Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Skupina Renault si udržala hrubú maržu na vysokej úrovni aj napriek náročnejšiemu obdobiu v druhej polovici roka

  • Predaj vzrástol o 3,2% na 3,9 milióna predaných kusov vrátane značiek Jinbei a Huasong od 1. januára 2018.
  • Tržby Skupiny poklesli o 2,3% na 57 419 miliónov EUR. Pri konštantných výmenných kurzoch by tržby vzrástli o 2,5%.
  • Hrubá marža Skupiny vo výške 3 612 milióna EUR predstavovala 6,3% tržieb v porovnaní s 6,6% v roku 2017. Bez vplyvu IFRS 15 by prevádzková hrubá marža dosiahla 6,5%, čo je o 0,1 percentuálneho bodu menej ako v roku 2017
  • Prevádzkový zisk Skupiny dosiahol 2 987 miliónov EUR v porovnaní s 3 806 miliónmi EUR. Tento pokles je predovšetkým dôsledkom argentínskej krízy a položiek týkajúcich sa programu predčasného odchodu do dôchodku vo Francúzsku.
  • Čistý zisk dosiahol 3 451 miliónov EUR v porovnaní s 5 308 miliónmi v roku 2017. Pokles pochádza primárne  zo zníženia výšky príspevku spoločnosti Nissan, ktorý predstavuje pokles o 1 282 miliónov EUR a ktorý v roku 2017 profitoval z jednorazového zisku vo výške 1 021 miliónov EUR.
  • Voľný cash flow z prevádzkovej činnosti bol pozitívny na úrovni 607 miliónov EUR

 “V roku 2018 si Skupina Renault udržala vysokú výkonnosť napriek zhoršeniu podnikateľského prostredia. Komerčné a finančné výsledky potvrdzujú odolnosť Skupiny a jej schopnosť rýchlo sa prispôsobovať náročnému prostredie. Táto výkonnosť je výsledkom jasnej stratégie, čoraz prísnejšej realizácie a úsilia všetkých zamestnancov Skupiny, „povedal Thierry Bolloré, výkonný riaditeľ spoločnosti Renault.

Obrat Skupiny Renault dosiahol 57 419 miliónov EUR (-2,3%) vrátane 3 040 miliónov EUR pre AVTOVAZ (+11,5%). Bez vplyvu zmien kurzových rozdielov sa tržby skupiny zvýšili o 2,5%.

Obrat za predaj vozidiel okrem AVTOVAZ klesol o 4,4% na 51 171 miliónov EUR v dôsledku negatívneho vplyvu súvisiaceho so zmenami v prerozdelení bonifikácií úrokových sadzieb medzi segmentom Predaja vozidiel mimo AVTOVAZ a financovaním predaja v objeme 555 miliónov EUR.

Táto zmena sa vysvetľuje predovšetkým negatívnym menovým efektom vo výške -4,1 bodu, nižšími objemami (-0,5 bodu) a nižším predajom partnerom (-1,8 bodu). Pokles predaja partnerom súvisí primárne s uzatvorením iránskeho trhu a poklesom dopytu po nafte v Európe. Naproti tomu  efekt cien vďaka zvyšovaniu cien v rozvíjajúcich sa krajinách ako aj v Európe predstavoval pozitívny vplyv o +1,4 bodu. Mix modelov mal mierne negatívny vplyv na úrovni -0,2 bodu. Pozitívny vplyv ostatných faktorov (+0,8 bodov), vrátane zmeny v prerozdelení bonifikácií spomínanej vyššie, súvisí predovšetkým s dobrou obchodnou výkonnosťou aktivity ojazdených vozidiel ako aj náhradných dielov a zároveň nižšími predajmi so záväzkom spätného odkúpenia vozidla.

Hrubá marža Skupiny vo výške 3 612 milióna EUR predstavovala 6,3% celkových tržieb.

Hrubá marža aktivity Predaja automobilov okrem AVTOVAZ poklesla o 545 miliónov EUR na 2 204 miliónov EUR, čo predstavovalo 4,3% tržieb v porovnaní s 5,1% v roku 2017. Okrem negatívneho efektu v objeme predaja vo výške – 329 miliónov EUR sa tento pokles vo veľkej miere vysvetľuje nepriaznivým prostredím kurzového vývoja s dopadom -526 miliónov EUR ako aj vplyvu na ceny prvotných surovín (-356 miliónov EUR). Na kompenzáciu týchto negatívnych efektov skupina dodržiavala politiku prísneho riadenia nákladov pričom pozitívny vplyv z Monozukuri predstavuje 421 miliónov EUR zo zvyšovania cien, ktoré viedlo k pozitívnemu efektu mix-cena-obohatenie o +261 miliónov eur.

Príspevok AUTOVAZ k hrubej marži vzrástol na 204 miliónov EUR v porovnaní s 55 miliónmi EUR v roku 2017 a znamenal novú etapu oživenia spoločnosti vďaka úspechu svojich nových modelov na rastúcom trhu ako aj snahám o zefektívnenie nákladov. Okrem toho v roku 2018 AVTOVAZ profitoval z pozitívneho vplyvu jednorazovej operácie.

Príspevok v oblasti financovanie predaja k hrubej marži Skupiny dosiahol 1 204 miliónov EUR v porovnaní s 1 050 miliónmi EUR v roku 2017. Toto zvýšenie o takmer 15% bolo spôsobené najmä dobrou obchodnou výkonnosťou v posledných rokoch.

Ostatné prevádzkové výnosy a náklady predstavovali sumu – 625 miliónov EUR (v porovnaní s 48 miliónmi EUR v roku 2017). Toto prudké zhoršenie spôsobili najmä dva faktory: na jednej strane dôsledky argentínskej krízy vo výške viac ako 200 miliónov EUR a na druhej strane, dohadné položky týkajúce sa najmä programu predčasného odchodu do dôchodku vo Francúzsku vo výške takmer 300 miliónov EUR.

Prevádzkový hospodársky výsledok Skupiny predstavuje 2 987 miliónov EUR, v porovnaní s 3 806 miliónmi EUR v roku 2017.

Finančný hospodársky výsledok predstavuje sumu -353 miliónov EUR v porovnaní s -391 miliónov EUR v roku 2017 (po zohľadnení zmeny v metóde účtovania akcií). Zníženie nákladov na financovanie Skupiny umožnilo absorbovať náklad vo výške 31 miliónov EUR súvisiaci s uplatnením účtovných pravidiel spojených s prechodom na hyperinfláciu v  Argentíne.

 Príspevok združených spoločností, predovšetkým spoločnosti Nissan, dosiahol sumu 1 540 miliónov EUR v porovnaní s 2 799 miliónmi EUR v roku 2017. V roku 2017 príspevok spoločnosti Nissan zahŕňal jednorazový výnos vo výške 1 021 miliónov EUR spojený s daňovou reformou USA schválenou na konci roku 2017 a výnosu z predaja podielu v Calsonic Kansei.

 Bežné a Odložené dane predstavujú čiastku 723 miliónov EUR.

 Čistý zisk dosiahol 3 451 miliónov EUR a čistý zisk Skupiny 3 302 miliónov EUR (12,24 EUR na akciu v porovnaní s 19,23 EUR na akciu v roku 2017).

Voľný cash flow z prevádzkovej činnosti Predaja vozidiel vrátane spoločnosti AVTOVAZ v objeme 115 miliónov EUR, je pozitívny na úrovni 607 miliónov EUR. Odráža ako pozitívny vplyv zmeny potreby pracovného kapitálu mimo AVTOVAZ v objeme 781 miliónov EUR a tak aj rast celkových investícií okrem spoločnosti AVTOVAZ o 784 miliónov EUR.

K 31. decembru 2018 predstavovali celkové zásoby (vrátane nezávislej siete) 70 dní predaja v porovnaní s 57 dňami na konci decembra 2017. Tento prudký nárast sa vysvetľuje predovšetkým slabým predajom v 4. štvrťroku 2018.

Dividenda vo výške 3,55 EUR na akciu, stabilná v porovnaní s minulým rokom, bude predložená na schválenie na valnom zhromaždení akcionárov.

CIELE NA ROK 2019

V roku 2019 sa očakáva, že tak globálny ako aj európsky trh budú v porovnaní s rokom 2018 stabilné. Na medzinárodnej úrovni sa očakáva rast ruského trhu najmenej o 3% a brazílskeho trhu o 10%.

V tomto kontexte Skupina Renault očakáva:

–  rast obratu (pri konštantnom rozsahu a výmenných kurzoch),

–  hrubú maržu Skupiny vo výške približne 6%,

–  pozitívny voľný cash-flow z predaja vozidiel.

KONSOLIDOVANÉ VÝSLEDKY SKUPINY RENAULT

V miliónoch EUR2017

publikované

2017

opravené

2018 (1)Zmena oproti opraveným
Obrat58 77058 77057 419-2,3 %
Hrubá marža

% z Obratu

3 854

6,6%

3 854

6,6%

3 612

6,3%

-242

-0,3 pt

Ostatné prevádzkové náklady a výnosy-48-48-625-577
Prevádzkový hospodársky výsledok3 8063 8062 987-819
Finančný hospodársky výsledok (2)-504-391-353+38
     
Príspevok z pridružených spoločností2 7992 7991 540-1 259
z toho: NISSAN2 7912 7911 509-1 282
     
Bežné a odložené danie-891-906-723+183
Čistý HV (2)5 2105 3083 451-1 857
Čistý HV, Podiel Skupiny (2)5 1145 2123 302-1 910
Voľný prevádzkový cash flow945945607-338

 

Značky: