Rola IT v rámci organizácií sa výrazne mení. Stále viac firiem si začína uvedomovať, že technológie môžu zohrávať kľúčovú roli pri zvyšovaní konkurencieschopnosti, zlepšovaní zákazníckych služieb a celkovom raste firmy. Spolu s tým však vzniká i tlak na IT manažérov, očakávajú sa od nich stále rýchlejšie a flexibilnejšie riešenia, ktoré sú zároveň bezpečné a cenovo efektívne.

VMware, ktorý pred rokmi spôsobil revolúciu v IT vďaka virtualizácii serverov, prenáša tento koncept na celé dátové centrum. Rozšírením princípov virtualizácie, ako je abstrakcia, zlúčenie a automatizácia, na všetky zdroje a služby dátového centra, vzniká architektúra softvérovo definovaného dátového centra (SDDC). Tá dokáže zjednodušiť a zrýchliť provisioning a správu výpočtového výkonu, úložiska a sieťových zdrojov prostredníctvom automatizácie so stanovenými pravidlami. SDDC je odpoveďou na požiadavky moderného IT, pretože zaisťuje výrazne vyšší výkon s nižšími kapitálovými výdavkami, dramaticky zrýchľuje nasadenie a poskytovanie aplikácií a zjednodušuje správu a prevádzku s najvyššími bezpečnostnými štandardmi.

Podľa výskumov sa softvérom definované dátové centrum stáva mainstreamom a zákazníci sa posúvajú od virtualizácie výpočtových zdrojov k virtualizácii úložiska a sietí. Z novej správy Research and Markets vyplýva, že trh softvérovo definovaných dátových centier dosiahne do roku 2020 hodnotu 77,18 miliardy dolárov, čo je o 21,78 miliardy viac než odhady pre rok 2015.

Virtualizácia sietí s VMware NSX

Problémom bežných sieťových a bezpečnostných riešení je ich nedostatočná prispôsobivosť, zložitosť a nekompatibilita s riešením iných výrobcov. To všetko dohromady bráni podnikom naplno využívať výhody modelu softvérovo definovaného dátového centra, predovšetkým čo sa týka pružnosti, efektivity a optimalizácie nákladov.

VMware NSX tento problém rieši, pretože vďaka virtualizácii sietí umožňuje prevádzkovateľom dátových centier zaobchádzať s fyzickými sieťami ako so zdrojom transportnej kapacity, ktorý je možné využívať a meniť podľa požiadaviek. VMware NSX je rovnako ako ostatné distribuované služby VMware vSphere založená na revolučnej distribuovanej architektúre, ktorá integruje sieťové služby s jadrom hypervízora. Vďaka tomu je možné sieťové služby škálovať v zhode s hypervízorom a prispôsobiť sa tak potrebám aplikácií. Pretože VMware NSX zaisťuje celý OSI model sietí a zabezpečenia (Layer 2 – Layer 7) v podobe softvéru, môžu zákazníci rozšíriť svoju infraštruktúru iba pridaním serverových uzlov.

Vďaka NSX poskytuje VMware zákazníkom prirodzene bezpečnú infraštruktúru za tretinové náklady oproti tradičným prístupom. Dokáže zákazníkom pomáhať pri automatizácii, ktorá umožňuje ich IT reagovať na vývoj obchodných potrieb bez omeškania, a to vďaka urýchleniu poskytovania infraštruktúry z mesiacov na minúty. NSX tiež pomôže zlepšiť dostupnosť aplikácií a skrátiť cieľový čas obnovy o 80 %.

Riešenie vyvinuté na základe požiadaviek trhu

Sieťová virtualizačná platforma VMware NSX bola na trh uvedená v roku 2013. Za ten čas získala celý rad vylepšení a nových funkcionalít vychádzajúcich z reálnych poznatkov a pripomienok zákazníkov, distribučných partnerov a profesionálnych poskytovateľov služieb. Aktuálna verzia VMware NSX 6.2 je významným míľnikom hneď z niekoľkých dôvodov – obsahuje viac ako 20 nových funkcií reagujúcich na potreby firiem a čo je dôležitejšie, prešla testovaním podľa viac než 1 000 rôznych scenárov a vďaka tomu je pripravená na reálnu prevádzku lepšie než kedykoľvek predtým.

Novinky v NSX spadajú do troch samostatných kategórií:

  • Lepšie možnosti riadenia toku dát v dátovom centre a medzi dátovými centrami – VMware NSX 6.2 umožňuje lepšie zaistiť nepretržitú prevádzku aplikácií a uľahčuje obnovu po výpadku prostredníctvom podpory dynamického smerovania a zabezpečenia s vCenter vMotion cez VXLAN. Správcovia môžu hladko migrovať medzi serverovými systémami vCenter bez straty historických dát o virtuálnom stroji. VMware NSX 6.2 zákazníkom umožňuje podľa potreby rozširovať prostredie vSphere v rámci jedného dátového centra i medzi dátovými centrami prenášaním celého sieťového a bezpečnostného modelu spolu s virtuálnym strojom bez toho, aby bolo nutné akokoľvek upravovať príslušnú fyzickú infraštruktúru.
  • Hlbšia integrácia do fyzickej infraštruktúry – VMware NSX 6.2 zavádza podporu Open vSwitch Database (OVSDB) do sietí NSX v prostredí vSphere, čo umožňuje jednoduchšiu a konzistentnejšiu prevádzku celej siete dátového centra a rozšírenie mikrosegmentácie na fyzické servery. Podpora OVSDB umožňuje integráciu s partnerským hardvérovým prepínaním a pokročilými riešeniami pre vyvažovanie záťaže pomocou mechanizmov založených na všeobecne prijímaných štandardoch, čo ďalej zjednodušuje zavádzanie sieťovej virtualizácie v dátových centrách.
  • Pokroky v oblasti prevádzky a riešenia problémov – Tu pribudol celý rad nových funkcií, z ktorých poďme zmieniť dve. Funkcia Traceflow umožňuje umelo vytvoriť paket, ktorý vyzerá presne tak, akoby pochádzal od hosťujúceho virtuálneho stroja, a vložiť ho do dátového toku. Traceflow potom sleduje, ako sa s týmto paketom nakladá po celej ceste (prepínanie, smerovanie, firewall, služba), vo fyzickej sieti a opäť po ceste k cieľovému virtuálnemu stroju, pred ktorým je paket zachytený. Každý krok životného cyklu daného paketu je skúmaný spôsobom, aký nemá vo fyzickom svete obdobu. Centrálne rozhranie NSX s príkazovým riadkom (CLI) je nový mocný nástroj pre riešenie problémov. Umožňuje zachytávať zdieľané prevádzkové informácie zo všetkých distribuovaných komponentov v systéme a zobrazuje ich v jedinom rozhraní. Na rozdiel od tradičných scenárov, kde je nutné prepínať medzi jednotlivými zariadeniami, zhromažďovať informácie a ručne porovnávať dáta, aby vznikol ucelený obraz, z ktorého je možné odhaliť problém v sieti, teraz sú všetky potrebné údaje k dispozícii na jednom mieste v zjednotenom náhľade.

Viac informácií o VMware NSX je k dispozícii tu: http://www.vmware.com/cz/products/nsx/.

Značky: