Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Dôchodkovým fondom UNIQA v druhom pilieri s akciovou zložkou sa minulý rok darilo aj napriek zložitej ekonomickej situácii. Aj keď väčšina predpovedí počítala s ťažkou situáciou pri boji s infláciou a  náročnou úlohou centrálnych bank vyhnúť sa hlbšej recesii, UNIQA negarantované fondy dosiahli nadpriemerné hodnoty.

Mimoriadne pozitívny výsledok zaznamenáva z dlhodobého hľadiska najmä Indexový fond UNIQA, ktorý dosiahol aj v minulom roku výkonnosť na úrovni 18,3 %.

„Náš indexový fond je z pohľadu objemu majetku najväčší zo všetkých indexových fondov na trhu a preto nás veľmi teší, že z hľadiska dlhodobej výkonnosti bol ku koncu roka 2023 najvýkonnejším od svojho založenia,“ komentoval skvelé výsledky predseda Predstavenstva UNIQA DSS Peter Socha.

Čo to znamená pre budúce dôchodky? To sa dozvedia sporitelia z dôchodkových výpisov, ktoré im UNIQA DSS posiela v týchto dňoch.

Sporenie v indexových fondoch odporúča aj štát v predvolebnej investičnej stratégii, na základe ktorej začali minulý rok v lete presúvať dôchodkové spoločnosti úspory sporiteľov, ktorí spĺňajú z vekového hľadiska zákonne podmienky,  z dlhopisových do indexových fondov. Výkonnosť garantovaných dlhopisových fondov je totiž principiálne nižšia  a v dôsledku zmien, ktoré priniesla  dôchodková reforma, zaznamenal UNIQA garantovaný dlhopisový fond ku koncu minulého roka zápornú výkonnosť  -1,8%.

Pripomíname, že práve označenie „garantovaný“ v názve fondu znamená, že po uplynutí určenej doby v zmysle zákona v čase výplatnej fázy, je v prípade zápornej bilancie účtu sporiteľa medzi vloženými príspevkami a hodnotou účtu sporiteľa, spoločnosť povinná dorovnať túto stratu sporiteľovi.

„Investičná stratégia v dlhopisovom fonde je nastavená na dlhodobú výkonnosť a nižšiu úroveň kolísania hodnoty v čase. Aktuálna výkonnosť je dôsledkom zmien vyplývajúcich z nového znenia zákona v súvislosti s presunom sporiteľov a ich majetku. V predchádzajúcom období bol v majetku dlhopisového fondu vysoký podiel dlhopisov, ktoré boli nakúpené s úmyslom držania v majetku až do splatnosti a oceňované v súlade so zákonom tzv. umorovanou hodnotou. Takýto prístup sa prejavuje zníženou volatilitou a nižšou citlivosťou na zmeny úrokových sadzieb v čase. Potvrdením správnosti tohto prístupu je aj rok 2022, ktorý bol mimoriadne nepriaznivý aj pre dlhopisové investície, ale náš fond dosiahol výrazne najlepší výsledok v porovnaní s ostatnými dlhopisovými fondami II. piliera. Prijatím rozsiahlej novely II. piliera, ktorá zaviedla masívny presun sporiteľov z dlhopisových do indexových fondov, sme ale museli pristúpiť k postupnému predaju časti takto oceňovaných dlhopisov v čase, keď trhový vývoj spôsobil zvýšenie úrokových sadzieb a pri predaji týchto dlhopisov to znamená pokles ich ceny. Dôsledkom je aj negatívny vplyv na aktuálnu výkonnosť fondu, ktorý bude ale iba krátkodobého charakteru. Principiálne ostáva naďalej hlavným zámerom udržanie stratégie stabilnej výkonnosti v zaujme ochrany sporiteľov pred dopadmi nepriaznivého vývoja na finančných trhoch,“ vysvetľuje Peter Socha.

Odhad zhodnotenia úspor v jednotlivých fondoch v roku 2024 sa predpovedá len ťažko. Vývoj na finančných trhoch minulý rok totiž ukázal, že aj v mimoriadne zložitej a nepriaznivej situácii vedia trhy v krátkodobom vývoji prekvapiť či už pozitívne alebo negatívne.

 „Vzhľadom na dlhodobý charakter dôchodkového sporenia preto nie je vhodné riadiť sa krátkodobými predpoveďami a odhadmi, ale vychádzať zo základných faktorov, ktorými sú predpokladaná doba sporenia – teda vek a akceptácia miery rizika. Vtedy má dlhodobé a pravidelné sporenie veľký potenciál dosiahnuť zaujímavé zhodnotenie,“ uzatvára Peter Socha.

Značky: