Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Dopytovo-orientovaná výzva „Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS“ z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra je určená na zvýšenie kvality kybernetickej a informačnej bezpečnosti inštitúcií štátnej a verejnej správy, vyšších územných celkov a miest. Aktuálne je spustené 2. kolo výzvy so zostatkovou alokáciou 3 milióny eur. Žiadosť je možné zaslať do 8. novembra 2021.

„Hrozby v online priestore sú rizikom pre štát aj občanov –  ukradnuté údaje, emailové útoky, snaha o napadnutie štátnych systémov, ktoré často uchovávajú dôležité a citlivé dáta. Kybernetickú bezpečnosť je nevyhnutné neustále zvyšovať. Aj preto očakávam, že štátne inštitúcie využijú eurofondové prostriedky v plnej miere a pripravia kvalitné projekty, vďaka ktorým efektívne eliminujú hrozby a ochránia svoje informačné systémy,” povedala ministerka informatizácie Veronika Remišová.

Dopytová výzva je zameraná na položenie kvalitných základov v oblasti kybernetickej bezpečnosti v jednotlivých inštitúciách, teda na zmapovanie stavu informačných systémov a aktív. Rovnako však cieli aj na tie inštitúcie, ktoré sa snažia už o posunutie kyber bezpečnosti na vyššiu úroveň prijímaním a realizovaním dodatočných opatrení a projektov.

Oprávnenými žiadateľmi sú organizácie štátnej správy (ústredné orgány štátnej správy, ministerstvá a podriadené organizácie), subjekty verejnej správy, vyššie územné celky a obce so štatútom mesta  mimo bratislavského kraja.

Primárne budú podporené projekty zamerané na riešenie:

  1. governance informačnej a kybernetickej bezpečnosti (IB a KyB) a bezpečnostnú dokumentáciu v súlade so zákonom o kybernetickej bezpečnosti a zákonom o ITVS,
  2. riadenie aktív, hrozieb a rizík, t.j. inventarizácia aktív, klasifikácia
    a kategorizácia aktív, spolu s vykonaním analýzy rizík a analýzy dopadov a následným formalizovaným riadením identifikovaných rizík.

Dopytovo-orientovaná výzva je v celkovej alokácii 5 miliónov eur. V rámci prvého hodnotiaceho kola bolo predložených 12 žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v celkovej hodnote vyše 1 944 000 eur z európskych zdrojov. Zostatok voľných EÚ zdrojov pre II. hodnotiace kolo je teda vo výške 3 056 000 eur. Žiadosť oposkytnutie nenávratného finančného príspevku je možné poslať
do 8. novembra 2021.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
so zameraním na kybernetickú bezpečnosť spolu s jej prílohami, s prezentáciou
zo školenia je zverejnená na stránke:

https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/vyzvania-a-vyzvy/vyzva-c-opii-2021-7-16/.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.