Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

HLAVNÉ ÚDAJE ZA 3. ŠTVRŤROK

  • Vykázané tržby a tržby upravené pre porovnateľné jednotky a zohľadňujúce zmeny výmenných kurzov medziročne poklesli o 14 %, predovšetkým v dôsledku vývoja v segmente Siete, kde vykázané tržby klesli o 19 %.
  • Negatívne trendy v odvetví z prvej polovice roka 2016 ešte zrýchlili. Hlavným dôvodom je nižší dopyt po mobilnom vysokorýchlostnom pripojení, najmä na trhoch so zhoršeným makroekonomickým prostredím.
  • Hrubá marža medziročne poklesla na 28,3 % (33,9 %) z dôvodu nižších tržieb v oblasti kapacity mobilného vysokorýchlostného pripojenia, vyššieho podielu tržieb za služby a nižších tržieb v segmente Siete.
  • Prevádzková marža sa medziročne znížila na 0,7 % (8,6 %) v dôsledku nižšej hrubej marže a nižších tržieb, čo čiastočne kompenzovali nižšie prevádzkové výdavky.
  • Súčasné trendy v odvetví naznačujú trochu slabší rast sezónnych tržieb, než je medzi 3. a 4. štvrťrokom obvyklé. Negatívny dopad na tržby bude mať tiež obnovená zmluva o manažovaných službách v Severnej Amerike so zníženým rozsahom. Podľa očakávania má v oblasti mobilného vysokorýchlostného pripojenia v krátkodobom horizonte prevládať aktuálny obchodný mix tržieb za pokrytie a kapacitu.
  • Program znižovania nákladov a zvyšovania efektivity smeruje k svojmu cieľu. Realizujeme aj ďalšie krátkodobé opatrenia, najmä pokiaľ ide o znižovanie nákladov na predaj, s cieľom prispôsobiť prevádzku slabšiemu dopytu po mobilnom vysokorýchlostnom pripojení.
  • Tok hotovosti z prevádzkovej činnosti dosiahol hodnoty –2,3 (1,6) miliardy švédskych korún. Za účelom zlepšenia toku hotovosti v krátkodobom i dlhodobom horizonte sú preto prijímané prevádzkové a štrukturálne opatrenia.

TABULKA KĽÚČOVÝCH FINANČNÝCH UKAZOVATEĽOV ZA Q3 2016:

Miliárd švédskych korúnTretí štvrťrok 2016Tretí štvrťrok 2015Medzi-ročná zmenaDruhý štvrťrok 2016Medzi -kvartálna zmena
Čistý objem tržieb51,159,2-14 %54,1-6 %
Rast tržieb upravený pre porovnateľné jednotky a zohľadňujúce zmeny výmenných kurzov-14 %-9 %
Hrubá marža28,3 %33,9 %32,3 %
Hrubá marža bez reštrukturalizačných nákladov29,4 %34,5 %33,2 %
Príjmy z prevádzkovej činnosti0,35,1-93 %2,8-88 %
Príjmy z prevádzkovej činnosti bez reštrukturalizačných nákladov1,66,1-73 %3,8-58 %
Prevádzková marža0,7 %8,6 %5,1 %
Prevádzková marža bez reštrukturalizačných nákladov3,1 %10,2 %7,0 %
Čisté príjmy0,23,1-106%1,6-111 %
Zriedený zisk na akciu vo švédskych korunách-0,070,94-107 %0,48-115 %
Zisk na akciu (nezodpovedajúci metodike IFRS) vo švédskych korunách 1)0,341,34-75 %0,83-59 %
Tok hotovosti z prevádzkovej činnosti-2,31,6-249 %-0,7225 %
Čistá hotovosť ku koncu sledovaného obdobia 2)16,325,8-37 %21,0-22 %
  • Zriedený zisk na akciu bez amortizácie, odpisov nadobudnutého nehmotného majetku a výdavkov na reštrukturalizáciu.
  • Definícia Čistej hotovosti bola znemená v Q1 2016 a nezahŕňa benefity po skončení pracovného pomeru, pozri účtovné pravidlá spoločnosti.

Komentár Jana Frykhammara, prezidenta a generálneho riaditeľa Ericssonu 

Negatívne trendy v odvetví z prvej polovice roka 2016 sa ešte zrýchlili, čo malo dopad na tržby za 3. štvrťrok, primárne vo vzťahu k mobilnému vysokorýchlostnému pripojenia. Pokles tržieb v oblasti pokrytí a kapacity mobilného vysokorýchlostného pripojeniu bol obzvlášť výrazný na trhoch so zhoršeným makroekonomickým prostredím. Okrem toho boli tržby za kapacitu v Európe nižšie než v minulom roku. Hrubá marža medziročne poklesla z dôvodu nižších tržieb v oblasti kapacity mobilného vysokorýchlostného pripojenia, vyššieho podielu tržieb za služby a nižších tržieb v segmente Siete.

Obchodná činnosť

V prvej polovice roka 2016 malo na mnoho dôležitých trhov v regiónoch, ako je Latinská Amerika, Stredný východ či subsaharská Afrika, dopad zhoršené makroekonomické prostredie. Tento negatívny vývoj sa v 3. štvrťroku zrýchlil a na týchto trhoch tak záporne ovplyvnil tržby v oblasti pokrytia a kapacity mobilného vysokorýchlostného pripojenia. Okrem toho boli tržby za kapacitu v Európe nižšie než v minulom roku. To súhrnne viedlo k významnému odchýleniu od očakávaní spoločnosti a jej vyhlásením v súvislosti so správou za 2. štvrťrok – výsledkom je tak skoršie oznámenie predbežných tržieb a marží za 3. štvrťrok, a to 12. októbra 2016.

Vykázané tržby a tržby upravené pre porovnateľné jednotky a zohľadňujúce zmeny výmenných kurzov medziročne poklesli o 14 %, pričom tržby boli nízke najmä na konci štvrťroku. To poukazuje na zrýchlenie negatívnych trendov v oblasti tržieb v porovnaní s 2. štvrťrokom, kedy medziročný pokles tržieb, upravených pre porovnateľné jednotky a zohľadňujúce zmeny výmenných kurzov, dosiahol 7 %. K uvedenému poklesu došlo najmä v dôsledku vývoja v segmente Siete, kde sa pokles vykázaných tržieb zhoršil zo 14 % v 2. štvrťroku na 19 % v 3. štvrťroku.

Podľa očakávaní klesli tržby v Severnej Amerike, najmä z dôvodu nižších tržieb v segmente Profesionálne služby. Jeden zákazník okrem toho ešte viac znížil svoje investície do mobilného vysokorýchlostného pripojenia. Tržby v Číne poklesli o 7 %, predovšetkým v dôsledku nižších tržieb v oblasti 3G, pričom zavádzanie 4G pokračovalo na vysokej úrovni. V Indii spôsobili ďalší horší štvrťrok odložené aukcie spektra. Prechod z 3G na 4G naďalej prispieval k rastu tržieb v regióne juhovýchodnej Ázie a Oceánie.

Tržby v oblastiach cieleného rastu zaznamenali pozitívny vývoj a medziročne vzrástli o 3 %, najmä vďaka segmentom Cloud a IP a službám spojeným s prevádzkovou a obchodnou podporou (OSS a BSS). Oblasti cieleného rastu teraz celkovo tvoria 21 % tržieb skupiny. Strategické partnerstvo sa spoločnosťou Cisco k dnešnému dňu prinieslo viac ako 60 zákaziek.

Súčasné trendy v odvetví naznačujú trochu slabší rast sezónnych tržieb, ako je medzi 3. a 4. štvrťrokom obvyklé. Negatívny dopad na tržby bude mať tiež obnovená zmluva o manažovaných službách v Severnej Amerike so zníženým rozsahom. Podľa očakávaní má v oblasti mobilného vysokorýchlostného pripojenia v krátkodobom horizonte prevládať aktuálny obchodní mix tržieb za pokrytie a kapacitu.

Ziskovosť

Prevádzkový príjem klesol na 0,3 (5,1) miliardy švédskych korún v dôsledku nižších tržieb v segmente Siete a nižšej hrubej marže. Prudké zníženie hrubého príjmu nevyrovnal ani pozitívny vplyv programu znižovania nákladov a zvyšovania efektivity.

Hrubá marža medziročne poklesla na 28 % (34 %) z dôvodu nižších tržieb v oblasti kapacity mobilného vysokorýchlostného pripojenia, vyššieho podielu tržieb za služby a nižších tržieb v segmente Siete.

Príjmy z predaja práv k duševnému vlastníctvu zaznamenali medziročný a mierny medzištvrťročný pokles. V danom štvrťroku predstavujú Príjmy z predaja práv k duševnému vlastníctvu aktuálne portfólio zmlúv o predaji práv k duševnému vlastníctvu.

Znižovanie nákladov na zaistenie stability a konkurencieschopnosti

Program znižovania nákladov a zvyšovania efektivity bol spustený v novembri 2014 a v 2. štvrťroku roka 2016 bol rozšírený. Vo všetkých oblastiach tohoto programu teraz realizujeme príslušné opatrenia. Medzi kroky, prijaté v tomto štvrťroku, patria napríklad opatrenia na zníženie počtu zamestnancov, ktoré boli oznámené a spustené vo Švédsku, v USA, vo Fínsku, v Španielsku a v Spojenom kráľovstve. Smerujeme k cieľu znížiť v druhej polovici roka 2017 ročnú úroveň „run rate“ pre prevádzkové výdavky, s výnimkou nákladov na reštrukturalizáciu, na 53 miliárd švédskych korún.

Budeme tiež realizovať ďalšie krátkodobé opatrenia, najmä pokiaľ ide o znižovanie nákladov na predaj, s cieľom prispôsobiť prevádzku slabšiemu dopytu po mobilnom vysokorýchlostnom pripojení.

Tok hotovosti

Tok hotovosti z prevádzkovej činnosti dosiahol hodnotu –2,3 miliardy švédskych korún, predovšetkým z dôvodu nižšieho objemu obchodných záväzkov v dôsledku nižšieho dopytu. Keďže tok hotovosti medzi jednotlivými štvrťrokmi kolíše, mal by byť posudzovaný na základe celoročných výsledkov. Za účelom zlepšenia toku hotovosti v krátkodobom i dlhodobom horizonte sú prijímané prevádzkové a štrukturálne opatrenia. Objem čistej hotovosti na konci štvrťroku dosiahol 16,3 miliardy švédskych korún.

Realizácia stratégie

Ericsson sa nachádza uprostred procesu významnej transformácie spoločnosti. Výzvy i príležitosti vyplývajú tiež z rýchleho vývoja technológií, rôznorodých nových požiadaviek zákazníkov či zbližovania IT, médií a telekomunikácií. Dôraz je kladený na rýchlosť a optimalizáciu realizácie – k tomu má dopomôcť nová štruktúra spoločnosti, ktorá bola navrhnutá tak, aby spĺňala nároky na efektivitu a hospodárnosť.

Daná stratégia vychádza z troch kľúčových prvkov: efektivity a rozsahu našej hlavnej činnosti, investícií do novej príjmovej základne a silnej tvorby toku hotovosti. Súhrn týchto prvkov nám umožní nielen získať vedúce postavenie aj na vznikajúcom širšom trhu 5G – od technológií po nové obchodné modely a služby- , ale zároveň sa stáť silným obchodným partnerom pre súčasných i nových zákazníkov.