Všeobecné podmienky súťaží

63

Každá vyhlásená súťaž na www.touchit.sk sa riadi týmito všeobecnými podmienkami súťaží, pokiaľ nie je stanovené inak.

Účastníci súťaže

Do sú­ťa­ží či prieskumov na www.touchit.sk sa môžu zapojiť všetci čitatelia, pokiaľ pravidlá konkrétnej súťaže či prieskumu nestanovujú ďalšie, špecifické podmienky, ktoré sú zreteľne uvedené na hlavnej stránke súťaže či prieskumu. Za­mes­tnan­ci spo­loč­nos­ti touchIT, s.r.o., spolupracovníci, ako aj za­mes­tnan­ci spolupracovníkov ich ro­din­ní prís­luš­ní­ci sú zo súťaže vylúčení. Rovnako sú vylúčení aj spoluorganizátori súťaže, ich zamestnanci a rodinní príslušníci. Forma prihlásenia do súťaže a prieskumu je stanovená priamo pri danej súťaži či prieskume. Do súťaže sa môžu prihlásiť aj účastníci mladší ako 18 rokov, pokiaľ pravidlá danej súťaže nestanovujú vekovú hranicu inak. V takomto prípade bude pri preberaní výhry v tejto veci konať zákonný zástupca neplnoletej osoby.

Prevzatie a odovzdanie výhry

Výhercom súťaže či prieskumu sa stáva osoba, ktorá najlepšie splní podmienky, alebo sa stane výhercom na základe náhodného žrebovania (podľa toho aké podmienky sú stanovené v danej súťaži).

Redakcia bude výhercu kontaktovať e-mailom za účelom prevzatia výhry. Výherca je po vyžrebovaní kontaktovaný e-mailom. Je nutné, aby do 15 od odoslania e-mailu redakciou, kontaktoval redakciu a dohodol spôsob prevzatia výhry. Po nedodržaní tejto lehoty výhra prepadá v prospech organizátora súťaže.

Osobne je možné výhru prevziať po dohode so zástupcami spoločnosti touchIT, s.r.o.

V prípade odosielania výhry poštou či kuriérom znáša náklady za dodanie výhry výherca.

Výherca za seba nemôže určiť náhradníka.

Za neplnoletého výhercu výhru preberá zákonný zástupca.

Výhru nie je možné zameniť za finančné prostriedky a rovnako nie je možné nárokovať si výmenu výhry.

Ná­rok na vý­hru za­ni­ká v prí­pa­de, ak vý­her­ca po­ru­ší akú­koľ­vek po­vin­nosť ur­če­nú všeo­bec­ný­mi a oso­bit­ný­mi pod­mien­ka­mi sú­ťa­že, ankety a prieskumu ale­bo ko­ná v roz­po­re z dob­rý­mi mrav­mi (pos­ky­tol nep­rav­di­vé úda­je, zís­kal vý­hru pod­vod­ným ko­na­ním a po­dob­ne), ak si vý­hru nep­reb­ral v sta­no­ve­nej ale­bo do­hod­nu­tej le­ho­te ani o jej predĺže­nie touchIT, s.r.o., ne­po­žia­dal z os­pra­vedl­ni­teľ­ných dô­vo­dov.

Prá­vo na výmenu vý­hry

Vy­hla­so­va­teľ sú­ťa­že a prieskumu má prá­vo na zme­nu vý­hry, a to aj po­čas tr­va­nia sú­ťa­že ale­bo po jej ukon­če­ní a vy­hlá­se­ní vý­sled­kov sú­ťa­že a prieskumu.

Zá­ruč­ná le­ho­ta vý­hier

Na vý­hry v sú­ťa­žiach touchIT, s.r.o. sa nev­zťa­hu­je štandardná dvoj­roč­ná zá­ruč­ná le­ho­ta. V prí­pa­de poš­ko­de­nia vý­hry jej pou­ží­va­ním, ta­kis­to nev­zni­ká vý­her­co­vi ná­rok na akú­koľ­vek kom­pen­zá­ciu, či vý­me­nu.

Zda­ňo­va­nie vý­hier

Pod­ľa zá­ko­na č. 595/2003 Z. z. o da­ni z príj­mov v zne­ní nes­kor­ších pred­pi­sov sú vec­né vý­hry, kto­rých hod­no­ta pre­sa­hu­je su­mu 350 € vrá­ta­ne DPH, pred­me­tom da­ne z príj­mov fy­zic­kých osôb v zmys­le zá­ko­na o da­ni z príj­mov v ak­tuál­nom zne­ní. Za zda­ne­nie vý­hry zod­po­ve­dá vý­her­ca.

Ochra­na osob­ných úda­jov

Všetky osobné údaje získané v súťažiach a prieskume touchIT, s.r.o. starostlivo a bezpečne spracováva v súlade s nariadeniami Európskej únie a zákonov Slovenskej republiky. Podrobnosti o ochrane osobných údajov nájdete tu.

Značky:

O autorovi

Máme radi najnovšie technológie a žijeme s nimi. Prinášame informácie o najnovších produktoch a technológiách priamo k vám, objektívne a ľudsky, pretože robíme to, čo nás baví. Sme energický tím plný odhodlania a veríme, že je s nami aj sranda. :)

63 komentárov

 1. Pingback: Vyhraj nový štýlový HONOR 9X spolu s HONOR Band 5 | TOUCHIT

 2. Pingback: Vyhraj nový štýlový HONOR 9X spolu s HONOR Band 5 – WUMEDA

 3. Pingback: SÚŤAŽ: Vyhrajte inteligentný hlasový prekladač Langie S2 | TOUCHIT

 4. Pingback: Vyhraj Huawei P30 lite a náramok Huawei Band 4 | TOUCHIT

 5. Pingback: SÚŤAŽ: Vyhrajte jedinečný smartfón motorola one macro | TOUCHIT

 6. Pingback: Krížovka TOUCHIT | TOUCHIT

 7. Pingback: Ako sa vám páči TOUCHIT? | TOUCHIT

 8. Pingback: Mesačná súťaž TOUCHIT | TOUCHIT

 9. Pingback: Vyhrajte 3x ESET Internet Security | TOUCHIT

 10. Pingback: Oslavujeme 5 rokov. Vyhrajte spoločný večer s nami pri partičke biliardu | TOUCHIT

 11. Pingback: Oslavujeme 5 rokov: Vyhrajte spoločný večer s nami pri partičke biliardu – ITmix.cz

 12. Pingback: Vyhrajte megapraktický kompresor Xiaomi Mi Portable Air Pump | TOUCHIT

 13. Pingback: Vyhrajte nadupaný Energizer Energy E500S a dobite si poriadne baterky | TOUCHIT

 14. Pingback: Vyhraj skvelé bezdrôtové slúchadlá Honor Magic Earbuds | TOUCHIT

 15. Pingback: Vyhraj skvelé bezdrôtové slúchadlá Honor Magic Earbuds – Slovakia

 16. Pingback: Súťaž: Vyhrajte predplatné na portál Bezpečnosť v praxi , ktorý oslavuje svoje prvé narodeniny | TOUCHIT

 17. Pingback: Vyhraj jedinečné Honor Magic Watch 2 s náramkom od dizajnérky | TOUCHIT

 18. Pingback: SÚŤAŽ: Vyhrajte fantastický robotický vysávač Lenovo E1 Vacuum Cleaner | TOUCHIT

 19. Pingback: SÚŤAŽ: Vyhrajte fantastický robotický vysávač Lenovo E1 Vacuum Cleaner – ITmix.cz

 20. Pingback: Súťaž o obaly na notebook Honor | TOUCHIT

 21. Pingback: Súťaž o obaly na notebook Honor – ITmix.cz

 22. Pingback: SÚŤAŽ: Pomôžte nám nájsť meno pre nášho maskota | TOUCHIT

 23. Pingback: SÚŤAŽ: Pomôžte nám nájsť meno pre nášho maskota – ITmix.cz

 24. Pingback: SÚŤAŽ: Ochráňte svoje deti a zároveň vyhrajte atraktívne ceny | TOUCHIT

 25. Pingback: SÚŤAŽ: Ochráňte svoje deti a zároveň vyhrajte atraktívne ceny – ITmix.cz

 26. Pingback: Súťaž: Vyhrajte herné slúchadlá a myšku OMEN by HP | TOUCHIT

 27. Pingback: SÚŤAŽ: Vyhrajte 3× skvelý fitness náramok Xiaomi MiBand 5 | TOUCHIT

 28. Pingback: SÚŤAŽ: Vyhrajte nadupaný Xiaomi Mi10T Pro na našom Instagrame | TOUCHIT

 29. Pingback: Súťaž: Vyhrajte elektrickú kolobežku #HMBRG V1 | TOUCHIT

 30. Pingback: SÚŤAŽ: Vyhrajte skvelý HONOR 10X Lite na našom Instagrame

 31. Pingback: SÚŤAŽ: Vyhrajte fantastické HONOR Watch GS Pro

 32. Pingback: SÚŤAŽ: Vyhrajte ústnu sprchu TrueLife AquaFloss Station

 33. Pingback: Najsuťaže.sk - vieme, kde beží súťaž o mobil, auto, kozmetiku či peniaze. Sleduj www.najsutaze.sk

 34. Pingback: SÚŤAŽ: Vyhrajte bezdrôtový reproduktor Lamax Sounder2 | TOUCHIT

 35. Pingback: SÚŤAŽ: Vyhrajte bezdrôtové slúchadlá Lamax Dots2 | TOUCHIT

 36. Pingback: SÚŤAŽ: Vyhrajte inteligentný fitness náramok Lamax | TOUCHIT

 37. Pingback: SÚŤAŽ: Vyhrajte 3 audioknihy od Audiolibrix | TOUCHIT

 38. Pingback: SÚŤAŽ: Vyhrajte sonickú zubnú kefku Realme | TOUCHIT

 39. Pingback: SÚŤAŽ: Vyhrajte inteligentnú váhu TrueLife FitScale | TOUCHIT

 40. Pingback: SÚŤAŽ: Vyhrajte 1TB SSD disk Kingston | TOUCHIT

 41. Pingback: SÚŤAŽ: Vyhrajte webovú kameru Logitech | TOUCHIT

 42. Pingback: Vyhrajte: Inteligentné hodinky Honor Watch ES | TOUCHIT

 43. Pingback: SÚŤAŽ: Vyhraj hodinky Xiaomi MiWatch Lite | TOUCHIT

 44. Pingback: SÚŤAŽ: Vyhraje sonickú zubnú kefku Curaprox Hydrosonic Pro | TOUCHIT

 45. Pingback: SÚŤAŽ: Vyhrajte bezdrôtové slúchadlá AlzaPower | TOUCHIT

 46. Pingback: SÚŤAŽ: Vyhrajte odolný smartfón Aligator | TOUCHIT

 47. Pingback: Vyhrajte rozširovač Wi-Fi signálu Xiaomi | TOUCHIT

 48. Pingback: Vyhrajte multifunkčný nožík Leatherman Micra | TOUCHIT

 49. Pingback: Vyhrajte čelovku LedLenser | TOUCHIT

 50. Pingback: Vyhrajte bezdrôtové slúchadlá Motorola | TOUCHIT

 51. Pingback: Vyhrajte multifunkčné náradie Leatherman Micra | TOUCHIT

 52. Pingback: Vyhrajte sonickú zubnú kefku TrueLife | TOUCHIT

 53. Pingback: Vyhrajte bezdrôtový reproduktor reproduktor GRAVASTAR VENUS | TOUCHIT

 54. Pingback: Vyhrajte detský digitálny smart teplomer | TOUCHIT

 55. Pingback: Vyhrajte bezdrôtové slúchadlá Niceboy Podsie | TOUCHIT

 56. Pingback: Vyhrajte unikátnu PC skrinku Meshify | TOUCHIT

 57. Pingback: Vyhrajte 3D ventilátor Leo | TOUCHIT

 58. Pingback: Najsuťaže.sk - vieme, kde beží súťaž o mobil, auto, kozmetiku či peniaze. Sleduj www.najsutaze.sk

 59. Pingback: Vyhrajte slúchadlá TCL | TOUCHIT

 60. Pingback: Vyhrajte stolný pracovný ventilátor Peter | TOUCHIT

 61. Pingback: Vyhrajte bezdrôtovú nabíjačku so sterilizátorom | TOUCHIT

 62. Pingback: Vyhrajte ketónovú diétu na 4 týždne od KetoMixu | TOUCHIT

Pridaj komentár