Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

365.bank má za sebou ďalší obchodne úspešný rok, pričom dosiahla zlepšenie takmer v každej položke svojho prevádzkového výsledku a rok uzavrela so ziskom na úrovni takmer 85 mil. eur.

Banka sa v súlade so svojou stratégiou zameriavala najmä na oblasť retailového bankovníctva. V rámci neho rástla z pohľadu objemu poskytnutých retailových úverov, ktorý prevýšil úroveň 2,2 mld. eur, ako aj počtu aktívnych klientov, ktorý narástol o 7%. Počas sledovaného obdobia priniesla viacero nových inovácií a razila princípy udržateľného bankovníctva. Od magazínu Euromoney získala ocenenie Najlepšia ESG banka na Slovensku.

„Aj keď uplynulý rok priniesol mnoho makroekonomických a geopolitických výziev, vnímam ho z pohľadu banky ako úspešný. Dokázali sme rásť vo väčšine pre nás dôležitých ukazovateľoch. V súlade s našou stratégiou sme sa aj tento rok fokusovali najmä na retailový segment klientov a utlmovali korporátny biznis. Naďalej je našou prioritou byť jednou z troch bánk v rámci parametra „top of mind“. S týmto účelom sme skvalitňovali naše produkty, inovovali, zlepšovali mobilnú aplikáciu, ale tiež uplatňovali princípy udržateľného a spoločensky zodpovedného bankovníctva, a to všetko pri dosahovaní nákladovej efektívnosti,“ hodnotí rok 2023 Andrej Zaťko, CEO 365.bank.

Hlavné ekonomické ukazovatele

Rok 2023 uzavrela 365.bank s čistým ziskom na úrovni takmer 85 mil. eur. Po očistení jednorazového efektu v podobe výnosu z predaja dcérskej spoločnosti 365.life, ku ktorému došlo v predchádzajúcom roku, pritom ide medziročne o nárast výsledku hospodárenia na úrovni 8 %. 

Pod hospodársky výsledok sa pritom podpísali najmä pozitívne obchodné výsledky banky v retailovej oblasti, ale aj pozitívny vývoj opravných položiek. Portfólio retailových úverov vzrástlo o 4 % na 2,2 mld. eur a objem vkladov retailových klientov ostal v porovnaní s minulým rokom na stabilnej úrovni 3,2 mld. eur. 365.bank zaznamenala nárast počtu aktívnych klientov o 7 %. Darilo sa aj predaju podielových fondov 365.invest hlavne prostredníctvom pobočkovej siete, ktorý vzrástol o 34 % na 162 mil. eur.

V dôsledku zvýšenej aktivity banky v obchodnej oblasti dosiahla nárast čistého príjmu z poplatkov a provízií14,3 % na 49,8 mil. eur. V reakcii na rastúci trend úrokových sadzieb, ovplyvnený najmä rastom centrálnej sadzby ECB ako aj sadzby štátnych dlhopisov, dosiahol aj čistý úrokový príjem medziročný nárast o 9 % na približne 130 mil. eur. 

Na druhej strane sa 365.bank darilo držať prevádzkové náklady pod kontrolou. V tomto smere pritom zaznamenala len mierny nárast personálnych nákladov o 7 %, a to v reakcii na narastajúcu infláciu a s ňou súvisiacu úpravu miezd, a medziročne nezmenenú úroveň ostatných prevádzkových nákladov.

S cieľom posilňovať svoju pozíciu plnoformátovej retailovej banky naďalej redukovala  korporátne portfólio úverov v prospech retailového segmentu.

Čo sa týka ostatných ekonomických ukazovateľov, bilančná suma dosiahla medziročne porovnateľnú úroveň 4,6 mld. eur. Celková kapitálová primeranosť je 22,56 % a naďalej významne prekračuje úroveň minimálneho požadovaného kapitálu

V priebehu uplynulého roka banka úspešne umiestnila ďalšie emisie senior nezabezpečených dlhopisov (MREL), historicky po prvýkrát aj emisiu určenú retailovým klientom, a to vo výške 12,5 mil. eur.

V roku 2023 získala 365.bank od ratingovej agentúry Moody’s depozitný a rating emitenta na úrovni Ba1/NP, čo v porovnaní s tým predchádzajúcim predstavuje výrazné zlepšenie. Pod tento výsledok sa podpísala najmä transformácia na plnoformátovú retailovú banku, ale aj redukcia korporátneho portfólia úverov, či väčší fokus sa na poskytovanie a rast spotrebiteľských a hypotekárnych úverov retailovým klientom.

Čo sa týka očakávaní na aktuálny rok 2024, 365.bank bez pochýb vníma najmä nové výzvy spojené s legislatívou. „Výrazné zvýšenie zdanenia ovplyvní stratégiu banky a niektoré pripravené projekty, ktoré budú v tejto situácii prehodnotené. A ešte viac zvýši potrebu efektívneho fungovania a zvyšovania výnosov. Primeraný zisk je jeden z parametrov, ktoré sú od bánk vyžadované legislatívou a súčasne stabilnú a ziskovú banku od nás očakávajú aj naši klienti,“ dodáva Andrej Zaťko.

Technológie a inovácie

Doterajšiu ponuku platieb mobilom a hodinkami 365.bank rozšírila o nové spôsoby platenia. V priebehu roka spustila nové formy smart platieb prsteňom, náramkom,  kľúčenkou, či dokonca analógovými hodinkami.

Zároveň počas celého roka sa banka tiež zameriavala na vylepšovanie súčasných a na dopĺňanie nových funkcionalít v aplikácii. Pridala možnosť využiť predschválený úver prostredníctvom aplikácie, zrealizovala viacero krokov pre jej ešte bezpečnejšie využívanie a zvýšila aj jej výkon. Investičné Syslenie si po novom budú môcť založiť klienti nielen v mobile, ale aj v pobočke.

ESG a CSR aktivity

Počas roka 2023 rozvíjala 365.bank princípy ekologického a udržateľného bankovníctva. Klienti mali možnosť aj naďalej využívať digitálne, bezplastové a bezpapierové produkty, ako sú bezplastový účet s digitálnou kartou, eko hypotéka s možnosťou zníženia úrokovej sadzby či ďalšie digitálne produkty, ktoré vybavia bez tvorby uhlíkovej stopy priamo v mobilnej aplikácii. Banka uskutočnila ďalšie kroky s cieľom stať sa uhlíkovo neutrálnou do roku 2025.

Ekológia a udržateľnosť, ale aj finančné vzdelávanie pritom dominovali aj v rámci CSR aktivít. Projekty v oblasti finančného vzdelávania pritom zastrešovala v spolupráci s Komenského inštitútom a Junior Achievement Slovensko.

Banka pritom napĺňala aj svoje záväzky, ktoré jej vyplývajú zo signatárstva Charty diverzity, v rámci ktorej sa oficiálne prihlásila k záväzku vytvárať a udržiavať pracovné prostredie založené na princípoch rozmanitosti, nediskriminácie a rovnosti, a to bez ohľadu na vek, pohlavie, etnicitu, náboženstvo, sexuálnu orientáciu či zdravotné znevýhodnenie.

Aktivity 365.bank v oblasti ESG jej priniesli ocenenie najlepšia ESG banka na Slovensku v medzinárodnej bankovej súťaži Euromoney Awards for Excellence.

Značky: