pobyt v mieste inštalácie v rodinnom dome minimálne 12 mesiacov pred požiadaním o príspevok. Zvýhodnený príspevok budú môcť využiť domácnosti, ktoré majú preukázateľný čistý príjem rovný alebo nižší ako je stanovený limit. Ten vychádza z definície štatistického úradu v zmysle metodiky EU SILC, podľa ktorej je horná hranica okolo rozptylu rizika chudoby stanovená ako 70 % mediánu národného ekvivalentného ročného disponibilného príjmu. Na podporu budú mať nárok aj domácnosti, v ktorých bývajú držitelia preukazu ŤZP, pričom pre nich bude hranica príjmu na úrovni mediánu. Príjem domácnosti a splnenie ďalších podmienok podpory bude Slovenská inovačná a energetická agentúra preverovať v spolupráci so štátnymi orgánmi.

Zdroj: Touchit.sk

Domácnostiam, ktoré spĺňajú tieto kritériá, ale majú už podanú žiadosť o príspevok v projekte Zelená domácnostiam, odporúčame, aby si tieto poukážky neuplatňovali a počkali na vyhlásenie projektu Zelená solidarita.

Hranica ročného čistého príjmu je určená podľa mediánu ekvivalentného disponibilného príjmu

OsobyKoeficientSuma mesačne (priemer)Suma ročne
1. dospelá osoba1537,50 €6 450,00 €
Ďalšie dospelé osoby0,7376,25 €4 515,00 €
Nezaopatrené dieťa0,45241,88 €2 902,50 €

Kto má nárok na podporu podľa priemerného čistého mesačného príjmu (modelové príklady)

Nízkopríjmové domácnosti
90 % intenzita pomoci
KoeficientStanovený limit príjmu hranica okolo rozptylu 70 % mediánu
Domácnosť obývaná párom dôchodcov – s dvomi plnoletými    osobami  1537,50 €
0,70376,25 €
Priemerný čistý mesačný príjem domácnosti do913,75 €
Nízkopríjmové domácnosti
90 % intenzita pomoci
KoeficientStanovený limit príjmu hranica okolo rozptylu 70 % mediánu
Domácnosť
s dvomi plnoletými osobami a dvomi nezaopatrenými deťmi
1537,50 €
0,70376,25 €
0,45241,88 €
0,45241,88 €
Priemerný čistý mesačný príjem domácnosti do1 397,51 €
Domácnosti s ŤZP  
90 % intenzita pomoci
KoeficientStanovený limit príjmu  hranica 100 % mediánu
Domácnosť ŤZP
s dvomi plnoletými osobami a dvomi nezaopatrenými deťmi  
1767,83 €
0,70537,48 €
0,45345,52 €
0,45345,52 €
Priemerný čistý mesačný príjem domácnosti do1 996,35 €

Disponibilný príjem

Za disponibilný príjem na tento účel sa považuje suma príjmu pre všetkých členov domácnosti za posledné ukončené daňové obdobie, pričom za príjem sú považované dôchodkové dávky, kompenzačný príspevok baníkom, príjem zo závislej činnosti a príjem z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti po zdanení a odpočítaní povinných odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne. Hranicu ročného čistého príjmu domácnosti bude možné vypočítať vďaka pripravovanej príjmovej kalkulačke na webovom sídle www.zelenadomacnostiam.sk.

Zdroje: vlastné

Prečítajte si tiež

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.