Ľudia na divú zver poľovali odjakživa, na Slovensku je aj v súčasnosti poľovnícka komunita silná a aktívna. Poľovníkom sa však nemôže stať ktokoľvek. Aby bol lov zveri legálny, poľovník musí zložiť odborné skúšky, získať poľovný lístok a mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu.

Nechyťte sa do pasce

Poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone práva poľovníctva je zo zákona povinné, a to najmä preto, že pri poľovačke zúčastneným hrozí relatívne vysoké riziko úrazu či škody na majetku. Allianz – Slovenská poisťovňa má vo svojom portfóliu zahrnuté poistenie pre poľovníkov, ktoré kryje škodu na zdraví a škodu na veci vrátane ušlého zisku. Poľovník si toto poistenie môže uzavrieť sám, no častejšie si svojich členov hromadne poisťujú poľovnícke združenia. V oboch prípadoch však poistený musí byť oficiálne registrovaný v poľovníckom združení a musí absolvovať platné poľovnícke skúšky. V prípade, že by poľovník v čase lovu nemal platný poľovný lístok, poisťovňa má právo náhradu škody zamietnuť.

Z lovca korisť

Pri poľovačke sa často stáva, že výstrel mierený na divú zver zasiahne človeka. To sa stalo
aj partii poľovníkov, ktorí spoločne za zníženej viditeľnosti striehli na diviaky. Keď už to vyzeralo, že diviak na muške nemá žiadnu šancu, strelec pri hľadaní vhodnej pozície zakopol a neplánovane vystrelil. Nešťastne pri tom zasiahol svojho kolegu, ktorý utŕžil poranenia magistrálnych tepien
a periférneho nervu. Allianz – Slovenská poisťovňa mužovi vyplatila poistné plnenie vo výške
33-tisíc eur. Zohľadnila pri tom nielen bolestné, ale aj stratu na zárobku počas PN a sťaženie spoločenského uplatnenia.

Bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia

Náhrada škody na zdraví sa v súlade zo zákonom rozlišuje na náhradu za bolesť a náhradu
za sťaženie spoločenského uplatnenia. Náhrada za bolesť sa poskytuje jednorazovo, a to ako kompenzácia za bolesť spôsobenú poškodením zdravia, jeho liečením alebo odstraňovaním následkov. Nejde teda len o dobu výkonu ošetrenia a liečebných zákrokov, ako napríklad operácie alebo rehabilitačných cvičení, ale aj obdobie medzi nimi.

Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia je klientovi takisto vyplatená jednorazovo.
Pri určovaní nároku poškodeného na takúto kompenzáciu sa hodnotí závažnosť poškodenia
na zdraví a predpokladaný vývoj následkov. Klient má na náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia nárok v prípade, ak jeho poškodenie na zdraví má preukázateľne nepriaznivé dôsledky na jeho ďalšie životné úkony, na uspokojenie jeho životných a spoločenských potrieb alebo
na plnenie spoločenských úloh. Následky nemusia byť viditeľné, do úvahy sa berie aj obmedzenie alebo úplné znemožnenie voľby výkonu povolania alebo účasti na iných spoločenských podujatiach. Poisťovňa tiež prihliada k možnostiam spoločenského uplatnenia poškodeného
pred zranením.

Značky: