Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosti Microsoft a LinkedIn spúšťajú ďalšiu fázu programu s cieľom pomôcť uchádzačom o prácu zvýšiť zručnosti a zamestnávateľom získať kvalifikovaných pracovníkov

Microsoft  oznámil, že už pomohil viac ako 30 miliónom ľudí z 249 krajín a regiónov získať prístup k digitálnym zručnostiam a prekonal tak svoj pôvodný cieľ 25 miliónov stanovený vlani v júni. Svoje úsilie teraz ešte znásobuje a chce pomôcť 250-tisíc spoločnostiam, aby našli v roku 2021 nových pracovníkov s potrebnou kvalifikáciou.

Online vzdelávacie kurzy od spoločností GitHub, LinkedIn a Microsoft počas pandémie využívali milióny ľudí, či už išlo o robotníkov prepustených z tovární, predavačov a predavačky z maloobchodných predajní alebo vodičov nákladných vozidiel. Pomohli im pripraviť sa na získanie aj tých najžiadanejších pracovných pozícií vrátane zákazníckych služieb, riadenia projektov alebo analýzy dát.

Microsoft oznamuje (plné znenie oznámenia nájdete v oficiálnom blogu spoločnosti Microsoft), že na celý rok 2021 predlžuje svoje bezplatné kurzy LinkedIn Learning a Microsoft Learn spolu so zvýhodnenými certifikáciami, ktoré zodpovedajú desiatim najžiadanejším pracovným pozíciám. Týmto krokom kladie základy pre ekonomiku založenú na vedomostiach, keď nové súbory nástrojov a platforiem prepájajú kvalifikovaných uchádzačov o prácu so zamestnávateľmi.

„V uplynulom roku pandémia zasiahla predovšetkým tie najzraniteľnejšie pracovné pozície,“ povedal Brad Smith, prezident spoločnosti Microsoft. „V spoločnostiach LinkedIn a Microsoft preto zdvojnásobujeme naše úsilie a začíname nové iniciatívy, ktoré budú podporovať inkluzívnejší trh práce založený na zručnostiach. Cieľom je ponúkať viac alternatív, väčšiu flexibilitu a dostupné výučbové programy, ktoré uchádzača ľahšie prepoja s novými pracovnými miestami.“

Spoločnosť LinkedIn plánuje pomôcť 250-tisíc spoločnostiam prijať v tomto roku nových pracovníkov na základe schopností, a to vďaka novým aj existujúcim nástrojom pre nábor zamestnancov. LinkedIn bude ponúkať nové spôsoby, ktorými uchádzači o zamestnanie môžu preukázať svoje zručnosti, a súčasne tiež nové nástroje, prostredníctvom ktorých môžu zamestnávatelia oslovovať kandidátov na základe získanej úrovne zručností. Patria medzi ne:

  • Pilotný projekt LinkedIn Skills Path, nový spôsob, ako spoločnosti môžu najímať zamestnancov podľa zručností. Program Skills Path spája kurzy LinkedIn Learning s hodnotením zručností a pomáha tak pracovníkom náboru vyhľadávať kandidátov spravodlivejším spôsobom – na základe ich preukázaných zručností. Do pilotného programu Skills Path služby LinkedIn sa zapájajú rôzne spoločnosti, napríklad BlackRock, Gap Inc. a TaskRabbit, ktoré chcú rozšíriť svoje možnosti náboru, aby lepšie začleňovali kandidátov s rozmanitými skúsenosťami.
  • Nové funkcie profilu LinkedIn prispôsobené individuálnym potrebám a lepšiemu zviditeľneniu pomôžu ľuďom zdieľať viac informácií o sebe, svojej kariére a svojich cieľoch atraktívnejším spôsobom. Jednou z nich je video Cover Story, pomocou ktorého môžu uchádzači o prácu predviesť svoje mäkké zručnosti náborárom a vedúcim pracovníkom, ktorí rozhodujú o obsadzovaní voľných pracovných miest. 75 % osôb zodpovedných za prijímanie nových pracovníkov sa domnieva, že štandardný životopis je pre vyhodnotenie mäkkých zručností kandidáta nedostatočný, a takmer 80 % sa domnieva, že video hrá teraz pri posudzovaní kandidátov významnejšiu úlohu.*
  • Rozšírený prístup k službe LinkedIn Skills Graph pomôže vytvoriť jednotný jazyk v oblasti zručností pre jednotlivcov, zamestnávateľov, vzdelávacie inštitúcie a štátne úrady, ktorý umožní zlepšiť programy pre plánovanie pracovných síl, nábor pracovníkov a kariérny rozvoj.

Úsilie spoločnosti LinkedIn zamerané na propagáciu rôznorodých príležitostí spojených s digitálnymi zručnosťami podčiarkujú tiež aktivity Microsoftu. Napríklad aplikácia Kariérny tréner (Career Coach) je dostupná v rámci Microsoft Teams for Education a využíva službu LinkedIn. Vysokoškolským študentom poskytuje individuálne prispôsobené poradenstvo, ako by mali postupovať pri budovaní svojej kariéry. Vzdelávacím inštitúciám potom ponúka jednotné riešenie pre budovanie kariéry študentov, prostredníctvom ktorého im môžu pomôcť definovať si svoje ciele, záujmy a zručnosti. Využíva pri tom nástroje na identifikáciu zručností založené na umelej inteligencii a integráciu so službou LinkedIn. Tá umožní zladiť ucelený profil študenta s trendmi na trhu a pomôže mu rozvíjať zručnosti požadované v reálnom svete a napojiť ho na mentorov a ostatných študentov. To všetko na jednom mieste.

„Nábor pracovníkov sa už dlhý čas zakladá výlučne na ich predchádzajúcom zamestnaní, získaných akademických tituloch alebo existujúcich kontaktoch. To sa začína meniť. Pracovníci dnes lepšie rozumejú tomu, aké schopnosti majú a potrebujú, a dokážu ich lepšie vyjadriť. Firmy zasa neprihliadajú len na tradičné kritériá, ale zaujímajú ich tiež zručnosti, s ktorých pomocou môžu prácu zvládnuť aj pracovníci z často prehliadaných komunít. Chceme pomôcť túto zmenu urýchliť,“ uviedol Ryan Roslansky, výkonný riaditeľ spoločnosti LinkedIn. „Od vlaňajšieho júna pomohli spoločnosti Microsoft a LinkedIn viac ako 30 miliónom ľudí z celého sveta získať prístup k digitálnym zručnostiam. A dnes sa zameriavame na zručnosti a chceme pomôcť 250-tisíc firmám, aby mohli v roku 2021 prijať nových pracovníkov práve na základe ich schopností.“

Spoločnosť Microsoft v rámci tejto iniciatívy úzko spolupracuje so svojimi partnermi z radov neziskových organizácií a pomáha im poskytovať sprievodnú podporu, vďaka ktorej takmer šesť miliónov študujúcich spoja s koučmi, mentormi a ďalšími kontaktmi. Microsoft bude uplatňovať nadobudnuté poznatky v širšom meradle a predstavuje novú službu Career Connector, ktorá 50-tisíc uchádzačom o prácu poskytne počas nasledujúcich troch rokov príležitosť zabezpečiť si zamestnanie založené na technológiách. Zameria sa na študujúcich, ktorí si osvojili zručnosti cez partnerov Microsoftu z radov neziskových a vzdelávacích organizácií, s dôrazom na ženy a menšiny nedostatočne zastúpené v technologickom sektore.

* Metodika prieskumu: Spoločnosť Censuswide uskutočnila online prieskum na objednávku spoločnosti LinkedIn v období 25. februára až 2. marca 2021 medzi 1 009 osobami zodpovednými za prijímanie nových pracovníkov a 2 101 uchádzačmi o prácu z USA vo veku 18 až 69 rokov.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.