Ako každý mesiac, tak aj tento, tu máme pre vás ďalšie jazykové okienko s pani Sibylou Mislovičovou. 

TOUCHIT: Ako písať názvy, ktoré sú značkami a píšu sa s malým začiatočným písmenom, a pritom sú umiestnené na začiatku vety? Možno napísať napr.: mBank predstavila…? A ako takýto názov skloňovať?

SM.: Cudzie názvy inštitúcií, bánk a pod. sú dnes súčasťou nášho života, nie je to pre nás nič nezvyčajné. Problém môže nastať vtedy, keď potrebujeme takýto cudzí názov používať v slovenskom texte. Možno upraviť jeho grafickú podobu? Podobne nie vždy je nám jasné, aký rod priradiť danému názvu, ako ho skloňovať, resp. či ho vôbec skloňovať… A nie vždy je riešenie jednoduché.

Názvy ako mBank nie sú utvorené v súlade s pravidlami slovenského pravopisu. Sú kombináciou veľkých a malých písmen, pričom na začiatku je malé písmeno, i keď ide o vlastné meno, a vnútri slova je veľké písmeno, ktorým sa naznačuje, že ide o zloženinu, a to nie je v slovenčine typické. V jazykovej praxi sa väčšinou dôsledne dodržiava grafická podoba takéhoto názvu bez ohľadu na to, či sa daný názov vyskytuje uprostred vety, alebo na jej začiatku. Ako som už spomínala, riešenie naozaj nie je jednoduché. Treba však povedať, že ten, kto v takýchto prípadoch uprednostní pravidlá slovenského pravopisu, neurobí chybu.

A čo skloňovanie? Pri preberaní cudzích slov do slovenskej slovnej zásoby to väčšinou „funguje“ tak, že cudzie podstatné mená sa do slovenského skloňovacieho systému zaraďujú zvyčajne podľa zakončenia vo výslovnosti, resp. v písanej podobe, a tak sa určuje aj ich rod. Slovo bank by sa podľa tohto „pravidla“ mohlo zaradiť medzi neživotné podstatné mená mužského rodu, ktoré sa skloňujú podľa vzoru dub, takže v súvislosti s názvom mBank by sa mohol používať mužský rod (napr. slovenský mBank predstavil). Napriek tomu to neodporúčame, lebo ide o názov banky a pre používateľa je pri určovaní rodu názvu dôležitejšie to, že v slovenčine je slovo banka ženského rodu. Preto sa v jazykovej praxi v danej súvislosti odporúča uprednostňovať ženský rod a skloňovanie podľa vzoru žena, čo je aj prirodzené. Teda v slovenskom texte treba napísať napr. to, že slovenská mBank predstavila nové služby, že s mBankou máme dobré skúsenosti a pod.

Samozrejme, tieto odporúčania síce možno zovšeobecniť, ale pri jednotlivých cudzích názvoch to môže byť aj inak. Táto problematika by si zaslúžila hlbšiu analýzu. A ako som na začiatku konštatovala, cudzie názvy nie sú dnes nič nezvyčajné, ale fakt je, že nám môžu skomplikovať život.

Tento článok vyšiel aj v tlačenom májovom vydaní TOUCHIT č. 4/2016, preto sa niektoré skutočnosti uvedené v článku, môžu odlišovať oproti aktuálnemu dátumu publikovania.