Ďalšia zo štátnych inštitúcii pristupuje ku skutočnej elektronizácii. Sociálna poisťovňa bude s vami komunikovať už prevažne elektronicky. Stačí si vytvoriť účet a budete môcť o sebe zistiť, ako je to s vašim profilom v sociálnej poisťovni.

Prečo to Sociálna poisťovňa robí?

Ako bolo povedané na tlačovej konferencii, cieľom poisťovne je rozšíriť vám prístup k informáciám a uľahčiť riešenie životných situácií. Aktuálnym výsledkom je nový Elektronický účet poistenca. Treba to chápať zatiaľ ako prvý krok, je to ale nový trend v tejto inštitúcii.

Elektronický účet poistenca vychádza z pôvodnej aplikácie Individuálny účet poistenca. Ten prešiel výraznou modernizáciou. Ak ste si v minulosti zriadili konto na tento účet, bude platné aj v Elektronickom účte poistenca.

Ako sme videli na predstavení, Elektronický účet poistenca je dizajnovo prehľadnejší, používateľsky prívetivejší, informácie v ňom nájdete rýchlo, dá sa v ňom dobre orientovať a overiť si informácie z oblasti sociálneho poistenia.

Jednotlivé položky sú aj detailne vysvetlené

Medzi hlavné dôvody a tiež motiváciu, prečo by si mal klient aktivovať prístup do Elektronického účtu poistenca, patrí najmä zrýchlenie a zjednodušenie komunikácie so Sociálnou poisťovňou. Napríklad je to:

 • úspora času – nižší počet osobných návštev pobočiek za účelom získania podkladov o sociálnom poistení
 • okamžitý prístup k informáciám a možnosť ich tlače, ktoré by ste predtým získali prostredníctvom korešpondencie so Sociálnou poisťovňou
 • online prehľad o sociálnom poistení a možnosť tlače požadovaných prehľadov
 • možnosť spätnej väzby prostredníctvom kontaktných formulárov, napr. v prípade reklamácií

Čo s novým prístupom získate?

 • prehľad dôb poistenia. Tu si môžete preveriť jednotlivé obdobia poistenia (nemocenské, dôchodkové, v nezamestnanosti) a ich evidenciu v systémoch Sociálnej poisťovne
 • informácie pre nárok na dávky a tiež podklady pre výpočet výšky dávky sociálneho poistenia (napr. nemocenské, materské, ošetrovné, dávka v nezamestnanosti, starobný/ predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok)
 • kontrolu a tiež spätnú kontrolu údajov, napr. si viete overiť, či za vás váš zamestnávateľ odvádza odvody na sociálne poistenie
 • kontrolu evidencie životných období, počas ktorých neplatíte poistné na sociálne poistenie, napr. materské, OČR
Vľavo staré prostredie, vpravo nové moderné

Na rozdiel od pôvodného účtu, ktorý v základnej forme zobrazoval zmeny stavu individuálneho účtu a poistencov štátu (údaje o obdobiach poistenia, vymeriavacích základoch a osobných mzdových bodoch), v novom prostredí nájdete pridané funkcionality:

 • účasť v II. pilieri – informáciu o uzatvorenej zmluve o starobnom dôchodkovom sporení a o jej zapísaní v registri zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení
 • prehľad poistení (aktualizované online)
 • prehľad období, kedy sa poistné neplatí a kedy je poistenie prerušené spolu s dôvodom prerušenia (aktualizované online) –  získate prehľad období, počas ktorých ste neboli povinný platiť poistné na sociálne poistenie alebo ste mali sociálne poistenie prerušené. V prehľadovej tabuľke je uvedený aj dôvod, ktorý zakladá tzv. vylúčenie povinnosti platiť poistné (napr. materské, OČR, dočasná PN, predĺžené podporné obdobie na čerpanie nemocenského)

S aktivovaným prístupom do Elektronického účtu poistenca si môžete údaje kontrolovať priebežne už počas aktívneho života a podľa toho, o akú dávku máte záujem. Kontrola údajov je základným predpokladom správnosti údajov. Uplatňovanie nároku na dávku sociálneho poistenia bude vo výsledku rýchlejšia a komfortnejšia.

Ukážka prostredia Elektronického účtu v Sociálnej poisťovni

Prečo je pre vás dôležité mať prehľad o svojom sociálnom poistení?

Počet dní poistenia a vymeriavacie základy, z ktorých bolo platené poistné, priamo ovplyvňuje to, či získate nárok a zároveň v akej výške sa vám vyráta suma dávok – napr. nemocenské, materské, ošetrovné, dávka v nezamestnanosti, starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a pod. Sociálna poisťovňa tieto dáta poskytuje v záujme zvýšenia vašej informovanosti o údajoch rozhodujúcich pre nárok na dávku sociálneho poistenia a pre určenie jej sumy.

Ako si zriadim účet v Sociálnej poisťovni?

Na zriadenie prístupu do Elektronického účtu poistenca musíte raz osobne navštíviť pracovisko Sociálnej poisťovne a tam odovzdať vyplnenú žiadosť. Pre úsporu času je možné vytlačiť si a vyplniť tlačivo v predstihu už doma. Prístup do Elektronického účtu poistenca máte následne k dispozícii cez meno a heslo.

Žiadosť o zriadenie elektronického prístupu k Sociálnej poisťovni

Ak máte občiansky preukaz s čipom a aktivovaným elektronickým podpisom, nemusíte chodiť na pracovisko Sociálnej poisťovne ani raz. Žiadosť sa dá vyplniť, podpísať a podať čisto elektronicky.

Aj elektronická PN

Elektronický účet poistenca poskytuje nielen lepší prehľad a nové funkcionality, ale tiež prináša nové prostredie, v ktorom v budúcnosti nájde ďalšie pridané služby. Príkladom je pripravovaná elektronická PN, ktorá bude spustená od 1. júna 2022.  O tomto budeme tiež podrobne informovať.

Elektronická PN a následne elektronická žiadosť o dôchodok: to sú ciele Sociálnej poisťovne

Zdroje: vlastné, Sociálna poisťovňa

Prečítajte si tiež

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.