Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

HLAVNÉ ÚDAJE ZA DRUHÝ ŠTVRŤROK 2017:

 • Vykázané tržby medziročne klesli o 8 %. Tržby, upravené pre porovnateľné jednotky a zohľadňujúce zmeny výmenných kurzov, medziročne klesli o 13 %. Odhadujeme, že trh so zariadeniami pre siete RAN v roku 2017 vykáže pokles v ráde vyšších jednotiek percent v porovnaní s predchádzajúcim odhadom poklesu rádovo o 2–6 %.
 • Hrubá marža dosiahla 27,9 % (32,3 %). Hrubá marža bez nákladov na reštrukturalizáciu dosiahla 29,8 % (33,2 %).
 • Príjmy z prevádzkovej činnosti dosiahli -1,2 miliardy švédskych korún. Príjmy z prevádzkovej činnosti, nezahrnujúce náklady na reštrukturalizáciu, dosiahli 0,3 miliardy švédskych korún, medziročne klesli vo všetkých segmentoch.
 • Prevádzková marža v segmente Siete sa rovnala 7 %. Prevádzková marža, nezahrnujúca náklady na reštrukturalizáciu, klesla na 10 % (13 %) v dôsledku pretrvávajúceho nižšieho objemu predaja softwaru.
 • Príjmy z prevádzkovej činnosti v segmente IT a cloudy negatívne ovplyvnila nižšia kapitalizácia vývoja nákladov, medzikvartálne aj medziročne.
 • V dôsledku súčasného prostredia na trhu bude urýchlené plánované znižovanie nákladov, aby sa ročná výška „run rate“ do polovice roka 2018 znížila o min. 10 miliárd švédskych korún.
 • Spoločnosť pozoruje vyššie riziko ďalších zmien na trhu a projektov našich zákazníkov, podľa odhadu sa to v nadchádzajúcom roku negatívne premietne do príjmov z prevádzkovej činnosti vo výške 3-5 miliárd švédskych korún.
 • Vzhľadom na zmeny v oblasti technológií a portfólia dôjde k obmedzeniu kapitalizácie nákladov, čo sa podľa odhadov negatívne premietne do čistých príjmov z prevádzkovej činnosti, ktoré v druhej polovici roka 2017 dosiahnu -2,9 (1,3) miliardy švédskych korún, bez ďalších dopadov na hotovosť.
 • Tok hotovosti z prevádzkovej činnosti dosiahol 0,0 (-0,7) miliardy švédskych korún.

TABUĽKA KLÚČOVÝCH FINANČNÝCH UKAZOVATEĽOV ZA Q2 2017:

Miliárd švédskych korúnDruhý štvrťrok  2017Druhý štvrťrok 2016Medzi-ročná zmenaPrvý štvrťrok 2017Medzi -kvartálna zmena6 mesiacov 20176 mesiacov 2016
Čistý objem tržieb49,954,1-8 %46,48 %96,3106,3
Čistý objem tržieb  upravený pre porovnateľné jednotky v Q1 201749,954,1-8 %47,84 %97,7106,3
Rast tržieb upravený pre porovnateľné jednotky a zohľadňujúci zmeny výmenných kurzov-13 %9 %– 15 %-4 %
Hrubá marža27,9 %32,3 %13,9 %21,2 %32,8 %
Hrubá marža bez nákladov na reštrukturalizáciu a upravená pre porovnateľné jednotky v Q1 201729,8 %33,2 %30,5 %30,1 %33,6 %
Príjmy z prevádzkovej činnosti-1,22,8-145 %-12,3-90 %-13,66,2
Príjmy z prevádzkovej činnosti bez nákladov na reštrukturalizáciu a upravené pre porovnateľné jednotky v Q1 20170,33,8-93 %1,1-74 %1,47,9
Prevádzková marža-2,5 %5,1 %-26,6 %-14,1 %5,9 %
Prevádzková marža bez nákladov na reštrukturalizáciu a upravená pre porovnateľné jednotky v Q1 20170,6 %7,0 %2,3 %1,4 %7,4 %
Čisté príjmy1,01,6-164 %-10,9-91 %-11,93,7
Zriedený zisk na akciu vo švédskych korunách-0,300,48-163 %-3,29-91 %-3,591,08
Zisk na akciu (nezodpovedajúci metodike IFRS) vo švédskych korunách 1)0,170,83-80 %-2,42-107 %-2,251,70
Tok hotovosti z prevádzkovej činnosti0,0-0,7-100 %-1,5-100 %-1,5-3,1
Čistá hotovosť na konci sledovaného obdobia24,021,014 %28,3-15 %24,021,0

Komentár Börje Ekholma, prezidenta a generálneho riaditeľa Ericssonu:

Nie sme spokojní s naším celkovým výkonom – pokračujúcim poklesom objemu predaja a rastúcimi stratami v sledovanom štvrťroku. Realizácia našej cielenej obchodnej stratégie naberá na obrátkach. Vo svetle aktuálnych podmienok na trhu však aj tak urýchlime plánované kroky, zamerané na zníženie nákladov.

Tržby, upravené pre porovnateľné jednotky a zohľadňujúce zmeny výmenných kurzov, klesli o 13 %. Na základe vývoja v prvom štvrťroku sme dospeli k záveru, že naša súčasná trhová prognóza trhu so zariadeniami pre siete RAN (rádiové prístupové siete) zodpovedá externým prognózam poklesu v ráde vyšších jednotiek percent za celý rok 2017.

Vzhľadom na aktuálne trhové prostredie, pozíciu našej spoločnosti a cielenejšiu obchodnú stratégiu budeme pokračovať vo vyhodnocovaní rizikovosti prebiehajúcich kontraktov. Podľa dosiahnutého výsledku analýzy vidíme vyššie riziko v ďalších zmenách na trhu a v projektoch našich zákazníkov, čo by sa v budúcom roku negatívne premietlo do hospodárskych výsledkov v objeme 3-5 miliárd švédskych korún, 30 % z čoho by podľa našich odhadov ovplyvnilo stav hotovosti.

Vzhľadom na zmeny v oblasti technológií a portfólia obmedzíme kapitalizáciu platformy produktov, náklady na vývoj nového softwaru a náklady na hardware. Odhadujeme, že uvedené trendy sa negatívne premietnu do príjmov z prevádzkovej činnosti, ktoré v druhej polovici roka 2017 dosiahnu -2,9 (1,3) miliardy švédskych korún, bez ďalších dopadov na hotovosť. Túto hodnotu je potrebné porovnať s celkovým dopadom na Príjmy z prevádzkovej činnosti vo výške -0,3 (1,2) miliardy švédskych korún, dosiahnuté v sledovanom štvrťroku.

Jednou z kľúčových súčastí našej cielenej obchodnej stratégie je obmedzenie nákladov a zvýšenie efektivity. Vo svetle aktuálneho výhľadu trhu urýchlime naše kroky, aby sme zaistili splnenie cieľa zdvojnásobiť po roku 2018 prevádzkovú maržu, dosiahnutú v roku 2016. Hlavné opatrenia budú zavedené v oblasti poskytovania služieb a bežných nákladov, s výnimkou nákladov na výskum a vývoj. Plánujeme dosiahnuť úsporu nákladov tak, aby sa ročná hodnota „run rate“ do polovice roka 2018 znížila min. o 10 miliárd švédskych korún, približne polovica z ktorých sa bude týkať bežných nákladov.

Pokles hospodárskych výsledkov v segmente Siete bol spôsobený predovšetkým nižším objemom predaja softwaru, a to z dvoch hlavných dôvodov: neobvykle vysoký objem predaja softwaru v druhom štvrťroku minulého roka a opatrná úroveň investícií do mobilného vysokorýchlostného pripojenia. Pozitívna správa však je, že pre jedného popredného globálneho operátora sme sa stali dodávateľom rádiových sietí číslo jeden.

Zlepšenie výsledkov v segmente Siete dosiahneme pokračujúcim zúročením investícií do systému ERS (rádiový systém Ericssonu) a znižovaním nákladov, predovšetkým pri poskytovaní služieb. Systém ERS aj naďalej preukazuje svoju konkurencieschopnosť a v súčasnosti predstavuje 49 % dodávok rádiových jednotiek za sledovaný štvrťrok. V sledovanom štvrťroku sme oznámili uzatvorenie prielomovej zmluvy o podpore firmy Vodafone UK pri vývoji jej siete 4G a dodávkach rádiových technológií pro siete 5G. Aby sme zabezpečili vedúcu pozíciu nášho portfólia aj v budúcnosti, začali sme zvyšovať investície do výskumu a vývoja v segmente Siete, v sledovanom štvrťroku sa jednalo o celkové navýšenie o 0,2 miliardy švédskych korún. V súlade s našou cielenejšou stratégiou sme v sledovanom štvrťroku podpísali zmluvu o odpredaji nášho podnikania v oblasti napájacích modulov.

Úspešne pokračujú činnosti, ktoré preorientujú naše podnikanie v segmente Manažované služby tak, aby sa zvýšila jeho ziskovosť. Doteraz sme určili 42 kontraktov s objemom predaja vo výške 7 miliárd švédskych korún v roku 2016, ktoré buď ukončíme, alebo o nich budeme znova rokovať, prípadne ich transformujeme. K dnešnému dňu sme ukončili, znovu prerokovali alebo transformovali deväť týchto kontraktov, čo povedie k zvýšeniu ročného zisku približne o 140 miliónov švédskych korún.

Segment IT a cloudy zažil ďalší náročný štvrťrok a vykázal značné straty. Zvyšovanie strát v sérii po sebe idúcich období sa všeobecne vysvetľuje nižšou kapitalizáciou nákladov na výskum a vývoj. Do hrubej marže sa aj naďalej negatívne premietali rozsiahle projekty digitálnej transformácie.

Segment IT a cloudy je strategickou oblasťou Ericssonu – naši zákazníci sa budú pripravovať na siete 5G, budú digitalizovať svoje prevádzky a investovať do budúcej sieťovej architektúry, založenej na softwarovo definovanej logike. Kľúčovým faktorom výkonu v tomto segmente je úspech nášho nového portfólia produktov, predaj ktorého v uplynulom roku postupne vzrástol o 7 %.

Podnikáme rázne kroky, aby sme v segmente IT a cloudy zlepšili hospodárske výsledky, vrátane stabilizácie cestovnej mapy produktov, riešenia projektov, ktoré vykazujú neuspokojivé výsledky, so zákazníkmi, zlepšenia rozsahu dodávok projektov a zníženia nákladov, najmä pri poskytovaní služieb.

Príjmy z prevádzkovej činnosti v segmente Médiá sekvenčne vzrástli v dôsledku vyššieho objemu predaja, zlepšenia obchodného mixu a zníženia nákladov. Aj naďalej budeme skúmať strategické príležitosti v segmente Médiá.

Súčasťou tejto správy je tabuľka na strane 4, ktorá opisuje pokrok v realizácii našej cielenej obchodnej stratégie.

Vo svetle aktuálneho trhového prostredia a hospodárskych výsledkov našej spoločnosti urýchľujeme opatrenia na zníženie nákladov. Naša cielená obchodná stratégia je navrhnutá tak, aby sme aj napriek náročnej situácii na trhu znovu získali vedúce postavenie v oblasti technológií a na trhu a zlepšili naše hospodárske výsledky. Pozorujeme prvé signály realizácie stratégie v praxi, napr. rastúce investície do výskumu a vývoja v segmente Siete a zvyšovanie dodávok systému ERS, čo zvyšuje našu konkurencieschopnosť na trhu.

Uskutočňovanie prognóz

Prognóza týkajúca sa trhu

 • Na základe vývoja v prvom polroku sme dospeli k záveru, že naša súčasná prognóza trhu so zariadeniami pre siete RAN (rádiové prístupové siete) zodpovedá externým prognózam poklesu v ráde vyšších jednotiek percent za celý rok 2017. Tento údaj je potrebné porovnať s našou predchádzajúcou prognózou 2–6% poklesu.

Prognóza týkajúca sa cielenej stratégie Ericssonu

 • Riešením problematiky málo výkonných podnikov v segmente Manažované služby a optimalizáciou ponuky v segmente Zavádzanie sietí očakávame zníženie celoročných tržieb vo výške až 10 miliárd švédskych korún do roku 2019.
 • Máme v pláne realizovať úspory nákladov tak, aby sme do polovice roka 2018 znížili ročnú hodnotu „run rate“ o min. 10 miliárd švédskych korún. Dosiahnuté úspory sa rozdelia medzi poskytovanie služieb a bežné náklady (G&A, IT, nehnuteľnosti  a pod.) v pomere 50/50.
 • Plánujeme zvýšiť efektivitu výskumu a vývoja. V krátkodobom horizonte však dôjde k zvýšeniu nákladov na výskum a vývoj, najmä v segmente Siete.
 • Náklady na reštrukturalizáciu na rok 2017 sa odhadujú na 6–8 miliárd švédskych korún, pravdepodobne dosiahnu vyššiu z uvedených hodnôt.
 • Pozorujeme vyššie riziko v ďalších zmenách na trhu a v projektov našich zákazníkov, čo by sa v nadchádzajúcom roku negatívne premietlo do hospodárskych výsledkov v objeme 3–5 miliárd švédskych korún, z čoho 30 % by ovplyvnilo stav hotovosti.
 • Obmedzenie kapitalizácie nákladov na vývoj a nákladov na hardware sa podľa odhadov negatívne premietne do čistých príjmov z prevádzkovej činnosti, ktoré v druhej polovici roka 2017 dosiahnu -2,9 (1,3) miliardy švédskych korún, bez ďalších dopadov na hotovosť.

Prognóza týkajúca sa ostatných aktivít Ericssonu

 • Už skôr oznámená zmena rozsahu zmluvy o manažovaných službách v Severnej Amerike medziročne zníži tržby za tretí štvrťrok roka 2017.
 • Očakávame, že trendy v našom odvetví a obchodný mix u mobilného vysokorýchlostného pripojenia z roku 2016 pretrvajú aj v roku 2017.