Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

HLAVNÉ ÚDAJE ZA DRUHÝ ŠTVRŤROK 2016:

  • Vykázané tržby medziročne poklesli o 11 %. Tržby, upravené pre porovnateľné jednotky a zohľadňujúce zmeny výmenných kurzov, medziročne poklesli o 7 %. Tržby v segmente mobilného vysokorýchlostného pripojenia poklesli najmä z dôvodu zhoršeného makroekonomického prostredia.
  • Tržby vzrástli v juhovýchodnej Ázii a Oceánii. Tržby v segmente 4G v pevninskej Číne a v segmente Siete v Severnej Amerike boli stabilné.
  • Aktuálne trendy tržieb a obchodný mix budú podľa prognóz prevládať aj v druhej polovici roka.
  • Hrubá marža medziročne poklesla na 32,3 % (33,2 %), najmä z dôvodu vyššieho podielu zákaziek na pokrytie vysokorýchlostným pripojením, s nižšími maržami v oblasti hardvéru a vyšším podielom zákaziek na služby.
  • Prevádzková marža medziročne poklesla na 5,1 % (5,9 %), najmä z dôvodu negatívneho dopadu precenenia, kontraktov zameraných na zaistenie meny a nižšej hrubej marže, čo čiastočne kompenzovali nižšie prevádzkové výdavky a náklady na reštrukturalizáciu.
  • Boli podniknuté ďalšie kroky s cieľom znížiť náklady, ktoré určili novú ročnú úroveň „run rate“ pre prevádzkové výdavky, okrem nákladov na reštrukturalizáciu, vo výške 53 miliárd švédskych korún pre druhú polovicu roka 2017.
  • Tok hotovosti z prevádzkovej činnosti dosiahol -0,7 (3,1) miliardy švédskych korún. Tok hotovosti z prevádzkovej činnosti za prvú polovicu roka dosiahol -3,1 (-2,8) miliardy švédskych korún. Aj naďalej platí stanovený cieľ dosiahnuť 70% mieru konverzie hotovosti za celý sledovaný rok.

Západná a stredná Európa

Dokončenie projektov mobilného vysokorýchlostného pripojenia v roku 2015 v západnej a strednej Európe sa aj naďalej negatívne premieta do medziročného rastu tržieb. Operátori sa stále zameriavajú na investície do rozširovania kapacít a zvyšovania kvality s cieľom zlepšiť zákaznícke skúsenosti. Tržby v segmente Profesionálne služby zostávajú stabilné.

TABULKA KLÚČOVÝCH FINANČNÝCH UKAZOVATEĽOV ZA Q2 2016:

Miliárd švédskych korúnDruhý štvrťrok  2016Druhý štvrťrok 2015Medziročná zmenaPrvý

štvrťrok 2016

Medzi -kvartálna zmena
Čistý objem tržieb54,160,7-11 %52,24 %
Rast tržieb upravený pre porovnateľné jednotky a zohľadňujúci zmeny výmenných kurzov-7 %6 %
Hrubá marža32,3 %33,2 %33,3 %
Hrubá marža bez nákladov na reštrukturalizáciu33,2 %35,1 %33,9 %
Príjmy z prevádzkovej činnosti2,83,6-22 %3,5-20 %
Príjmy z prevádzkovej činnosti bez nákladov na reštrukturalizáciu3,86,3-40 %4,1-8 %
Prevádzková marža5,1 %5,9 %6,7 %
Prevádzková marža bez nákladov na reštrukturalizáciu7,0 %10,4 %7,9 %
Čisté príjmy1,62,1-26 %2,1-26 %
Zriedený zisk na akciu v švédskych korunách0,480,64-25 %0,60-20 %
Zisk na akciu (nezodpovedajúci metodike IFRS) vo švédskych korunách 1)0,831,45-43 %0,87-5 %
Tok hotovosti z prevádzkovej činnosti-0,73,1-123 %-2,4-70 %
Čistá hotovosť na konci sledovaného obdobia 2)21,028,0-25 %36,5-43 %
  • Zriedený zisk na akciu bez amortizácie, odpisov získaného nehmotného majetku a výdavkov na reštrukturalizáciu.
  • Definícia Čistej hotovosti bola znemená a nezahŕňa benefity po skončení pracovného pomeru, pozri účtovné pravidlá spoločnosti na strane 24.

KOMENTÁR HANSA VESTBERGA, PREZIDENTA A GENERÁLNEHO RIADITEĽA ERICSSONU

Negatívne trendy, panujúce v našom odvetví, sa od prvého štvrťroka zintenzívnili, čo ovplyvnilo dopyt po mobilnom vysokorýchlostnom pripojení, najmä na trhoch so zhoršeným makroekonomickým prostredím. Priebežne uskutočňujeme kroky, zamerané na znižovanie nákladov. Vo svetle vývoja trhov však vedenie spoločnosti, s podporou predstavenstva, podniklo významné opatrenia smerujúce k ďalšiemu zníženiu nákladov.

Business

Tržby v segmente Firmy medziročne poklesli o 11 %. Tržby, upravené pre porovnateľné jednotky a zohľadňujúce zmeny výmenných kurzov, poklesli o 7 %. Tržby v segmente mobilného vysokorýchlostného pripojenia opäť poklesli, najmä na trhoch so zhoršeným  makroekonomickým prostredím, ako je Brazília, Rusko a Blízky východ. Dokončenie projektov mobilného vysokorýchlostného pripojenia v roku 2015 v Európe sa aj naďalej negatívne premieta do medziročného rastu tržieb. Tržby v segmente 4G v pevninskej Číne sú medziročne stabilné – pokračuje rýchle tempo zavádzania sietí.

Tržby v segmente Siete v Severnej Amerike sú medziročne stabilné, najmä vďaka pokračujúcim investíciám do rozširovania kapacít mobilného vysokorýchlostného pripojenia. Tržby v segmente Globálne služby v Severnej Amerike poklesli z dôvodu nižšej aktivity v segmente Profesionálne služby.

Pokračoval prechod zo sietí 3G na 4G, najmä v častiach Ázie, čo prispelo k solídnemu rastu tržieb v regióne juhovýchodnej Ázie a Oceánie.

Tržby v oblastiach cieleného rastu tvorili 20 % celkových tržieb, v sledovanom štvrťroku vzrástli o 5 %, pri konštantných výmenných kurzoch. Naďalej sa zameriavame na rast tržieb z predaja softvéru a pravidelných zákaziek za účelom zlepšenia ziskovosti v čase.

V rámci strategického partnerstva s firmou Cisco sme sa podieľali na viac ako 200 zákazkách pre jej zákazníkov vo všetkých významných regiónoch. K dnešnému dňu bolo uzatvorených viac ako 30 zmlúv, čo predstavuje dobrý začiatok pre dosiahnutie cieľa tržieb vo výške 1 miliardy dolárov na rok 2018.

Aktuálne trendy tržieb a obchodný mix budú podľa prognóz prevládať aj v druhej polovici roka.

Profitabilita

Boli zavedené opatrenia na zvýšenie ziskovosti za účelom obnovenia ziskovosti v segmente Globálne služby, spočívajúce najmä v optimalizácii kapacít pracovísk, poskytujúcich služby. Straty v segmente Zavádzanie sietí sa významne znížili, prevádzková marža, okrem výdavkov na reštrukturalizáciu, v segmente Profesionálne služby v sledovanom štvrťroku postupne vzrástla na 10%.

Predaje v segmente Siete boli ovplyvnené nižšími tržbami a rastúcim podielom zákaziek na pokrytie, s nižšou maržou u hardvéru. Marža v segmente Riešenia podpory sa znížila najmä v dôsledku nižších tržieb u softvéru prevádzkovej a obchodnej podpory (OSS a BSS).

Ziskovosť sekvenčne poklesla, najmä v dôsledku nižších príjmov z predaja práv k duševnému vlastníctvu. Príjmy z predaja práv k duševnému vlastníctvu v sledovanom štvrťroku dosiahli 2,2 miliardy švédskych korún, čo predstavuje aktuálne portfólio zmlúv o predaji práv k duševnému vlastníctvu. Príjmy v prvom štvrťroku dosiahli 3,8 miliardy švédskych korún a zahŕňali vybrané jednorazové položky.

Priebežne uskutočňujeme kroky, zamerané na znižovanie nákladov. Prevádzkové výdavky, bez započítania výdavkov na reštrukturalizáciu, sa medziročne znížili o 2,1 miliardy na 14 (16,1) miliárd švédskych korún, najmä v dôsledku opatrení súvisiacich s globálnym programom znižovania nákladov a zvyšovania efektivity.

Opatrenia na ďalšie zníženie nákladov

V reakcii na nižší dopyt po investíciách do mobilného vysokorýchlostného pripojenia bol realizovaný celý rad krokov smerom k ďalšiemu zlepšeniu efektivity a znižovaniu nákladov.

Program znižovania nákladov a hľadania úspor, ktorý si stanovil za cieľ dosiahnuť v priebehu roka 2017 čisté ročné úspory vo výške 9 miliárd švédskych korún, pokračuje podľa plánu. Ďalej obmedzíme investície do výskumu a vývoja IP a využijeme výhody vyššej efektivity novej štruktúry spoločnosti. Očakávame, že spoločne tieto opatrenia znížia ročnú úroveň „run rate“ pre prevádzková výdavky, okrem nákladov na reštrukturalizáciu, vo výške 53 miliárd švédskych korún pre druhú polovicu roka 2017. Tento cieľ je nutné porovnať so 63 miliardami švédskych korún za celý rok 2014 – zodpovedá dvojnásobku skôr stanovených úspor prevádzkových nákladov.

K 1. 7. bola zavedená nová štruktúra spoločnosti za účelom rýchlejšej realizácie stratégií, reflektovania spôsobu práce našich zákazníkov a zvýšenia koncovej zodpovednosti firemných subjektov.  Nová štruktúra zároveň podporí znižovanie nákladov a zvyšovanie efektivity, vrátane odstránenia súčasného zdvojenia činností pri vývoji produktov.

S ohľadom na aktuálne trendy v našom odvetví zintenzívnime naše aktivity zamerané na zníženie nákladov predaja a prispôsobíme naše podniky nižšiemu dopytu po mobilnom vysokorýchlostnom pripojení.

Prostredníctvom štrukturálnych zlepšení prevádzkového kapitálu a ziskovosti sa zameriame na zachovanie silnej pozície v oblasti čistej hotovosti. Ďalej platí, že znížime úroveň kapitálových výdavkov, keďže investície do globálnych centier informačných a komunikačných technológií dosiahli vrchol.

Naša stratégia Prepojená spoločnosť pozostáva z troch hlavných prvkov: využiť naše nainštalované zariadenia, investovať do nových zdrojov príjmov za účelom dosiahnutia udržateľného rastu príjmov (oblasti cieleného rastu) a vytvárať silný tok hotovosti, ktorý umožní dlhodobé investície a zaistí solídnu bilanciu.  Digitalizácia vytvára nové príležitosti pre rast u súčasných aj nových zákazníkov – pevne verím, že naša stratégia a opatrenia, ktoré v súčasnosti realizujeme, vytvoria budúcu hodnotu pre našich akcionárov.