Nevyhnutným krokom pre rozvoj energetickej infraštruktúry v Česku a na Slovensku je plánované zavádzanie inteligentných elektromerov, takzvaných smartmetrov.

Tieto moderné zariadenia umožňujúce flexibilnú komunikáciu medzi dodávateľom a odberateľom energie, budú do roku 2027 povinné pre všetky odberné miesta so spotrebou nad 6 MWh ročne. Nariadenie vychádza z európskej smernice o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, ktorej cieľom je zefektívniť hospodárenie s energiami v krajinách dvadsaťsedmičky.

Tradičné elektromery vo svete modernej energetiky postupne strácajú miesto. Ich nástupcovia, tzv. smartmetre, majú byť podľa európskej smernice do šiestich rokov v Česku a na Slovensku povinne nainštalované všetkým odberateľom so spotrebou nad 6 MWh ročne. V Česku sa výmena dotkne približne 850 tisíc spotrebiteľov. „Na našom distribučnom území je to približne 250 tisíc odberných miest. Vzhľadom na výhody, ktoré pre distribútora aj spotrebiteľov zo smartmeteringu plynú, sme sa rozhodli pre inštaláciu na všetkých dvojtarifných odberných miestach aj s nižšou spotrebou. Celkovo plánujeme vymeniť až 550 tisíc elektromerov,“ uvádza Tomáš Samuel, vedúci projektu Chammeleon, ktorý bude EG.D. realizovať na svojom distribučnom území v nasledujúcich rokoch.

Inteligentné elektromery sa od tých súčasných líšia najmä tým, že môžu obojstranne komunikovať nielen s prevádzkovateľom distribučnej siete, ale aj so zákazníkom. Umožňujú distribútorovi a dodávateľovi elektriny získavať namerané hodnoty elektriny spotrebovanej či vyrobenej zákazníkom diaľkovým odpočtom a využívať riadenie prevádzky vybraných spotrebičov. Moderná technológia ponúkne zákazníkom nové možnosti, napríklad detailnú kontrolu spotreby v reálnom čase či možnosť ušetriť na celkovej spotrebe.

„Smartmetre prinášajú odberateľom nesporný benefit v podobe fakturovania skutočnej spotreby elektrickej energie namiesto odhadovanej. Samotný prístup k dátam, ktoré sú automatizovane zbierané, dáva odberateľom možnosť pochopiť vplyv používania konkrétnych spotrebičov na ich celkovú spotrebu, teda lepšie pochopiť vlastný prístup,“ hovorí Peter Feciľak z Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach, ktorý sa na vývoji inteligentných elektromerov podieľa.

Poskytovateľ služieb bude môcť prostredníctvom inteligentnej meracej technológie zlepšiť kvalitu, bezpečnosť, spoľahlivosť aj udržateľnosť dodávok elektrickej energie. „Vďaka inteligentným meracím systémom má dodávateľ elektriny podrobný prehľad o spotrebe elektriny v danom odbernom mieste. To mu umožňuje podrobne analyzovať odberové diagramy svojej bilančnej skupiny a zlepšiť predpovedné modely na nákup elektriny,“ hovorí František Janíček zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Možnosť pravidelného diaľkového odpočtu elektromeru odstráni aj potrebu každoročnej návštevy pracovníka dodávateľa u odberateľa energie.

Prechod od tradičného k „inteligentnému“ meraniu sa netýka iba elektrickej energie, ale aj ďalších spotrebných komodít. „Technológiu smartmeteringu je možné veľmi efektívne aplikovať aj na spotrebu vody. Podľa našich odhadov vďaka inteligentným technológiám možno znížiť spotrebu vody až o štvrtinu. Z hľadiska legislatívy pritom platí, že aj inteligentné meradlá umožňujúce diaľkový odpočet budú od roku 2027 v Česku povinné. Vyplýva to z európskej smernice o energetickej efektívnosti a týka sa to všetkých meračov tepla, vodomerov na teplú vodu a indikátorov na radiátoroch,“ vysvetľuje Karel Vlach, generálny riaditeľ spoločnosti Enbra.

Smartmetre ako neoddeliteľná súčasť inteligentných distribučných sústav

Plánované zavedenie smartmetrov nielen pre spotrebiteľov s odberom nad 6 MWh ročne, ale postupne aj pre väčšinu menších odberateľov, je jedným z kľúčových krokov transformácie distribučných sústav na takzvané Smart Grids. „Komunikácia v reálnom čase je na implementáciu inteligentných sietí nevyhnutná. A to nielen medzi výrobcami elektrickej energie a distribútormi, ale aj s koncovými zákazníkmi. Na ich plnú integráciu do tohto systému a správne fungovanie celej sústavy sú preto inteligentné elektromery nevyhnutné,“ hovorí Miroslav Kopt, vedúci útvaru Strategických projektov EG.D.

S plošnou inštaláciou smartmetrov napokon počíta aj projekt inteligentných distribučných sústav ACON, ktorý na časti územia Česka a Slovenska vzniká v cezhraničnej spolupráci EG.D a Západoslovenskej distribučnej (ZSD). „Dáta všetkých spotrebiteľov poslúžia na efektívnejšie riadenie celej distribučnej sústavy. Vďaka nim budeme môcť predvídať, ako sa používatelia v rámci siete správajú v priebehu času, a bude tak možné presne plánovať distribúciu elektrickej energie naprieč celou sústavou. Používatelia tak okrem informácií o vlastnej spotrebe dostanú do ruky nástroj, ktorý im umožní efektívnejšie využívať ďalšie zdroje, napríklad domáce fotovoltické riešenia,“ opisuje Stanislava Sádovská, projektová manažérka ZSD pre implementáciu projektu ACON.

Smartmetre majú v neposlednom rade význam aj v kontexte zmeny toku elektrickej energie. Dnešné siete sú totiž založené na jednosmernom toku – od elektrárne cez dodávateľa k odberateľovi. Keďže inteligentné meranie Smart Grids umožní obojsmerný prenos, na trh budú môcť vstúpiť aj sami zákazníci. „Zavedenie inteligentných elektromerov u zákazníkov pripojených k sieti nízkeho napätia bude dôležité z hľadiska možnosti ich aktívneho zapojenia prostredníctvom agregátora do poskytovania podporných služieb výkonovej rovnováhy. Inteligentné elektromery tiež zákazníkom umožnia zapojiť sa do plánovaných energetických komunít na zdieľanie vlastných obnoviteľných zdrojov energie,“ spresňuje Ministerstvo priemyslu a obchodu.

ACON

Autor článku: ACON