Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Pracujúce deti, ktoré boli dôchodkovo poistené v roku 2021 a želajú si poukázať rodičovský dôchodok náhradným rodičom, by nemali zabudnúť oznámiť to do konca februára 2023 Sociálnej poisťovni. Rovnako tak môžu urobiť v tomto termíne aj tí poistenci, ktorí si neželajú, aby Sociálna poisťovňa poukázala časť ich odvodov biologickým rodičom, resp. jednému z rodičov.

Slúži na to formulár Vyhlásenie fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok, ktorý je k dispozícii na webovej stránke Sociálnej poisťovne, resp. v jej pobočkách po celom Slovensku. V prípade, že si deti želajú, aby bol ich rodičom priznaný rodičovský dôchodok, nie je potrebné urobiť nič. Nárok vznikne automaticky.

Kedy dieťa nemusí doručovať žiadne vyhlásenie

O rodičovský dôchodok nie je potrebné žiadať. Ak ste rodičom alebo osvojiteľom dieťaťa, nárok na rodičovský dôchodok vzniká priamo zo zákona. To znamená, že dieťa nemusí doručiť žiadny formulár/vyhlásenie. Nárok na rodičovský dôchodok nevznikne priamo zo zákona iba vtedy, ak dieťa urobí vyhlásenie v zákonom stanovenej lehote – prvýkrát do 28. februára 2023, aby nárok naň nevznikol.

Ako a kedy doručiť formulár, ak chcete rodičovský dôchodok presmerovať alebo odoprieť

Poistenec (dieťa poberateľa dôchodku), ktorý chce prispievať „náhradným“ rodičom* alebo si želá  vylúčiť priznanie rodičovského dôchodku, musí svoj úmysel oznámiť Sociálnej poisťovni. Urobí tak prostredníctvom formulára Vyhlásenie fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok. Následne ho treba doručiť Sociálnej poisťovni do 28. februára 2023 jedným z nasledovných spôsobov:

  1. osobne v pobočke Sociálnej poisťovne –zamestnanec Sociálnej poisťovne overí totožnosť a údaje oprávnenej osoby (klienta) – klient vyhlásenie vyplní na webe Sociálnej poisťovne, vytlačí ho a s prípadnými prílohami (právoplatný rozsudok súdu o zverení do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov*) následne odovzdá v pobočke Sociálnej poisťovne, kde tlačivo pred zamestnancom pobočky podpíše,
  • prostredníctvom pošty – podpis oprávnenej osoby (klienta) na vyhlásení overuje notár, resp. matrika – klient formulár vyplní na webe Sociálnej poisťovne, vytlačí ho, podpíše                                 a s prípadnými prílohami (právoplatný rozsudok súdu o zverení do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov*) pošle poštou na adresu: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta 8, 813 63 Bratislava 1,
  • ako všeobecné podanie cez portál slovensko.sk (Vyhlásenie fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok) – klient formulár vyplní na webe Sociálnej poisťovne, následne si ho uloží a spolu s prílohami odošle Sociálnej poisťovni cez portál slovensko.sk (prílohy k podaniu klient prikladá len v prípade, ak chce poukázať rodičovský dôchodok osobe, ktorej bol zverený do starostlivosti – v tom prípade ide o kópiu rozhodnutia súdu s doložkou právoplatnosti o zverení do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov*).
  • s využitím elektronickej služby Podávanie Vyhlásenia fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok na portáli slovensko.sk – klient formulár vyplní a odošle priamo v prostredí elektronickej služby s využitím elektronického občianskeho preukazu a čítačky, resp. aplikácie Slovensko v mobile (prílohy k podaniu klient prikladá len v prípade, ak chce poukázať rodičovský dôchodok osobe, ktorej bol zverený do starostlivosti – v tom prípade ide o kópiu rozhodnutia súdu s doložkou právoplatnosti o zverení do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov*).
  • cez Elektronický účet poistenca – žiadosť sa nachádza v menu vľavo v sekcii Dôchodkové poistenie. Klient zadá novú žiadosť kliknutím na tlačidlo „+Nové vyhlásenie“, zobrazí sa mu predvyplnené tlačivo, v ktorom dopíše požadované údaje a toto vyhlásenie následne elektronicky odošle (prílohy k podaniu klient prikladá len v prípade, ak chce poukázať rodičovský dôchodok osobe, ktorej bol zverený do starostlivosti – v tom prípade ide o kópiu rozhodnutia súdu s doložkou právoplatnosti o zverení do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov*).

*osoby, ktorej bolo dieťa zverené na základe rozhodnutia príslušného orgánu – čiže do náhradnej osobnej starostlivosti

Nárok na rodičovský dôchodok vzniká najskôr od 1. januára 2023 a Sociálna poisťovňa ho v tomto roku vyplatí jednorazovo v jednej splátke za celý rok 2023. V ďalších rokoch ho budú dôchodcovia dostávať mesačne v ich obvyklých výplatných termínoch, v ktorých dostávajú aj samotnú dôchodkovú dávku. Rodičovský dôchodok nezvyšuje ani výšku odvodov dieťaťa do Sociálnej poisťovne a ani nemá vplyv na výšku jeho budúceho dôchodku (neznižuje ho).

V prípade priznania nároku na rodičovský dôchodok tento bude platiť po dobu piatich kalendárnych rokov. Napríklad, ak nárok vznikne 1. januára 2023, bude trvať do 31. decembra 2027. Výška rodičovského dôchodku sa bude prepočítavať každý rok na základe vymeriavacích základov dieťaťa spred dvoch rokov, jeho maximálna suma v roku 2023 pre jedného rodiča je 21,80 eura.

Ďalšie podrobné informácie o podmienkach nároku, spôsobe výpočtu a najčastejších otázkach sú zverejnené na webovej stránke Sociálnej poisťovne a v podcaste: 

Rodičovský dôchodok

Najčastejšie otázky a odpovede k rodičovskému dôchodku