Každá vyhlásená súťaž na www.touchit.sk a v tlačenom magazíne TOUCHIT, sa riadi týmito všeobecnými podmienkami súťaží, pokiaľ nie je stanovené inak.

Organizátor súťaže (touchIT, s.r.o., ďalej len Organizátor súťaže) má právo zmeniť podmienky súťaže aj v priebehu jej trvania, pričom nemôže zo žrebovania vylúčiť dovtedy zapojených súťažiacich. Rovnako môže zmeniť výhry v súťaži.

Účastníci súťaže

Do sú­ťa­ží či prieskumov na www.touchit.sk a v tlačenom vydaní magazínu TOUCHIT sa môžu zapojiť všetci čitatelia, pokiaľ pravidlá konkrétnej súťaže či prieskumu nestanovujú ďalšie, špecifické podmienky, ktoré sú zreteľne uvedené na hlavnej stránke súťaže či prieskumu.

Za­mes­tnan­ci spo­loč­nos­ti touchIT, s.r.o., spolupracovníci, ako aj za­mes­tnan­ci spolupracovníkov, ich ro­din­ní prís­luš­ní­ci sú zo súťaže vylúčení. Rovnako sú vylúčení aj spoluorganizátori súťaže, ich zamestnanci a rodinní príslušníci.

Forma prihlásenia do súťaže a prieskumu je stanovená priamo pri danej súťaži či prieskume. Do súťaže sa môžu prihlásiť aj účastníci mladší ako 18 rokov, pokiaľ pravidlá danej súťaže nestanovujú vekovú hranicu inak. Do žrebovania je výherca zaradený vždy iba raz z unikátnej e-mailovej adresy. V takomto prípade bude pri preberaní výhry v tejto veci konať zákonný zástupca neplnoletej osoby.

Prevzatie a odovzdanie výhry

Výhercom súťaže či prieskumu sa stáva osoba, ktorá najlepšie splní podmienky, alebo sa stane výhercom na základe náhodného žrebovania (podľa podmienok stanovených v konkrétnej súťaži).

Redakcia bude výhercu kontaktovať e-mailom za účelom prevzatia výhry. Výherca je po vyžrebovaní kontaktovaný e-mailom. Je nutné, aby do 15 dní od odoslania e-mailu redakciou, kontaktoval redakciu a dohodol spôsob prevzatia výhry. Po nedodržaní tejto lehoty výhra prepadá v prospech organizátora súťaže.

Osobne je možné výhru prevziať po dohode so zástupcami spoločnosti touchIT, s.r.o.

V prípade odosielania výhry poštou či kuriérom znáša náklady za dodanie výhry výherca.

Výherca za seba nemôže určiť náhradníka.

Za neplnoletého výhercu, preberá výhru zákonný zástupca.

Výhru nie je možné zameniť za finančné prostriedky a rovnako nie je možné nárokovať si výmenu výhry za iný typ výhry.

Ná­rok na vý­hru za­ni­ká v prí­pa­de, ak vý­her­ca po­ru­ší akú­koľ­vek po­vin­nosť ur­če­nú všeo­bec­ný­mi a oso­bit­ný­mi pod­mien­ka­mi sú­ťa­že, ankety a prieskumu ale­bo ko­ná v roz­po­re s dob­rý­mi mrav­mi (pos­ky­tol nep­rav­di­vé úda­je, zís­kal vý­hru pod­vod­ným ko­na­ním a po­dob­ne), ak si vý­hru nep­reb­ral v sta­no­ve­nej ale­bo do­hod­nu­tej le­ho­te ani o jej predĺže­nie touchIT, s.r.o., ne­po­žia­dal z os­pra­vedl­ni­teľ­ných dô­vo­dov.

Prá­vo na zmenu vý­hry

Vy­hla­so­va­teľ sú­ťa­že a prieskumu má prá­vo na zme­nu vý­hry, a to aj po­čas tr­va­nia sú­ťa­že ale­bo po jej ukon­če­ní a vy­hlá­se­ní vý­sled­kov sú­ťa­že a prieskumu.

Zá­ruč­ná le­ho­ta vý­hier

Na vý­hry v súťažiach organizovaných na www.touchit.sk a v tlačenom magazíne TOUCHIT, sa nev­zťa­hu­je štandardná dvoj­roč­ná zá­ruč­ná le­ho­ta. V prí­pa­de poš­ko­de­nia vý­hry jej pou­ží­va­ním, ta­kis­to nev­zni­ká vý­her­co­vi ná­rok na akú­koľ­vek kom­pen­zá­ciu, či vý­me­nu.

Zda­ňo­va­nie vý­hier

Pod­ľa zá­ko­na č. 595/2003 Z. z. o da­ni z príj­mov v zne­ní nes­kor­ších pred­pi­sov sú vec­né vý­hry, kto­rých hod­no­ta pre­sa­hu­je su­mu 350 € vrá­ta­ne DPH, pred­me­tom da­ne z príj­mov fy­zic­kých osôb v zmys­le zá­ko­na o da­ni z príj­mov v ak­tuál­nom zne­ní. Za zda­ne­nie vý­hry zod­po­ve­dá vý­her­ca.

Ochra­na osob­ných úda­jov

Všetky osobné údaje získané v súťažiach a prieskume touchIT, s.r.o. starostlivo a bezpečne spracováva v súlade s nariadeniami Európskej únie a zákonov Slovenskej republiky. Podrobnosti o ochrane osobných údajov nájdete tu.

Značky: