Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

  • Prvá konferencia ESG: počas tejto konferencie bola predstavená ucelená koncepcia prístupu k životnému prostrediu, sociálnym záležitostiam a vedeniu spoločnosti v celom hodnotovom reťazci.
  • Mercedes-Benz sa chce do konca tohto desaťročia stať plnoelektrickým výrobcom automobilov a do roku 2030 chce zmenšiť svoju stopu CO2 na každé osobné motorové vozidlo o viac ako polovicu v porovnaní s rokom 2020.
  • Sedemdesiat percent spotrebovanej energie vo výrobe by do roku 2030 mala pokryť energia z obnoviteľných zdrojov.
  • Prostredníctvom systému rešpektovania ľudských práv výrobca automobilov Mercedes-Benz zvyšuje transparentnosť a v prípade potreby zavedie príslušné opatrenia vo vzťahu k 24 surovinám so zvýšeným rizikom.
  • Mercedes-Benz sa usiluje o dosiahnutie 30-percentného podielu žien vo vedúcich pozíciách do roku 2030.
  • Podiel trvalo udržateľných nástrojov financovania a bilaterálnych dohôd o financovaní, ktoré sú prepojené s trvalo udržateľnými kľúčovými ukazovateľmi výkonnosti sa zvýšia.

Pri príležitosti svojej prvej konferencie ESG (Environment, Social and Governance; životné prostredie, sociálne záležitosti a vedenie spoločnosti) pre investorov a analytikov oznámil vynálezca automobilu rozsiahle opatrenia na zníženie emisií CO2 a vytvorenie trvalo udržateľnej hodnoty pre všetky zainteresované strany. Ako už bolo potvrdené na klimatickej konferencii OSN COP26 v novembri 2021, výrobca automobilov Mercedes-Benz sa usiluje o rýchlejší prechod na elektrické vozidlá. „Požiadavka na individuálnu mobilitu je čoraz silnejšia. Našou úlohou je splniť túto potrebu trvalo udržateľným spôsobom. Mercedes-Benz má jasný plán, ako sa stať klimaticky neutrálnou spoločnosťou. Do roku 2030 chceme dosiahnuť polovicu cesty. Na to, aby sme v oblasti ochrany klímy napredovali rýchlejšie, potrebujeme maximálne zapojenie a intenzívnejšiu spoluprácu medzi politickou sférou, hospodárskou sférou a celou spoločnosťou,“ uviedol Ola Källenius, predseda predstavenstva Mercedes-Benz Group AG.

Cieľom spoločnosti je znížiť emisie CO2 na každé osobné motorové vozidlo v celom životnom cykle vozidla do konca tohto desaťročia v porovnaní s rokom 2020 minimálne o polovicu. Dôležitým nástrojom na dosiahnutie tohto cieľa je elektrifikácia autoparku, nabíjanie zelenou elektrinou, zlepšenie technológie akumulátorov, ako aj rozsiahle použitie recyklovaných materiálov a energie z obnoviteľných zdrojov vo výrobe. Do roku 2030 sa predpokladá, že viac ako 70 percent spotrebovanej energie vo výrobe pokryje energia z obnoviteľných zdrojov. Tento plán by mala pokryť výstavba zdrojov solárnej a veternej energie v niektorých prevádzkach a uzavretie ďalších príslušných zmlúv o odbere elektrického prúdu.

Electric only – na ceste za nulovými emisiami počas jazdnej prevádzky

Elektrifikácia portfólia značky Mercedes-Benz už dlhú dobu napreduje veľkými krokmi. Cieľom je dosiahnuť 50-percentný podiel hybridných vozidiel dobíjateľných zo siete a akumulátorových elektrických vozidiel do roku 2025. Okrem toho chce byť koncern do roku 2030 plne elektrický všade tam, kde to trhové podmienky dovolia. Už dnes zahŕňa ponuka vozidiel šesť plnoelektrických modelov a čoskoro bude zahŕňať deväť plnoelektrických modelov. Doteraz predstavila značka Mercedes-Benz vozidlá EQA, EQB, EQC (kombinovaná spotreba elektriny podľa WLTP 25 – 21,3 kWh/100 km; kombinované emisie CO2: 0 g/km)[1], EQS, EQE 350+ (kombinovaná spotreba elektriny podľa WLTP: 18,7 – 15,9 kWh/100 km, kombinované emisie CO2: 0 g/100 km) [1] a EQV. Ako ďalšie modely budú nasledovať EQS SUV, EQE SUV a EQT. Aj pri ľahkých úžitkových motorových vozidlách chce spoločnosť vybudovať svoje vedúce postavenie v oblasti elektromobility pomocou pokročilej elektrifikácie všetkých konštrukčných radov.

Zelené nabíjanie – obnoviteľné zdroje energie pre elektrické vozidlá

V priebehu životného cyklu elektrického vozidla je nabíjanie elektrickým prúdom z obnoviteľných zdrojov energie podstatným faktorom znižovania emisií CO2. Mercedes-Benz umožňuje zelené nabíjanie[2] na všetkých približne 300 000 verejných nabíjacích miestach siete Mercedes me Charge v Európe. Výrobca automobilov Mercedes-Benz tým zabezpečuje prísun rovnakého množstva elektrického prúdu z obnoviteľných zdrojov do siete pri každom nabíjaní.

Akumulátor – zmenšovanie stopy CO2 inovatívnym chemickým zložením akumulátorových článkov a recyklovaním akumulátorov

Akumulátor je najvýznamnejší nástroj na znižovanie emisií CO2. Pri súčasnom energetickom mixe v EÚ pripadá viac ako polovica emisií CO2 v celom životnom cykle na dodávateľský reťazec a výrobu. Tento podiel je možné výrazne znížiť použitím obnoviteľných zdrojov energie. Prechodom na výrobu článkov s neutrálnymi emisiami CO2 je možné znížiť emisie pri výrobe celého bloku akumulátorov o 20 percent. Dodatočné úspory CO2 by sa mali dosiahnuť ďalšími opatreniami – napríklad zlepšením procesu výroby anód a katód. Strategické partnerstvá pomáhajú vyvíjať a industrializovať vyspelé a konkurencieschopné technológie článkov. Anódy s vysokým podielom kremíka a s viac ako 800 watthodinami na liter na úrovni článkov ponúknu od polovice desaťročia vysoký potenciál zvýšenia energetickej hustoty. Mercedes-Benz chce súčasne vo svojich sériových vozidlách používať akumulátory LFP s katódou, ktorá neobsahuje žiadny kobalt. Spoločnosť v spolupráci s výskumnými partnermi pracuje aj na akumulátoroch s pevným elektrolytom. V rámci celosvetovej stratégie recyklácie automobilových systémov akumulátorov buduje Mercedes-Benz v súčasnosti v meste Kuppenheim na juhu Nemecka[3] svoj vlastný recyklačný závod s neutrálnymi emisiami CO2. Návrh procesu patentovanej hydrometalurgie s úrovňami spätného získania viac ako 96 percent by mal umožniť holistické obehové hospodárenie s materiálmi akumulátorov.

Použitie zelenej ocele a hliníka – nástroj pre trvalo udržateľnú budúcnosť

Mercedes-Benz buduje dodávateľský reťazec zelenej oceľe[4], aby výrazne rozšíril používanie ocele produkovanej s nízkymi emisiami CO2 a bez emisií CO2. Spoločnosť spolu so všetkými dodávateľmi ocele vedome nestavia na kompenzácii, ale na zabraňovaní a znižovaní emisií CO2. Ako prvý výrobca osobných motorových vozidiel sa spoločnosť v roku 2021 podieľala na švédskom inovatívnom podniku H2 Green Steel (H2GS). Cieľom je priniesť zelenú oceľ na trh v rôznych modeloch vozidiel už v roku 2025. Presadzovaním obsiahlej koncepcie pre obehové hospodárstvo by sa mal podiel sekundárneho hliníka priebežne zvyšovať. Okrem toho sa spoločnosť ako prvý výrobca vozidiel zaväzuje, že pre svoje lisovne a odlievárne v Európe bude v budúcnosti nakupovať už len primárny hliník s certifikáciou Iniciatívy za dohľad nad hliníkom (Aluminium Stewardship Initiative ASI). Tým bude zaručené, že sa suroviny budú získavať a spracovávať zodpovedne a ekologicky nezávisle od krajiny pôvodu – od ťažby cez hutnícke spracovanie a zušľachtenie až po brány závodov Mercedes-Benz. Tento zámer by sa mal v strednodobom meradle rozšíriť aj na iné prevádzky mimo Európy.

Trvalo udržateľné materiály v sériovej výrobe – dnes a v blízkej budúcnosti

V niektorých modeloch vozidiel sa už sériovo používajú trvalo udržateľné materiály. Medzi ne patria poťahy sedadiel zo 100-percentne recyklovaných PET fliaš, ako aj podlahové krytiny z priadzí, ktoré sa získavajú z rybárskych sietí a zo zvyškov kobercov. Kanále káblov v EQS a EQE sa už vyrábajú z recyklovaných skládkových odpadov. V EQS dosahuje celková hmotnosť konštrukčných dielov, ktoré sa vyrábajú šetrne k prírodným zdrojom z recyklovaných a obnoviteľných surovín, už viac ako 80 kilogramov. Uplatňovaním princípov Dizajn pre životné prostredie a Dizajn pre obehové hospodárstvo pri výbere materiálov chce Mercedes-Benz do roku 2030 zvýšiť podiel recyklovaných materiálov v jednom vozidle na 40 percent.

Veľký celok – ekologická, sociálna a podnikateľská zodpovednosť idú ruka v ruke

Mercedes-Benz od tohto roku vyrába vo všetkých svojich vlastných závodoch s neutrálnymi emisiami CO2. Okrem toho sa spoločnosť usiluje zvýšiť výrobu obnoviteľnej energie tým, že vo vlastných závodoch vybuduje kapacity pre veternú a solárnu energiu.

Mercedes-Benz sa pridržiava komplexnej koncepcie ESG vo všetkých svojich obchodných odboroch. Prechod na neutrálne emisie CO2 a s tým súvisiaci rozvoj elektrickej mobility prináša množstvo výziev, a to aj so zreteľom na použitie surovín, ako je napríklad kobalt alebo lítium, či na dodávateľské reťazce. V rámci systému rešpektovania ľudských práv výrobca automobilov Mercedes-Benz zvyšuje transparentnosť a v prípade potreby zavedie príslušné opatrenia vo vzťahu k 24 surovinám so zvýšeným rizikom. Cieľom je zabezpečiť dodržiavanie ľudských práv v celom dodávateľskom reťazci: od baní, v ktorých sa ťažia suroviny, cez spracovateľské prevádzky až po vlastnú produkciu. 

Okrem trvalej udržateľnosti a integrity tvorí rôznorodosť základ trvalo udržateľnej obchodnej stratégie Mercedes-Benz. Táto spoločnosť je presvedčená o tom, že trvalo udržateľný úspech je možné dosiahnuť len v spolupráci s rôznorodými tímami. Manažment rôznorodosti a inklúzie pôsobí v oblasti podpory žien. Podiel žien v predstavenstve Mercedes-Benz Group AG dosahuje 37,5 percenta: traja z ôsmich členov predstavenstva sú ženy. Výrobca automobilov Mercedes-Benz chce mať vo vedúcich pozíciách viac kvalifikovaných žien a v rámci ďalšieho kroku sa usiluje dosiahnuť v roku 2030 podiel žien v takýchto pozíciách na úrovni 30 percent.

S prechodom na klimatickú neutrálnosť sa mení aj svet financií. Zelené možnosti financovania sú čoraz dôležitejšie. Preto budú trvalo udržateľné nástroje financovania ako zelené cenné papiere kryté aktívami a bilaterálne dohody o financovaní, ktoré sú spojené s trvalo udržateľnými kľúčovými ukazovateľmi výkonnosti, čoraz rozmanitejšie. Mercedes-Benz okrem toho do roku 2026 očakáva výrazný nárast investičných výdavkov, ktoré sú zosúladené s taxonómiou EÚ a sú v súlade jeho plnoelektrickou stratégiou. Analýza hodnotenia ESG značky Mercedes-Benz je dôležitý aspekt identifikácie a vyplnenia medzier v transparentnosti. V roku 2021 sa spoločnosti podarilo výrazne zlepšiť tieto hodnotenia ESG.

Značky: